Tajemník úřadu

Mgr. Jiří Šmaha


Tajemník je nadřízeným všem zaměstnancům zařazeným do ÚMO Pardubice V,  plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, především podle zákoníku práce. Ve spolupráci se starostou a místostarostou řídí činnost ÚMO Pardubice V, podílí se na řádném zajištění fungování orgánů městského obvodu, na přípravě materiálů a podkladů pro jejich rozhodování, zabezpečuje plnění usnesení orgánů městského obvodu, řídí a kontroluje činnost pracovníků ÚMO.

Sekretariát starosty

Ing. Iveta Vašíčková
Petra Műllerová
Radmila Růžičková
Tereza Tománková
Hana BártlováIng. Iveta Vašíčková -  komplexně zajišťuje mzdové účetnictví. Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje mzdovou agendu, stanoveným způsobem opatřuje a zpracovává podklady pro mzdy a odměny, provádí výpočet mezd zaměstnanců úřadu, popř. dalších osob, odměn členů zastupitelstva a dalších občanů, vč. nemocenských dávek, daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění a jiných srážek ze mzdy, odpovídá za správnost a včasnost vyplácených mezd, odměn a dalších plateb obdobného charakteru,
 • zajišťuje veškeré statistické a jiné výkazy spojené se mzdovou agendou, provádí odvody veškerých srážek ze mzdy a plnění obdobného charakteru, zodpovídá za jejich zákonnost a správnost,
 • zajišťuje vnitřní chod úřadu, zejm. spisovou a archivní službu.

Petra Műllerová - přijímá a stanoveným způsobem vyřizuje korespondenci a jiná podání starosty a tajemníka, zajišťuje veškeré administrativní práce sekretariátu starosty.Plní zejména tyto úkoly:

 • vede stanovené evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory a pod., zpracovává posudky a zprávy a jiné stanovené podklady pro orgány činné v trestním řízení a jiné orgány,
 • ve stanoveném rozsahu provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • zabezpečuje organizaci pracovního času starosty a tajemníka, v případě potřeby i dalších zaměstnanců, sjednává a organizuje schůzky, obchodní a jiná jednání, porady, návštěvy a podobné akce, připravuje či jinak zajišťuje pro ně veškeré potřebné podklady a doklady,
 • v případě potřeby plní další úkoly.

Radmila Růžičková - zajišťuje chod podatelny, základní informační služby a archivní služby.Plní zejména tyto úkoly :

 • komplexně zajišťuje chod podatelny, příjem korespondence, její rozdělení, odesílání poštou případně přímé doručování, zodpovídá za řádné vedení spisové a dokumentační služby,
 • zajišťuje poskytování veškerých základních informací o funkcích města, jeho orgánů, jednotlivých útvarů ÚMO apod., poskytuje základní formuláře a listiny včetně informací o jejich užití, zajišťuje prodej městských vyhlášek, dalších listin, materiálů a dokumentů,
 • vede archiv městského obvodu a jeho orgánů, včetně všech souvisejících činností, stanoveným způsobem a ve stanovené formě přijímá archiválie, dbá o řádnou spisovou evidenci, o účelné a bezpečné uložení a o jejich řádné vyřazování při skartačním řízení.

Tereza Tománková - zajišťuje doručování pošty, úklid úřadu.

Hana Bártlová - zajišťuje veškeré knihovnické služby v knihovně umístěné v Resslově ulici 2278. 


Odbor ekonomický

Ing. Marcela Kotyková - vedoucí
Alena Nadrchalová
Libuše Lusková
Bc. Renata Šlosárová 
Andrea Hemmrová 


 
Náplň práce:

Ing. Marcela Kotyková – vedoucí, rozpočtář, účetní, správce místního poplatku z TKO 
Plní zejména tyto úkoly:

 • organizuje a koordinuje postup při přípravě a zpracování návrhu rozpočtu městského obvodu a střednědobého výhledu rozpočtu a na základě získaných podkladů, informací, stanovisek a připomínek zpracovává návrhy změn rozpočtu v průběhu roku,
 • sleduje hospodaření městského obvodu a zpracovává rozbory výsledků hospodaření městského obvodu a závěrečný účet včetně podnikatelské činnosti, sleduje a vyhodnocuje finanční situaci městského obvodu, zajišťuje realizaci finančních toků mezi rozpočtem městského obvodu a rozpočtem města,
 • plní funkci správce rozpočtu, tj. kontroluje plánované a uskutečňované příjmy a výdaje z rozpočtového hlediska,
 • podílí se na vedení účetnictví, na účetních kontrolách a zpracování účetních závěrek,
  na přípravě a vyhodnocení inventarizace,
 • vystavuje faktury a vede knihu vydaných faktur, 
 • je správcem místního poplatku z TKO a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jeho vymáhání, 
 • vypracovává návrhy směrnic, příp. další metodiku týkajících se hospodaření městského obvodu, účetnictví, správy a evidence daní a poplatků apod.,
 • vede další stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává ekonomické analýzy, statistické a obdobné výkazy a podklady pro jednání orgánů městského obvodu.

Alena Nadrchalová - správce daní a poplatků z TKO, agenda povolování tomboly a turnajů malého rozsahu, ve stanoveném rozsahu zástup v záležitostech financí a účetnictví

Plní zejména tyto úkoly:

 • je správcem místních poplatků z TKO, provádí hromadné změny předpisů a osvobození, vratky přeplatků, jedná s klienty, zajišťuje převody plateb mezi městskými obvody na základě změn v trvalých pobytech, je správcem souvisejících správních poplatků, zajišťuje vymáhání pohledávek z tohoto místního poplatku atd.,
 • provádí měsíční závěrky v poplatkové evidenci, zpracovává podklady pro odsouhlasení poplatkové a účetní evidence, pro předpisy pohledávek v účetnictví a pro inventarizaci pohledávek,
 • ve stanoveném rozsahu zastupuje v záležitostech financí a účetnictví,

 • zastupuje za správce rozpočtu,

 •  zajišťuje agendu povolování tomboly a turnajů malého rozsahu.

Libuše Lusková – pokladník, správce místního poplatku z TKO

Plní zejména tyto úkoly:

 • stanoveným způsobem a v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje vedení příjmové, výdajové a valutové pokladny,
 • vystavuje pokladní šeky a jiné platební instrumenty k výplatám v hotovosti pro pokladnu organizace, vede další stanovené či potřebné evidence, vede evidenci stravenek a jiných zúčtovatelných dokladů, zodpovídá za jejich řádné vyúčtování a správnost odvodu vybraných peněz,  
 • je správcem místního poplatku z TKO a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jeho vymáhání. 

Bc. Renata Šlosárová – správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství, správce pokut, ve stanoveném rozsahu správce ostatních místních a správních poplatků, agenda dle z. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, (kromě tombol a turnajů malého rozsahu), veřejnosprávní kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu městského obvodu.

Plní zejména tyto úkoly:

 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství, kontroluje ohlášení k poplatku, provádí předpisy poplatku do poplatkové evidence, zajišťuje vymáhání pohledávek atd.
 • je správcem pokut, provádí jejich předpisy do poplatkové evidence, zajišťuje jejich vymáhání atd.,
 • připisuje obdržené platby do poplatkové evidence, řeší nejasné platby, připravuje poklady k vratkám přeplatků a podklady k převodu plateb na jiné městské obvody, městu a dalším institucím,
 • předává stanovené sestavy a podklady k proúčtování pohledávek a plateb v účetnictví,
 • zajišťuje v plném rozsahu agendu dle z. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
  je správcem souvisejících správních poplatků (kromě tombol a turnajů malého rozsahu),
 • provádí veřejnosprávní kontrolu dotací poskytovaných z rozpočtu městského obvodu.

Andrea Hemmrová - správce místního poplatku ze psů, správce místního poplatku z TKO, zástup na pokladně

Plní zejména tyto úkoly:

 • je správcem místního poplatku ze psů, přijímá přihlášky a odhlášky, provádí předpisy
  a osvobození v poplatkové evidenci, vratky přeplatků, zajišťuje vymáhání pohledávek z tohoto místního poplatku atd.
 • je správcem místního poplatku z TKO a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jeho vymáhání,
 • je správcem místního poplatku z TKO z titulu vlastnictví bytů, rodinných domů a rekreačních objektů a souvisejících správních poplatků, zajišťuje jejich předpisy a vymáhání,
 • předává stanovené sestavy a podklady k proúčtování pohledávek v účetnictví,
 • zastupuje na pokladně.


Odbor investiční a správní

Bc.Mmonika Klátilová - vedoucí
Jan Brožek
Jana Jeníková
Ivana Popílková
Bc. Karel Farský


Náplň práce:

Bc. Monika Klátilová – životní prostředí - v souladu s příslušnými právními předpisy na svěřeném úseku činnosti zajišťuje ochranu přírody a krajiny, ochranu rostlin, zeleně a přírody. Plní zejména tyto úkoly :

 • povoluje kácení dřevin formou rozhodnutí či závazných stanovisek a je oprávněna k podnětu na pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • plánuje, koordinuje a kontroluje údržbu ploch veřejné zeleně, nové výsadby na území městského obvodu, zřizování a provoz dětských hřišť, mobiliáře apod.,
 • vydává Souhlasy s užíváním veřejného prostranství pro účel záboru pozemků ve vlastnictví statutárního města Pardubice, vydává dodatečné Souhlasy s užíváním veřejného prostranství z důvodu havárií při užívání pozemků ve vlastnictví města
 • zajišťuje zadávání zakázek v souvislosti se zajištěním údržby veřejné zeleně , provozem dětských hřišť, kontroluje jejich plnění; v souladu se schváleným rozpočtem pak stanoveným způsobem zajišťuje jejich realizaci,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání dokumentace apod.
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zajišťuje podávání statistických a obdobných výkazů, přehledů, hlášení apod.


Jan Brožek - investice

Investice - připravuje tvorbu plánů oprav a investiční výstavby MO Pardubice V souladu se schváleným rozpočtem, právními a vnitřními předpisy a na základě požadavků zadává veřejné zakázky, zabezpečuje přípravu a uzavírání smluv na investiční akce. Zabezpečuje realizaci stavebních akcí včetně průběžného stavebního či jiného dozoru. Sleduje čerpání investičních prostředků a prostředků na opravy, zodpovídá za jejich řádné a správné použití a vyúčtování. Plní zejména tyto úkoly :

 • uplatňuje vůči rozpočtu požadavky na investice a opravy pozemních komunikací, v souladu se schváleným rozpočtem pak stanoveným způsobem zajišťuje jejich realizaci,
 • komplexně zabezpečuje přípravu určených investic v souladu se schváleným rozpočtem, zejména zpracování veškeré potřebné projektové dokumentace, její oponenturu, schválení a přijetí, reklamací, odstranění vad apod.
 • v souladu se schváleným rozpočtem stanoveným způsobem zabezpečuje realizaci investic a oprav, zabezpečuje technický dozor investora během provádění výstavby, přejímání dílčích i kompletních dodávek, jejich uvedení do provozu a předání budoucímu uživateli,
 • kontroluje dokumentaci pro zadání akcí, uplatňuje požadavky pro výběr zhotovitele, vyjadřuje se k návrhům souvisejících smluv,
 • komplexně zabezpečuje předání staveniště zhotoviteli, kontroluje kvalitu a kvantitu prováděných prací, zajišťuje odstranění zjevných vad a nedodělků, organizačně zajišťuje přejímací řízení, zabezpečuje kolaudační řízení, 
 • sleduje reálné a finanční plnění jednotlivých investičních akcí, porovnává je s rozpočtem, zadáním zakázky a smlouvami, v souladu s nimi zabezpečuje platby, v případně neplnění dohodnutých podmínek uplatňuje vůči dodavatelům a dalším subjektům sjednané či stanovené sankce, v rámci záručních lhůt uplatňuje odpovědnost za vady, zajišťuje jejich odstranění,
 • místním šetřením či dalšími způsoby zjišťuje závady na místních komunikacích, zadává jejich odstranění stanoveným subjektům, kontroluje technické a časové provedení, oprávněnost a důvodnost účtovaných plateb,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání dokumentace apod.


Jana Jeníková - doprava - provádí výkon silničního správního úřadu podle zákona o pozemních komunikacích. Plní zejména tyto úkoly:

 • vydává rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách místních a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací podle silničního zákona, vydává dodatečná povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací z důvodu havárie vedení,
 • vykonává státní dozor na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • vydává rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
 • v rámci své působnosti vyměřuje správní poplatky
 • vydává rozhodnutí o povolení umístění pevných překážek, umístění dočasných zákazů stání na místních komunikacích, vede o nich evidence, dohlíží na situaci a stav,
 • podává návrhy na stanovení místní a přechodné úpravy provozu,
 • zjišťuje závady na dopravním značení – předává na MMP OD
 • pro městskou hromadnou dopravu schvaluje formou stanoviska návrhy a úpravy, změny v jízdních řádech, apod.
 • provádí kontrolu čištění místních komunikací, dává připomínky k harmonogramu čistění a jeho kontrolu u dodavatele služeb, provádí kontrolu zimní údržby místních komunikací,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání dokumentace apod.
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací podle silničního zákona, vydává dodatečná povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací z důvodu havárie vedení,  


Mgr. Radka Plívová– životní prostředí - v souladu s příslušnými právními předpisy na svěřeném úseku činnosti (v rámci samosprávy) zajišťuje ochranu přírody a krajiny, tj. potřebnou péči o zeleň na veřejně přístupných pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci pasportu zeleně a na pozemcích dle statutu svěřených do správcování městskému obvodu (na základě vlastního zjišťování/podnětů; zejména provádí kontroly dřevin a následně vyhodnocuje potřebné zásahy týkající se zeleně – ořezy, kácení, kontroluje přebírky od firem týkající se zeleně (kácení, ořezy, výsadby, seče, živé ploty, pletí…apod).

Ivana Popílková

 • zjišťuje vraky silničních vozidel, vede jejich evidenci, zasílá výzvy vlastníkům k jejich odstranění, případně je vyzývá jiným zákonným způsobem, zajišťuje jejich odvoz a stanovenou likvidaci,z a vlastníka komunikace vyzývá provozovatele odstavených silničních vozidel, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemní komunikaci (tj. – které po dobu více jak 6 měsíců nemá zajištěnu technickou prohlídku nebo technickou silniční kontrolu,
 • za vlastníka komunikace navrhuje silničnímu správnímu úřadu, aby rozhodnutím povolil prodej vozidla ve veřejné dražbě,
 • zajišťuje lokální likvidaci hlodavců,
 • organizuje využití tržních míst v ul. Pod Břízkami (velikonoce, dušičky, vánoční svátky),
 • zajišťuje přistavování velkoobjemových kontejnerů, odstraňování černých skládek, výsyp odpadkových košů, úklid odpadků z veřejného prostranství,
 • zajišťuje přehled košů, kontejnerů, kontejnerů na tříděný odpad, biokontejnerů, komunikuje se SMP a.s. řešení aktuálních záležitostí týkajících se vývozu odpadů; spolupracuje s Magistrátem při případném doplňování kontejnerových stanovišť nádobami na odpady,
 • vede přehled o mobiliáři na území městského obvodu, zajišťuje jeho opravu, případně náhradu či doplnění,
 • v rámci přenesené působnosti provádí namátkově či na podnět kontrolu likvidace odpadu právnických osob či fyzických podnikajících osob,
 • vede stanovené či potřebné evidence, přehledy, zpracovává výkazy, hlášení, zabezpečuje ukládání dokumentace apod.

Bc. Karel Farský

 • Ve stanoveném rozsahu zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků.