Odbor dopravy zabezpečuje řádný stav a správu pozemních komunikací v majetku města včetně jejich evidence, podílí se na zabezpečení řádného stavu komunikací v majetku či správě jiných subjektů. Zastupuje město při právních úkonech před stavebními úřady ve věcech pozemních komunikací, při uzavírání dohod a smluv o správcovství objektů na pozemních komunikacích. Vydává stanoviska města jako vlastníka pozemních komunikací, pokud tato činnost není výslovně svěřena jinému odboru. Vykonává přenesenou působnost magistrátu na úseku dopravy ve svěřeném správním obvodu, působí jako odvolací orgán proti rozhodnutím městským obvodů; vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací, zabezpečuje dopravně správní agendy, registr vozidel a působnost silničního správního úřadu.

Detailní působnost odboruOddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Je orgánem státní správy příslušným pro stavební a navazující či související řízení ve věcech staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací a silnic II. a III. tříd. Vykonává úkoly dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě, silničního správního úřadu. Podle zákona o drahách, ve stanoveném rozsahu provádí výkon drážního správního úřadu a podle zákona o pozemních komunikacích vykonává samosprávnou činnost na úseku pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.

Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje správu, údržbu a opravy majetku na úseku pozemních komunikací, pokud tato činnost nebyla svěřena výslovně někomu jinému
 • vede pasporty místních komunikací, mostů a jejich součástí a příslušenství, dopravního značení, světelného signalizačního zařízení ve fyzické i digitální podobě, vede evidenci účelových komunikací v majetku města,
 • rozhoduje o zařazení a změně v zařazení místních komunikací a o jejich zatřídění,
 • vydává vyjádření o zatřídění a vlastnictví pozemních komunikací v majetku města, včetně vyjádření pro zápisy změn v katastru nemovitostí,
 • rozhoduje o neveřejnosti účelových komunikací a rozhoduje o jejich funkci,
 • zajišťuje výstavbu bezbariérových komunikací ve městě, bezbariérovou úpravu komunikací včetně navazujících nemovitostí, zpracovává a prezentuje bezbariérovou mapu města,
 • uplatňuje vůči rozpočtu města požadavky na investice a opravy místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, a na investice a opravy mostních objektů,
 • stanoveným způsobem zabezpečuje čistění místních komunikací, zpracování harmonogramu čištění a jeho kontrolu u dodavatele služeb, zabezpečuje zimní údržbu místních komunikací, zpracovává harmonogram zimní údržby a dalších dokumentů,
 • zajišťuje provádění předepsaných kontrol mostních objektů, zadává provedení jejich oprav a rekonstrukcí, 
 • provádí kontrolní prohlídky,
 • komplexně zajišťuje světelné signalizační zařízení na území města, jeho rozvoj, opravy a rekonstrukce, včetně zařízení pro preferenci vozidel IZS,
 • podílí se na obnově veřejného osvětlení, realizaci osvětlení přechodů pro chodce a vydává souhlas se svícením,
 • komplexně zajišťuje dopravní informační systém města,
 • komplexně zabezpečuje oblast placeného státní na místních komunikacích od návrhů, projektů, jejich projednání s příslušnými orgány, rozhodnutí ve věci, realizaci, až po kontrolu účelnosti řešení, návrhů změn, v rámci svěřených kompetencí vystavuje výjimky z nařízení,
 • připravuje a provádí zkoušky řidičů taxislužby z odborné způsobilosti a místopisu, vydává příslušná osvědčení,
 • vydává oprávnění a osvědčení k provozování stanic měření emisí a vede jejich evidenci,
 • přebírá majetek pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství po jeho výstavbě či rekonstrukcích, zavádí jej do majetku města,
 • vede účetní evidenci majetku pozemních komunikací, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, informačního systému, parkovacích automatů, nedokončených investic, závazků a pohledávek v rámci svěřené rozpočtové kapitoly,
 • pro městskou hromadnou dopravu provozovanou trolejbusy vydává licence, schvaluje jízdní řády, vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla, provádí výkon státního dozoru ve věcech drah na území města Pardubic,
 • pro městskou hromadnou dopravu provozovanou autobusy vydává licence, schvaluje jízdní řády, provádí státní odborný dozor, vyjadřuje se k vedení autobusových linek na území města,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání projektových dokumentací a písemností apod.,
 • projednává s příslušnými orgány umístění dopravního značení a dopravních zařízení, zadává jejich instalaci, obnovu a opravy, provádí jejich kontrolu,
 • zabezpečuje agendy spojené se zvláštním užíváním silnic II. a III. třídy, vydává rozhodnutí,
 • zabezpečuje agendy spojené připojením komunikací a sjezdů na silnice II. a III. třídy, vydává rozhodnutí,
 • vydává závazná stanoviska, připomínkování a vyjadřování se ke stavbám povolovaným obecným stavebním úřadem zejména k umísťování reklam i sítí, k veřejnému osvětlení a k územnímu či stavebnímu řízení z hlediska dopravy,
 • projednává správní delikty ve věcech silnic s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad,
 • zabezpečuje agendy spojené s uzavírkami a objížďkami na silnicích II. a III. třídy,
 • provádí stavební řízení, povoluje stavby pozemních komunikací, povoluje případné změny před dokončením apod., stanoveným způsobem řeší ohlášení staveb či stavebních úprav,
 • vykonává státní dozor staveb v jeho působnosti,
 • provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby, na které vydal stavební povolení nebo souhlas s ohlášením,
 • spolupracuje s ostatními stavebními úřady a odbory při projednávání otázek týkajících se dopravy včetně kolaudace staveb, které byly povoleny jiným stavebním úřadem, ale mají podstatný vliv na organizaci dopravy v dané lokalitě,
 • provádí kontroly staveb, ukládá pokuty za nedodržení zákona,
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy,
 • zajišťuje podávání statistických a obdobných výkazů, přehledů, hlášení, ukládání a archivaci písemností apod.,
 • v případě potřeb plní další úkoly v rámci působnosti odboru.


Oddělení dopravně správních agend

V rámci přenesené působnosti vykonává dopravně správní agendu dle příslušných právních předpisů.

Plní zejména tyto úkoly:

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
 • vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • zabezpečuje výběr správních poplatků pro odbor dopravy,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu řidiče, paměťovou kartu vozidla a paměťovou servisní kartu dle příslušných právních předpisů,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče,
 • v případě potřeb plní další úkoly v rámci působnosti odboru.


Oddělení registru vozidel

Vede registr silničních vozidel.  

Plní zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla,
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie a předává je ministerstvu,
 • vede registr historických a sportovních vozidel,
 • přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
 • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla,
 • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,
 • registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla,
 • vede údaje o testování historických a sportovních vozidel,
 • v případě potřeb plní další úkoly v rámci působnosti odboru.