• Volné prostory k nájmu zveřejňuje Magistrát města Pardubic dle volných kapacit
  • Formulář Žádost o nebytové prostory
  • Podmínky pro možnost nájmu nebytového prostoru jsou ve směrnici č. 8/2022 (viz níže)

Životní situace

Je možné získat od města nájem prostoru sloužícího podnikání a jak?

Statutární město Pardubice zveřejňuje každý svůj záměr nájmu prostoru sloužícího podnikání či objektu minimálně na 15 dnů na úřední desce.

Zájemce o nájem podá žádost v termínu stanoveném v konkrétním oznámení na předepsaném formuláři žádosti včetně všech požadovaných příloh na podatelnu Magistrátu města Pardubic nám. Republiky čp. 12 nebo na odbor majetku a investic. 

Po svěšení nabídky jsou všechny žádosti předloženy k vyjádření radě příslušného městského obvodu a projednány v příslušné komisi rady města, která se vyjádří k jednotlivým záměrům uvedeným v žádostech a připraví zprávu pro jednání Rady města Pardubic.

Všechny žádosti jsou předloženy Radě města Pardubic, která rozhodne o přidělení nájmu konkrétnímu zájemci, se kterým pak odbor majetku a investic uzavře nájemní smlouvu.