Životní situace

Kdy mohu zahájit stavbu po podání ohlášení na stavební úřad?

Poté, co stavební úřad obdrží ohlášení, existují dvě možnosti:

1. stavební úřad doručí do 30 dnů od ohlášení stavebníkovi písemný souhlas s provedením ohlášeného záměru, stavebník může začít realizovat svůj záměr

2. v případě, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení vydá usnesení, kterým rozhodne o provedení stavebního řízení

Mohu reagovat, když mě soused seznámí s tím, že chce provést stavbu na ohlášení?

Reagovat můžete buď tím, že projevíte např. svým podpisem souhlas se záměrem na situačním výkresu. Pokud se záměrem nesouhlasíte, takový projev vůle nemusíte učinit. Stavební úřad potom nebude moci považovat ohlášení zámeru za úplné a bude muset rozhodnout o tom, že záměr bude projednán v stavebním řízení. V případě prováděného stavebního řízení , budete mít postavení účastníka řízení a budete moci uplatnit námitky.

Jaká je doba platnosti souhlasu stavebního úřadu s ohlášením?

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

Lze stavět na cizím pozemku, či stavbě pouze se souhlasem vlastníka?

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Harmonogram kontrolních prohlídek rozestavěné stavby určuje kdo?

Dle § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona je stavebník povinen stanovit sám plán kontrolních prohlídek. Stavební úřad potom podle potřeby ve stavebním povolení stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.