Odbor hlavního architekta MmP pořídil v květnu 2020 ve vazbě na otázky adaptace na změnu klimatu dílčí analytický dokument Zranitelnost města Pardubice vůči vysokým teplotám a možnosti adaptací – Tepelná mapa.

Zpracovatelský tým dokumentu tvořili členové společnosti Ekotoxa s.r.o. – Bc. Jan Ausficír, Ing. Čestmír Kantor, Mgr. Zdeněk Frélich, Mgr. Štěpán Vizina a Mgr. Ing. Jan Blažek.

Hlavním cílem dokumentu je analyzovat a charakterizovat oblasti, lokality, případně objekty s nejvyššími teplotami a intenzitou přehřívání ve městě a určit míru zranitelnosti včetně možných rizik v těchto lokalitách. Dokument zároveň nastiňuje obecná doporučení pro vhodné formy adaptačních opatření. Dokument má sloužit jako podklad pro koncepční přístup k řešení sídelní zeleně a tím naplnění strategického cíle zlepšení kvality životního prostředí.

Výstupem práce je soubor mapových podkladů – tepelných map, tematicky tříděných, tabulek a textová část (zpráva) charakterizující podrobně postupy a výstupy analýz.