Statutární město Pardubice zavádí s účinností od 1. 7. 2023 místní poplatek z pobytu (dále „poplatek“) Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2023 o místním poplatku z pobytu.

Základní údaje

Plátce

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů osobám, které nejsou ve městě přihlášené (poplatník). Okruh osob osvobozených od poplatku stanoví zákon a je uveden ve vyhlášce.

Správce poplatku

Správcem poplatku je Magistrát města Pardubic, ekonomický odbor, oddělení daní a daňových pohledávek, náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice, č. dveří: 2245, telefon: 466 859 681, datová schránka: ukzbx4z.

Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku, který poskytoval úplatný krátkodobý pobyt již přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, je povinen podat ohlášení k poplatku správci poplatku do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, tj. do 31. 7. 2023.

Plátce poplatku, který zahájí poskytování úplatného pobytu až po nabytí účinnosti vyhlášky, je povinen podat ohlášení k poplatku správci poplatku do 15 dnů po zahájení činnosti.

Pokud dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, musí plátce tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne vzniku.

K ohlášení slouží formulář Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu (viz níže). Vyplněný formulář lze doručit správci poplatku osobně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky: ukzbx4z.

Evidenční povinnost

Plátce poplatku je povinen vést za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, evidenční knihu, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Do evidenční knihy se zapisují údaje dle § 3g odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Sazba poplatku

Sazba poplatku je vyhláškou stanovena ve výši 30 korun za každý započatý den a osobu s výjimkou prvního dne pobytu. Rozhodný je tak počet přenocování ve městě u daného poskytovatele úplatného pobytu.

Splatnost poplatku

Poplatek se odvádí čtvrtletně do 15. dne měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Platební údaje pro odvod poplatku obdrží plátce po podání vyplněného formuláře Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu (viz níže).

Současně s odvodem poplatku zašle plátce za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, údaje rozhodné pro stanovení poplatku na formuláři Čtvrtletní hlášení k poplatku z pobytu (viz níže).

Za období od 1. 7. do 30. 9. 2023 je plátce povinen odvést poplatek správci nejpozději do 15. 10. 2023.