Aktualizace 2017

Dva roky po schválení Strategického plánu rozvoje města Pardubic 2014 – 2025 došlo k zahájení procesu aktualizace tohoto dokumentu prostřednictvím projednání v odborných komisích rady města a Pracovní skupiny veřejná správa a informační technologie. Finálně upravený dokument projednala dne 4. 12. 2017 Řídící skupina SPRM a doporučila ho ke schválení orgánům města. Dne 11. 12. 2017 byl dokument projednán radou města a následně dne 24. 1. 2018 schválen Zastupitelstvem města Pardubic.

Tvorba

Postupy přípravy Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014-2025 byly zahájeny v červnu 2013. Příprava strategie je rozdělena do 3 základních etap, které na sebe navzájem navazují:

  • Tvorba analytické části
  • Tvorba návrhové části
  • Nastavení řízení a monitoringu


Analytická část

Analytická část strategie byla zpracována ve vztahu k přípravě města na čerpání fondů EU v období 2014+ (ve vazbě na ITI) a k vybraným problematickým okruhům, s nimiž se město dlouhodobě potýká.

Celý dokument analytické části je členěn do 7 základních bloků. V úvodní části se nachází (1) stručná charakteristika města s důrazem na jeho specifika a příležitosti pro rozvoj. Následuje (2) analýza dokumentů, jejímž cílem je primárně zmapování strategických dokumentů na úrovni města, kraje, státu i EU. Součástí analytické části jsou i (3) výsledky kvalitativního výzkumu. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit názor lidí ve vztahu k budoucí vizi města, základním rozvojovým směrům, principům řízení a potenciálu města. Osloveni byli lidé, kteří se na rozvoji a řízení města významnou měrou podílejí. Stěžejní část dokumentu tvoří (4) analýza dat. Ta byla provedena selektivně, tak aby ve své struktuře reflektovala hlavní rozvojové problémy. U vybraných dat bylo doplněno porovnání (benchmark) se srovnatelnými městy. Analytická část dále obsahuje (5) SWOT analýzu města, (6) shrnutí finanční analýzy (7) analýzu rizik. Celý dokument analytické části vzalo na vědomí Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 17.12.2013.


Návrhová část

Návrhová část je založena na vizi a popisech cílů členěných do pěti pilířů. První verze návrhu pilířů a cílů byla vytvořena expertně a nejprve projednána na zasedání Řídící skupiny dne 2. prosince 2013 a po připomínkování odsouhlasena Řídící skupinou dne 16. prosince 2013. Popisy cílů byly připraveny manažery pracovních skupin ve spolupráci s jejich členy. Ve druhém kroku byly popisy revidovány zpracovatelem a projektovým týmem. Ve třetím kroku pak byly popisy cílů projednány na jednáních Řídící skupiny, kde byly upraveny do finální podoby. Ke každému cíli byly zpracovatelem navrženy indikátory, které prošly revizí na jednáních pracovních skupin a byly taktéž schváleny Řídící skupinou. 

Proces přípravy Strategického plánu probíhal ve spolupráci s Odborem hlavního architekta tak, aby byla zajištěna vazba s limity územního plánu. Zastupitelstvo města Pardubic bylo o procesu přípravy informováno na zasedání 11. března 2014.


Následující tabulka shrnuje odborná jednání vázaná na tvorbu návrhové části:

Odborné skupinyTermín
Projednání s veřejností a sběr podnětů
23. července 2013
Zasedání Řídící skupiny
2. prosince 2013
Zasedání Řídící skupiny
16. prosince 2013
Jednání pracovních skupin
23. – 31. ledna 2014
Jednání s vedoucím Ekonomického odboru
24. ledna 2014
Zasedání Řídící skupiny
21. února 2014
Jednání manažerů pracovních skupin
26. února 2014
Zasedání Komise pro strategii
27. února 2014
Informativní zpráva do ZmP
11. března 2014
Jednání pracovních skupin
12. března 2014
Zasedání Řídící skupiny
7. dubna 2014
Zasedání Komise pro strategii
16. dubna 2014

Finální dokument schválila Řídící skupina dne 7. dubna 2014 a projednala Komise pro strategii 16. dubna 2014. Dokument je členěn do dvou základních bloků. V úvodní části je představena konkrétní struktura strategie - vize, pilíře, cíle plánu a sada "makro" indikátorů vážících se k vizi. Dále jsou v úvodu uvedeny informace o procesu tvorby návrhové části a stručně představena metodika. Stěžejní část dokumentu se věnuje bližší specifikaci cílů a definici indikátorů, dle kterých bude možné sledovat naplňování cílů strategie.   

Závěrečná etapa se bude věnovat nastavení systému vyhodnocení a monitoringu Strategického plánu. Na návrhovou část bude navazovat každoročně aktualizovaný Akční plán, který bude úzce spjatý s rozpočtem. Bude zpracován dle struktury cílů Strategického plánu poprvé pro rok 2015 a bude schvalován současně s rozpočtem města. Akční plán za předchozí rok bude každoročně vyhodnocen a společně s vyhodnocením plnění indikátorů předložen zastupitelstvu souběžně se závěrečným účtem (tedy poprvé za rok 2015). Způsob měření a vyhodnocení indikátorů budou uvedeny v metodické kartě. Harmonogram tvorby Akčního plánu i metodické karty indikátorů budou součástí implementačních pravidel, která přispějí k zavedení strategického řízení ve městě. Pravidla budou sledovat hlavní principy naplňování Strategického plánu tak, aby bylo možné stanovených cílů dosáhnout, a nastaví základní evaluační pravidla za účelem pravidelného vyhodnocování.