Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevStatutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice II
2. Důvod a způsob založeníMěstský obvod Pardubice II je organizační jednotkou územně členěného statutárního města Pardubice. Městský obvod Pardubice II je zřízen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“ a obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice, kterou se vyhlašuje Statut města (v platném znění) a byly na něj přeneseny kompetence k plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Městský obvod a jeho orgány jsou oprávněny jednat jménem města v rámci statutem vymezených kompetencí. Postavení, práva a povinnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) a Statut města Pardubic.
3. Organizační struktura

1. Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

Zastupitelstvo městského obvodu - dále jen „ZMO“ – je nejvyšším orgánem, rozhoduje o všech zásadních otázkách působení obvodu. Je tvořeno 15 volenými zástupci různých politických stran a seskupení, volební období je čtyřleté.
https://pardubice.eu/zastupitelstvo-mo2

Výbory ZMO – jsou iniciativními a kontrolními orgány.
https://pardubice.eu/vybory-zastupitelstva-mo2

Rada městského obvodu – dále jen „RMO“ - je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, rozhoduje o věcech, které nebyly svěřeny zastupitelstvu. Rada městského obvodu je pětičlenná. Tvoří ji starosta, místostarosta a 3 další členové volení z členů zastupitelstva městského obvodu.
https://pardubice.eu/rada-mo2

Komise RMO - jsou iniciativními a poradními orgány RMO
https://pardubice.eu/komise-rady-mo2

Starosta - je členem RMO (i ZMO), který je k výkonu své funkce uvolněn. Zastupuje městský obvod navenek, jedná jeho jménem, řídí jednání ZMO a RMO, je v čele úřadu městského obvodu.
Úřad městského obvodu – dále jen „ÚMO“ je orgánem, který připravuje podklady pro rozhodování ostatních orgánů městského obvodu, zajišťuje jejich realizaci, poskytuje orgánům i jednotlivým členům zastupitelstva potřebné služby, zajišťuje výkon státní správy.

Knihovna městského obvodu a Středisko úklidových prací městského obvodu – jsou organizačními složkami Městského obvodu Pardubice II a jsou zřízeny na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu.

2. Organizační struktura Úřadu městského obvodu Pardubice II

Aktuální organizační struktura Úřadu městského obvodu Pardubice II je k nahlédnutí na:
​​​​​​​https://pardubice.eu/data/files/db/5a1/07dbce98f39c4aeda6eeee746cf6669f34e/organizacni-struktura-od-1-5-2016.pdf

Organizační strukturu Úřadu městského obvodu Pardubice II tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu.

Úřad zabezpečuje jednotlivé činnosti dle organizační struktury:


Tajemník

 • plní úkoly vymezené zákonem o obcích
 • je statutárním orgánem zaměstnavatele
 • odpovídá za plnění usnesení rady a zastupitelstva městského obvodu
 • řídí zaměstnance zařazené do úřadu


Odbor vnitřních věcí

 • vyřizování korespondence starosty
 • spisová a archivní služba úřadu
 • agenda datových schránek
 • agenda vidimace a legalizace
 • agenda pracoviště CZECH POINT
 • stížnosti
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • personální agenda včetně BOZP a PO a agendy vzdělávání úředníků
 • odměňování zaměstnanců úřadu, organizačních složek městského obvodu a členů zastupitelstva
 • koordinace kontrolní činnosti v úřadu
 • koordinace materiálů k projednání v zastupitelstvu a radě městského obvodu, příp. komisí a výborů
 • organizační zajišťování voleb příp. referenda
 • přestupkové řízení
 • agenda vydávání povolení k umístění herního prostoru
 • evidence sbírek zákonů, vyhlášek a nařízení města, vnitřních předpisů
 • záležitosti kulturních akcí městského obvodu
 • zabezpečení provozu knihovny
 • správa budovy a majetku úřadu
 • správa budov a majetku organizačních složek městského obvodu
 • péče o výpočetní techniku, informační systémy
 • agenda webových stránek
 • koordinace materiálů k vydání zpravodaje
 • agenda krizového řízení
 • agenda ztrát a nálezů


Odbor ekonomický

 • rozpočet (sestavení, změny, hodnocení)
 • účetnictví (všeobecné, mzdové a evidence majetku)
 • správa daní a poplatků
 • agenda dotací
 • pokladní činnost
 • vymáhání pohledávek městského obvoduOdbor životního prostředí a dopravy

 • zpracování programu rozvoje obvodu a jeho hodnocení
 • působnost silničního správního úřadu pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace
 • státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi
 • projednávání přestupků právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • dopravní značení
 • příprava a realizace oprav a udržování veřejných prostranství, komunikací
 • odpadové hospodářství
 • správní řízení na úseku životního prostředí
 • péče o zeleň a veřejná prostranství
 • příprava a realizace investičních akcí
 • souhlasy s užíváním veřejného prostranství
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresaChemiků 128
530 09 Pardubice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuÚřad městského obvodu Pardubice II („sídlo úřadu“)
Chemiků 128
530 09 Pardubice
4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:30  12:30 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:30  12:30 – 15:00
Středa 8:00 – 11:30  12:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:30  12:30 – 15:00
Pátek 8:00 – 11:30  12:30 – 14:30

https://pardubice.eu/kontakty-mo2

4.4 Telefonní čísla

Sídlo úřadu: +420 466 798 611
https://pardubice.eu/kontakty-mo2

4.5 Adresa internetové stránkywww.pardubice2.cz
www.pardubice.eu/obvod2
4.6 Adresa podatelny

Chemiků 128
530 09 Pardubice
https://pardubice.eu/kontakty-mo2

4.7 Elektronická adresa podatelnypodatelna@umo2.mmp.cz
4.8 Datová schránkahhrb36i
5. Případné platby lze poukázat

Platby lze poukázat na účet č. 19-2374030297/0100 u KB, složit v hotovosti nebo uhradit kartou na pokladně ÚMO Pardubice II

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Statut města
https://pardubice.eu/statut-mesta

Právní předpisy města (vyhlášky a nařízení)
https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

Aktuální rozpočet MO
https://pardubice.eu/rozpocet-mo2

Program rozvoje MO Pardubice II
https://pardubice.eu/samosprava-mo2

8.2 RozpočetRozpočet MO Pardubice II
https://pardubice.eu/rozpocet-mo2
9. Žádosti o informaceInformace z působnosti jednotlivých pracovišť úřadu podávají příslušní zaměstnanci. Žadatelem o informace může být každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává ústně, písemně, prostřednictvím elektronické podatelny nebo do datové schránky úřadu. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemně na adresu:
Úřad městského obvodu Pardubice II
Chemiků 128
530 09 Pardubice

Prostřednictvím elektronické podatelny úřadu: podatelna@umo2.mmp.cz

Prostřednictví ID datové schránky: hhrb36i

V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu ÚMO Pardubice II, která se nachází ve druhém poschodí budovy vlevo.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním v platném znění
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


Do všech právních předpisů je možné nahlédnout na úřadě městského obvodu u vedoucí odboru vnitřních věcí v úředních hodinách.

11.2 Vydané právní předpisyhttps://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování a tisk dokumentů
Na formát A4 černobílá 2,- Kč
A4 barevná 5,- Kč
A3 černobílá 4,- Kč
A3 barevná 10,- Kč

Skenování
1 strana 1,- Kč

Poskytnutí informace na nosiči dat
CD, DVD 20,- Kč

Náklady odeslání informací
Ceny za odeslání poštovní zásilky se řídí ceníkem poštovních služeb České pošty s.p., platným ke dni odeslání zásilky žadateli.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Za každou započatou hodinu práce úředníka 130,- Kč

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno žádné usnesení.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluvV současné době městský obvod neposkytuje žádné vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licenceV současné době městský obvod neposkytuje žádné výhradní licence 
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-mo2

Životní situace - Portál veřejné správy
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/