Chci se stát strážníkem

Pokud se chcete stát strážníkem, musíte splnit zákonem dané podmínky.
Dále je nutné vyplnit dotaznik, který spolu s ručně psaným životopisem, čestnými prohlášeními a výpisem z Rejstříku trestů odnesete nebo zašlete na služebnu městské policie, Pernerova 443, Pardubice 530 02.

Přejeme Vám hodně štěstí a těšíme se na případnou spolupráci.

Zákonem stanovené podmínky pro přijetí:


Strážníkem může být občan České republiky, který:

  • je bezúhonný dle § 4a) zák.č. 261/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka se prokazuje opisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
  • je spolehlivý dle § 4b) zák.č. 261/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Spolehlivým pro účely zákona není ten, kdo uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení.
  • je starší 18 let
  • je zdravotně způsobilý dle § 4c) zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii – posuzuje lékař závodní preventivní péče
  • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
  • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů – tohoto uchazeč dosáhne na základě zkoušky před zkušební komisí Ministerstva vnitra

Samotné výběrové řízení na pozici "Strážník"

Uchazeč o práci strážníka vyplní dotazník. V případě zájmu ze strany Městské policie Pardubice, absolvuje prověrku fyzické zdatnosti. Fyzické prověrky 2022 MP Pardubice.

V návaznosti na prověrky proběhne informativní pohovor před výběrovou komisí. Na základě rozhodnutí této komise budou vybraní uchazeči vyzváni k psychologickým testům. 

Pakliže bude uchazeč na základě výše splněných kritérií přijat k Městské policii Pardubice, je poté příprava na povolání strážníka realizována během 6-7 týdenního studia ve školicím středisku pro strážníky. Toto studium je zakončeno zkouškou, na jejím konci uchazeč získá osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

Dále následuje zkouška k získání zbrojního průkazu (skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání).

Uchazeči se po přijetí k Městské policii Pardubice stávají zaměstnanci statutárního města Pardubice.

Pokud se chcete na cokoli, týkající se práce strážníka zeptat nebo je Vám něco nejasné, můžete využít také e-mail: prevence@mppardubice.cz nebo telefonický kontakt na čísle: +420 466 859 228

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 553/1991 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem.

Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu.