Aktualizace pro období 2024-2029

Program regenerace Městských památkových rezervací (MPR) a Městských památkových zón (MPZ) jako dotační titul Ministerstva kultury ČR byl založen v roce 1992 usnesením vlády ČR č. 209. Cílem Programu je aktivizovat města s vyhlášenou MPR k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace.

Aktualizace dokumentu byla provedena na základě ohledání v terénu. Cílem terénního šetření bylo popsat aktuální stavebně technický stav kulturních památek, ohodnotit hlavní prvky kulturních památek z pohledu památkové péče, shromáždit údaje o provedené obnově v uplynulém období a vyhodnotit dosavadní průběh obnovy. Hodnocení kulturních památek z pohledu památkové péče bylo zaměřeno na prvky, které se podílejí na památkové podstatě MPR (střechy, okna fasády, vstupní dveře apod.). V území byly vytipovány, zdůrazněny a hodnoceny další významné objekty dotvářející hodnotu plošně památkově chráněných území. Mimo zaměření na kulturní památky významné objekty byla pozornost směřována i na veřejné prostory (ulice, náměstí) a prvky krajinné zeleně (parky, aleje). Získané údaje byly následně vyhodnoceny a zpracovány. Závěrem vyhodnocení byly formulovány další potřeby pro obnovu v následujících letech. Dokument až na výjimku, spočívá v naznačení možných míst pro doplnění zaniklé historické zástavby a nezabýval se aspekty, které mají být zpracovávány v jiných dokumentacích (např. územně plánovací dokumentace). Pojetí výsledného dokumentu je „konzervativní“, zdůrazňující zejména historické hodnoty chráněného území a kulturních památek v nich ležících a jejich následné zachování, obnovu a další uplatnění v obrazu města.

Aktualizace pro období 2024-2029