Časté dotazy

Poděkování / Stížnost

Poděkování

 • Těší nás, když městská policie může pomoci občanům v jejich životní situaci. Pakliže chcete poděkování strážníkům vzkázat, obraťte se prosím písemně na kontaktní adresu. I my rádi uslyšíme, že jsme někomu pomohli zlepšit den. 

 

Stížnost - příjem a vyřízení 

 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně řediteli městské policie nebo jeho zástupci.
  Je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní určený pracovník, který se řešením stížnosti zabývá, písemný záznam. Je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené a považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, strážníky, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.
 • Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů (dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu) od dne jejího doručení nebo jejího oznámení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.
Chci se stát strážníkem

Kompletní informace o náboru k MP naleznete zde.

Pokud se chcete stát strážníkem, musíte splnit zákonem dané podmínky pro přijetí:

Strážníkem může být občan České republiky, který:

 • je bezúhonný dle § 4a) zák.č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka se prokazuje opisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
 • je spolehlivý dle § 4b) zák.č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Spolehlivým pro účely zákona není ten, kdo uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení.
 • je starší 18 let
 • je zdravotně způsobilý dle § 4c) zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii – posuzuje lékař závodní preventivní péče
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů – tohoto uchazeč dosáhne na základě zkoušky před zkušební komisí Ministerstva vnitra

Samotné výběrové řízení na pozici "Strážník"

Uchazeč o práci strážníka vyplní žádost o zařazení do výběrového řízení. V případě zájmu ze strany Městské policie Pardubice proběhne informativní pohovor před výběrovou komisí. Na základě rozhodnutí této komise budou vybraní uchazeči vyzváni k psychologickým testům. Po jejich úspěšném složení následují fyzické testy

Pakliže bude uchazeč na základě výše splněných kritérií přijat k Městské policii Pardubice, je poté příprava na povolání strážníka realizována během 4 týdenního studia ve školicím středisku pro strážníky. Toto studium je zakončeno zkouškou, na jejím konci uchazeč získá osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

Dále následuje zkouška k získání zbrojního průkazu (skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání).

Uchazeči se po přijetí k Městské policii Pardubice stávají zaměstnanci statutárního města Pardubice.

Pokud se chcete na cokoli, týkající se práce strážníka zeptat nebo je Vám něco nejasné, můžete využít také telefonický kontakt na čísle: +420 466 859 226

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 553/1991 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem.

Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu. 

Utekl mi pes / našel jsem psa

Může se stát, že i sebehodnější pes někdy uteče. Počítejte proto s označením svého psa pomocí známky, čipu nebo telefonního čísla ve schránce na obojku. Předejdete tím stresu, kterému bude Váš pes vystaven, pokud jej budou strážníci nuceni převézt do útulku, protože neznají majitele psa. Strážníci se s Vámi  spojí a mohou Vám psa po dohodě přivézt domů nebo na jiné dohodnuté místo.

Utekl mi pes

V případě, že Vám uteče pes, volejte do Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie Pardubice, současně je možné volat na linku 156, zda nebyl Váš pes odchycen a převezen do útulku. Vyzvednutí zvířete probíhá po telefonické domluvě s pracovníkem útulku.

Kontakt

Útulek pro opuštěná zvířata
Štrossova 239
530 03 Pardubice
Telefon útulek: 739 010 130

Našel jsem psa

Když sami někde cizího psa najdete a zadržíte, zavolejte na linku 156, strážníci si pro psa přijedou (pokud nejste daleko od služebny, můžete psa na služebnu v Pernerově ulici i přivést) a psa do útulku převezou služebním speciálně vybaveným vozidlem. Nezkoušejte předat do útulku psa sami osobně, z provozních důvodů by od Vás pracovníci útulku psa nepřevzali. Pokud psa sami nezadržíte, rovněž zavolejte na městskou policii a snažte se lokalizovat místo, kde jste psa naposledy viděli, jaké byl barvy, kterým směrem se pohyboval atd. Naši strážníci se psa pokusí najít.

Lístek za stěračem

Pokud naleznete za stěračem vozidla „Upozornění pro nepřítomného řidiče" a jste řidičem, který vozidlo na místě zaparkoval nebo jeho provozovatel máte dvě možnosti:

1) můžete přestupek vyřešit okamžitě se strážníky na ulici nebo se do 15 dnů dostavit na služebně přestupek dořešit
2) nedořešený přestupek je po zadokumentování postoupen příslušnému správnímu orgánu k dořešení
 

Na UPOZORNĚNÍ pro nepřítomného řidiče naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo a čas přestupkového jednání a údaje o vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MP. Adresa a úřední hodiny jsou soušástí každé výzvy.

K projednání přestupku s sebou potřebujete:

 • výzvu pro nepřítomného řidiče motorového vozidla
 • doklad totožnosti

 

Placení pokut převodem
Placení pokut
Číslo účtu  8010-0000326561
Kód banky  0100
Variabilní symbol  784+ sedmimístné číslo pokutového bloku, které se píše za 784 bez mezer
 včetně nul
Specifický symbol  782210

 

Placení pokut - zahraniční platby
IBAN CZ80 0100 0080 1000 0032 6561
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Poplatky
OUR
všechny poplatky hradí plátce

 

 

Placení manipulačního poplatku
Číslo účtu 8010-0000326561
Kód banky 0100
Variabilní symbol 2035 + číslo dokladu, které se píše za 2035 bez mezer včetně nul

 

 

 

Zmizelé auto

Může se stát, že nenaleznete své vozidlo na místě, kde jste jej zaparkovali. Jak v takovém případě postupovat dále? Níže nalezněte naše podoručení jak postupovat dále a další nezbytné údaje. 

Městská policie se při nařízení odtahu vozidel zaměřuje převážně na ta místa, kde vozidla tvoří překážku v silničním provozu a ohrožují tak bezpečnost jeho účastníků.

Při blokovém čištění ulic se již odtah neprovádí. Vozidlo je ve spolupráci se Službami města Pardubic nadzvednuto a po provedení čistění je vráceno zpět na místo. Na řidiče nečekají kompliakce s odtahem, nýbrž výzva za stěračem, aby se dostavili k dořešení přestupku na služebnu Městské policie Pardubice.

Pokud svoje vozidlo nenaleznete na místě, kde jste jej zaparkovali, obraťte se proto na městskou policii (466 859 220 nebo 605 206 251), která ověří, zda Vaše vozidlo nebylo odtaženo odtahovou službou. Vozidla jsou odtažena na parkoviště do areálu Služeb města Pardubice na Hůrka (linky MHD č.9,11,13).

Přestupek je při vyzvednutí vozidla přímo projednán s přítomným strážníkem na odtahovém parkovišti!

Ostatní telefonní čísla a informace
Dispečink Služeb města Pardubic a.s. +420 466 260 811
Maximální cena za nucený odtah osobního automobilu 2 500 Kč
Cena za uložení a střežení jednoho auta za první až třetí den 50 Kč
Cena za uložení a střežení jednoho auta od čtvrtého dne 200 Kč
Jízdní žád linek MHD naleznete ZDE  

 

 

Co je třeba k vydání vozidla:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • technický průkaz od vozidla
 • zaplacení částky za odtah vozidla v hotovosti
 • před převzetím vozidla podepsat protokol o odtažení vozidla

Poznámka:

 • městskou policii jako takovou k možnosti využití odtahu opravňuje zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 45 odst. 4 a § 27 odst. 5.
 • cena za nucený odtah je stanovena Nařízením města č. 6/2008

Fotogalerie

Rychlý dotaz

Máte dotaz? Odpovíme vám v pracovních dnech do 24 hodin. Uveďte e-mail kvůli zpětnému kontaktu. Odkaz neslouží k podání oznámení. V ohrožení zdraví a života volejte tísňovou linku 156 nebo 158.

E-mail
Poznámka