Komplexně zabezpečuje oblast ekonomického a strategického plánování ekonomiky a hospodaření města. Zabezpečuje správu dotací a projektů, správu daní, poplatků a jiných peněžních plnění, plní úlohu plánovacího místa, rozpočetnictví a regulací dle příslušných právních předpisů. Provádí ekonomické analýzy a sestavuje rozbory výsledků hospodaření města, navrhuje nové postupy a řešení. Je platebním a zúčtovacím místem všech hospodářských operací. Působí jako odvolací orgán proti rozhodnutím městských obvodů, v prvním stupni rozhoduje v případech vyhrazených Magistrátu města Statutem.

Detailní působnost odboru

Úsek finanční strategie

Komplexně zabezpečuje funkce města na úseku finanční správy a souvisejících aktivit.

Plní zejména tyto úkoly:

 • vede agendu daně z přidané hodnoty, zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty za město,
 • realizuje přijetí, poskytnutí a splácení úvěrů, půjček, ručení, apod., vede potřebné evidence, je správcem dluhové služby a finančních investic,
 • rozhodujícím způsobem se podílí na tvorbě finanční strategie magistrátu vůči městským obvodům,
 • vyjadřuje se ke smlouvám finančního významu, vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory, zpracovává komplexní ekonomické rozbory, připravuje ekonomické podklady pro žádosti o dotace města apod.,
 • spolupracuje na zpracování dlouhodobých rozpočtových výhledů města,
 • zajišťuje optimální ukládání volných finančních prostředků města,
 • spravuje zbytkový fond oprav a modernizace bytového fondu,
 • zajišťuje ucelenou agendu půjček poskytovaných městem jiným osobám v rámci samostatné působnosti včetně následné kontrolní činnosti,
 • zabezpečuje komunikaci s bankovními ústavy včetně uzavírání stanovených smluv a jejich dodatků v oblasti zřízení platebních terminálů, platebních karet, ukládání hotovosti v uzavřených obalech,
 • zajišťuje evidenci a výpočty úroků z přijatých kaucí v souvislosti s pronájmy bytů,
 • spolupracuje na aktualizaci strategického plánu v oblasti financování,
 • posuzuje smlouvy z daňového a ekonomického hlediska, zpracovává ekonomické podklady k dotacím města,
 • vede evidenci veškerých smluv ekonomického odboru,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.


Oddělení účetnictví

Na základě dokladů přijatých od jiných subjektů, orgánů města, útvarů magistrátu apod. zabezpečuje účetnictví, a to v příjmovém, výdajovém, fondovém, majetkovém hospodaření
a k účtům cizích prostředků.

Plní zejména tyto úkoly:

 • přijímá daňové doklady, faktury/účty, poukazy k výdaji a další podklady k placení, řádně je eviduje, kontroluje jejich formální správnost a při zjištění nedostatků vrací k nápravě, zajišťuje jejich stanovený oběh, kontroluje jejich potvrzování pověřenými pracovníky příslušných odborů a provádí jejich následnou úhradu,
 • vede operativní evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů a provádí jejich inventarizaci, vystavuje pokladní šeky a jiné platební instrumenty k výplatám v hotovosti pro všechny pokladny organizace, vede další stanovené či potřebné evidence,
 • zabezpečuje styk s peněžními a jinými ústavy, zabezpečuje účtování o všech bankovních účtech,
 • kontroluje peněžní deníky všech organizačních složek po formální stránce, kontroluje správnost a včasnost vyúčtování záloh, vyhotovuje účtovací předpisy na vnější i vnitřní účetní doklady,
 • provádí kontrolu průběhu a výsledků řádných i mimořádných inventarizací, ve stanoveném rozsahu se podílí na jejich přípravě a vyhodnocení,
 • zabezpečuje účetní metodickou činnost pro potřeby magistrátu, městských obvodů, případně i jiných stanovených subjektů,
 • provádí komplexní organizační zajištění jednání ÚIK Magistrátu města Pardubic včetně zpracování závěrečného zápisu z jednání,
 • plní další úkoly v rámci odboru.


Oddělení rozpočtu

Komplexně zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města, jeho změn, hodnocení výsledků hospodaření a finančního vypořádání, podílí se na jejich realizaci.

Plní zejména tyto úkoly:

 • zabezpečuje zpracování harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Stanoveným způsobem organizuje, řídí a koordinuje postup při zpracování návrhu rozpočtu. Komplexně zabezpečuje vypracování návrhu rozpočtu města a návrhů rozpočtových změn včetně rozpočtových opatření v průběhu kalendářního roku a zajišťuje jejich projednání ve schvalovacích orgánech města.
 • spolupracuje na zpracování dlouhodobého rozpočtového výhledu města,
 • ve spolupráci se správci rozpočtových prostředků komplexně zabezpečuje předkontaci podrobného rozpoložkování schváleného rozpočtu včetně jeho změn, vyhotovuje a pořizuje rozpočtové ekonomické doklady v souvislosti se schváleným rozpočtem a jeho změnami v programu Ginis, provádí úpravy rozpisu rozpočtu mezi jednotlivými rozpočtovými položkami,
 • zabezpečuje zpracování komplexního vyhodnocení hospodaření města za stanovená období včetně zpracování návrhu finančního vypořádání města s veřejnými rozpočty a zajišťuje jejich projednání ve schvalovacích orgánech města,
 • průběžně sleduje, vyhodnocuje a ovlivňuje finanční situaci města jako celku,
 • v oblasti rozpočtu se podílí na tvorbě koncepce financování územně členěného statutárního města a metodického usměrňování a spolupráce s jednotlivými městskými obvody,
 • zajišťuje realizaci finančních toků mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů zajišťuje jejich projednání ve schvalovacích orgánech města,
 • vede a spravuje knihu veškerých došlých faktur, komplexně zajišťuje pořizování došlých faktur do modulu knihy došlých faktur v programu Ginis a jejich distribuci správcům rozpočtových prostředků,
 • komplexně zabezpečuje kontrolu oprávněnosti čerpání finančních prostředků u daňových, účetních dokladů a faktur z hlediska rozpočtu města spojenou s řešením nejasností ve spolupráci se správci rozpočtových prostředků,
 • zajišťuje ucelenou agendu dotací poskytovaných městem z rezervy rady města, primátora a jeho náměstků jiným osobám včetně zpracování zpráv pro projednání ve schvalovacích orgánech města a zpracování a evidence smluv v modulu VFP programu Ginis a následné kontrolní činnosti. V rámci ekonomického odboru zajišťuje sledování finančních podpor malého rozsahu „De minimis“ a jejich zápis do centrálního registru,
 • komplexně zajišťuje evidenci daňových příjmů, evidenci přijatých transferů z veřejných rozpočtů a ostatních příjmů od obcí, finančních a celních úřadů. Provádí kontrolu oprávněnosti transferů poskytovaných z rozpočtu města,
 • komplexně zabezpečuje měsíční zpracování souhrnných přehledů přijatých transferů od obcí a kontrolu měsíčních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu města zasílaných na Krajský úřad Pardubického kraje,
 • komplexně zajišťuje evidenci a veškeré bankovní operace včetně výplaty přijatých kaucí z depozitních účtů v souvislosti s ukončením výběrových řízení na pronájem bytových a nebytových prostor.Komplexně zabezpečuje vedení souhrnných ekonomických agend včetně ekonomických rozborů, statistických a obdobných výkazů,
 • zabezpečuje komunikaci s bankovními ústavy včetně uzavírání stanovených smluv a jejich dodatků k zřízení a rušení všech bankovních účtů města,
 • provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) podle platných předpisů včetně souvisejících činností,
 • provádí komplexní organizační zajištění jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic včetně zpracování podkladů a závěrečného zápisu z jednání,
 • plní další úkoly v rámci odboru.


Oddělení daní a daňových pohledávek

Vykonává samostatnou a přenesenou působnost na úseku daní a poplatků.

Plní zejména tyto úkoly:

V oblasti samostatné působnosti

 • zpracovává přiznání k dani darovací a k dani z převodu nemovitostí, k dani z nemovitostí, k dani z příjmů právnických osob za město; zabezpečuje úhradu daní městem, zajišťuje úhradu části daně u ostatních poplatníků u směnných smluv apod.,
 • vede operativní evidenci plateb správních poplatků, místního poplatku za odpady, pokut a nákladů řízení ukládaných odbory magistrátu a městskou policií, zpracovává výstupy plateb do účetnictví,
 • podílí se na přípravě obecně závazných vyhlášek vztahujících se k místním poplatkům,
 • zajišťuje vydávání obecně závazné vyhlášky k dani z nemovitostí s příslušnými úpravami koeficientů v souladu s rozhodnutími orgánů města,
 • provádí komplexní organizační zajištění jednání škodní komise Magistrátu města Pardubic včetně zpracování podkladů a závěrečného zápisu z jednání,
 • plní další úkoly v rámci odboru.


V oblasti přenesené působnosti

 • sleduje úhrady a vymáhá podle zákona č.. 280/2009 Sb.,daňový řád, ve znění pozdějších předpisů pokuty městské policie na místě nezaplacené a ostatní pokuty a náklady řízení, uložené odbory magistrátu či organizačními složkami města; má postavení správce daně,
 • na úseku místních daní a poplatků je nadřízeným správcem daně vůči úřadům městských obvodů, plní vůči nim funkci odvolacího orgánu,
 • zajišťuje metodickou pomoc vůči městským obvodům na úseku daní a poplatků,
 • zajišťuje plnění úkolů stanovených městu zákonem o veřejných sbírkách,
 • vede evidenci pokutových bloků, zajišťuje jejich objednávku na Krajském úřadě Pardubického kraje, vydává je jednotlivým správcům a zajišťuje jejich vyúčtování a inventuru pro krajský úřad.