Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevStatutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V
2. Důvod a způsob založení

Právní rámec postavení obce Pardubice je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona jsou Pardubice statutárním městem.
Městský obvod Pardubice 
je organizační jednotkou územně členěného statutárního města Pardubice. Městský obvod Pardubice je zřízen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“ a obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice, kterou se vyhlašuje Statut města (v platném znění) a byly na něj přeneseny kompetence k plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti.

Úkolem obvodu je přiblížení činností občanům dané lokality. Městský obvod a jeho orgány jsou oprávněny jednat jménem města v rámci statutem vymezených kompetencí.
Postavení, práva a povinnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) a 
Statut města Pardubic.

3. Organizační struktura

Úřad městského obvodu – dále jen „ÚMO“ je orgánem, který připravuje podklady pro rozhodování ostatních orgánů městského obvodu, zajišťuje jejich realizaci, poskytuje orgánům i jednotlivým členům zastupitelstva potřebné služby, zajišťuje výkon státní správy dle svěřených kompetencí. Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu. Podrobné informace o organizační struktuře a činnosti úřadu jsou na: 
https://pardubice.eu/organizacni-struktura-mo5

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Češkova 22
530 02 Pardubice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Pardubice V
Češkova 22
Pardubice

4.3 Úřední hodiny

Úřad:
Pondělí  8.00 – 11.30  12.30 – 17.00
Úterý    8.00 – 11.30  12.30 – 15.00
Středa   8.00 – 11.30  12.30 – 17.00
Čtvrtek.  8.00 – 11.30  12.30 – 15.00
Pátek.   8.00 – 11.30  12.30 – 14.00

Knihovna Resslova:

Pondělí  8.00 – 12.00  13.00 – 18.00
Úterý                13.00 – 17.00
Středa    8.00 – 12.00  13.00 – 18.00
Čtvrtek   8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Pátek.    8.00 – 12.00  13.00 – 15.00

4.4 Telefonní čísla

spojovatelka: +420 466 510 769 
https://pardubice.eu/kontakty-mo5

4.5 Adresa internetové stránkyhttps://www.pardubice.eu/obvod5
4.6 Adresa podatelny

Češkova 22
530 02 Pardubice

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@umo5.mmp.cz

4.8 Datová schránka

mbbxhp

5. Případné platby lze poukázat

Platby lze poukázat na účet č. 181570036 / 0300 u ČSOB a.s., Pardubice + jiné způsoby platby: hotově, kartou na pokladně úřadu.

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Statut města:  
https://pardubice.eu/statut-mesta

Právní předpisy města (vyhlášky a nařízení):
https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

Program rozvoje MO Pardubice V:
https://pardubice.eu/program-rozvoje-projekty-mo5

8.2 Rozpočet

Rozpočet MO Pardubice V:
https://pardubice.eu/rozpocet-mo5

9. Žádosti o informace

Žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možno učinit písemně na adresu MO Pardubice V nebo ústně do protokolu v budově Úřadu MO Pardubice V anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

https://pardubice.eu/poskytovani-informaci-mo5

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo rozhodnutí o právech a povinnostech osob, které je možno vyřídit mimo zákon č. 106/1999 Sb., lze podat na podatelně úřadovny, nebo jakémukoli jinému zaměstnanci úřadu:

https://pardubice.eu/kontakty-mo5

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž městský obvod nebo úřad městského obvodu jedná a rozhoduje a které stanovují (či omezují) právo žádat informace a povinnost je poskytnout a které upravují další práva občanů ve vztahu k úřadu či obvodu:

 1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 2. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Do všech právních předpisů je možné nahlédnout na úřadě městského obvodu u tajemníka úřadu.

11.2 Vydané právní předpisy

Městský obvod nemůže vydávat vyhlášky a nařízení, řídí se vyhláškami a nařízeními statutárního města Pardubice: https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

12. Úhrady za poskytování informací


12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • kopírování nebo tisk na formát A 4: 2,- Kč/černobílá strana, 5,- Kč/barevná strana,

 • kopírování nebo tisk na formát A 3: 4,- Kč/černobílá strana 10,- Kč/barevná strana,

 • skenování: 1,- Kč/strana,

 • datový nosič CD, DVD 20,- Kč/ks,

 • mimořádně rozsáhlé či náročné vyhledávání informací: 300,- Kč/ hodina práce jednoho zaměstnance,

 • poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje,

 • náklady spojené s poskytnutím informací se neúčtují, pokud nepřesáhnou částku 300,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 300,- Kč.

  Sazebník úhrad je stanoven v souladu s ustanovením § 17 zákona o poskytování informací a nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník se netýká úkonů, které se řídí samostatnými právními předpisy (např. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád).

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno žádné usnesení.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

MO Pardubice V nemá žádné licenční smlouvy ani výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-mo5