Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů

Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722 každoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k 31.12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Aktuální soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

A. Informativní ukazatele

 • 1) Počet obyvatel obce
 • 2) Příjem celkem (po konsolidaci)
 • 3) Úroky
 • 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
 • 5) Dluhová služba celkem
 • 6) Ukazatel dluhové služby (v %)
 • 7) Aktiva celkem
 • 8) Cizí zdroje
 • 9) Stav na bankovních účtech celkem
 • 10) Úvěry a komunální dluhopisy
 • 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
 • 12) Zadluženost celkem
 • 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)
 • 15) 8-leté saldo
 • 16) Oběžná aktiva
 • 17) Krátkodobé závazky


B. Monitorující ukazatele

 • 13) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
 • 18) Celková (běžná) likvidita


Procesní postup

Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

Ministerstvo financí bude, po obdržení vyjádření daných obcí, informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok.

Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) s ukazatelem celkové likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvedených ukazatelů, přičemž pozornost bude věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně.
Obcím, u nichž budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány vážné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení.


Hodnoty ukazatelů

Zdrojem dat pro výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí jsou výkazy FIN 2-12 M a Rozvaha sestavené k 31. 12. příslušného roku.

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků navazuje na dřívější Monitoring hospodaření obcí, který Ministerstvo financí provádělo od roku 2009. V roce 2017 provedlo Ministerstvo financí změnu v metodice monitoringu hospodaření obcí, kterou došlo ke zrušení usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 a zároveň k přijetí nového usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků.

Záměrem provedené změny monitoringu bylo dosažení jeho souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který nabyl účinnosti dne 21. února 2017. Do soustavy ukazatelů monitoringu bylo mimo jiné přidáno pravidlo rozpočtové odpovědnosti pro ÚSC, které se týká obcí a krajů bez jejich příspěvkových organizací. V rámci monitoringu je pravidlo rozpočtové odpovědnosti považováno za primární ukazatel, kterému byly ostatní ukazatele přizpůsobeny. Z toho důvodu byly do monitoringu nově zahrnuty kraje a příspěvkové organizace byly vyloučeny.

Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (§ 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

 • podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky
 • hodnota by neměla překročit 60 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

 • tento ukazatel zachycuje míru zadlužení majetku daného ÚSC. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji
 • hodnota by neměla překročit 25 %


Celková likvidita

 • vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele nižší než 1 naznačuje, že obec není schopna splatit své krátkodobé závazky (dostává se do platební neschopnosti)
 • hodnota by neměla být nižší než 1

Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

Statutární město Pardubice se snaží v limitu dluhové služby nepřekročit výši 10 %.

Monitoring hospodaření statutárního města Pardubice dle nové metodiky bude zpracován za rok 2018.