Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevÚřad městského obvodu Pardubice I
2. Důvod a způsob založení

Městský obvod Pardubice I je organizační jednotkou územně členěného statutárního města Pardubice. Byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Pardubice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“ a obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice, kterou se vydává Statut města (v platném znění) a byly na něj přeneseny kompetence k plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Městský obvod a jeho orgány jsou oprávněny jednat jménem města v rámci statutem vymezených kompetencí na území místních částí Staré město, Zelené předměstí a Bílé předměstí, sám však nemá právní subjektivitu.

3. Organizační struktura

https://pardubice.eu/data/files/93/461/537b32edba14861f5afbe2976b5b4dd859d/organizacni-struktura-mnozina-2021-1.pdf

4. Kontaktní spojení

U Divadla 828
530 02 Pardubice

4.1 Kontaktní poštovní adresa

U Divadla 828
530 02 Pardubice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice I, nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice

4.3 Úřední hodiny

Po, St  8:00 – 17:00
Út, Čt  8:00 – 15:30
Pá     8:00 – 14:30

4.4 Telefonní čísla

+420 466 046 011

4.5 Adresa internetové stránkyhttps://www.pardubice.eu/obvod1
4.6 Adresa podatelny

U Divadla 828
530 02 Pardubice

4.7 Elektronická adresa podatelny

posta@umo1.mmp.cz

4.8 Datová schránka

5hpbxbt

5. Případné platby lze poukázat

Účet č. 246670207/0600 MONETA Money Bank nebo složit v hotovosti na pokladně ÚMO Pardubice I.

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty

Statut města, aktuální rozpočet obvodu, právní předpisy města

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Statut města:  
https://pardubice.eu/statut-mesta

Právní předpisy města (vyhlášky a nařízení):
https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

Program rozvoje MO Pardubice I:
https://pardubice.eu/program-rozvoje-projekty-mo1

8.2 Rozpočet

Rozpočet MO Pardubice I:
https://pardubice.eu/rozpocet-mo1

9. Žádosti o informace

Žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možno učinit písemně na adresu MO Pardubice I nebo ústně do protokolu v budově Úřadu MO Pardubice I anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

10. Příjem žádostí a dalších podání

https://pardubice.eu/kontakty-mo1

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon o obcích, Správní řád, 106/1999 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

12. Úhrady za poskytování informací


12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • kopírování nebo tisk na formát A4: 2,- Kč/černobílá strana 5,-Kč/barevná strana
  • kopírování nebo tisk na formát A3: 4,-Kč/černobílá strana 10,-Kč/barevná strana
  • skenování: 1,-Kč/strana
  • datový nosič CD, DVD: 20,-Kč
  • mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. 200,-Kč/hod práce jednoho zaměstnance Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje. Náklady spojené s poskytnutím informací se neúčtují, pokud nepřesáhnou částku 100,-Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,-Kč.
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době městský obvod neposkytuje žádné vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době městský obvod neposkytuje žádné výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-mo1