Hospodaření v městských lesích nevybočilo v minulém roce z normálu, pro letošek se plánuje výsadba u Staročernska nebo lesoparku Dukla

Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, jako pověřený správce městských lesů, provedl v roce 2023 několik úkonů napříč městskými lesy. Nejčastěji se jednalo o nahodilé těžby nebo výchovné zásahy. Současně se vylepšoval rekreační potenciál městských lesů. V roce 2024 se počítá s výsadbou dřevin u Staročernska nebo v lesoparku Dukla.


Hospodaření v městských lesích v roce 2023

Celkový objem provedených těžeb v roce 2023 odborem životního prostředí činil 2 330 m3, což odpovídá průměru ročních těžeb. Nejvyšší procento (téměř 94 %) tvořily těžby nahodilé. ”Nahodilé těžby město provádí za účelem odstranění rizikových souší, vývratů nebo jinak poškozených stromů,“ přiblížila náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. Město však v uplynulém roce nejen kácelo, ale také sázelo. “Jednalo se o les u Opočínku, ve kterém v roce 2022 došlo k úmyslné těžbě, a tak se prázdná plocha doplnila o téměř 3000 nových stromů, z nichž převážnou část tvořily duby, které doplnily ještě modříny a javory,” doplnila Klčová s tím že v rámci vylepšení nedávno vysázených mladých porostů v Nemošickém, Studáneckém lese a u Doubravic bylo vysázeno dalších 5 080 ks nových sazenic.

Na konci roku začala nahodilá a zčásti úmyslná těžba rizikových stromů v lesích u Staročernska, která pokračuje i letos. Důvodem pro zásah je stáří lesa a zdravotní stav stromů. Na podzim letošního roku nebo na jaře v roce 2025 budou v této lokalitě vysázeny nové stromy.

Město také pokračovalo ve vylepšování rekreačního potenciálu městských lesů, aby v nich byl pobyt pro občany příjemnější. Jedním z kroků bylo odstraňování podrostů v lesoparku Dukla nebo ve Svítkovském a Studáneckém lese. V něm byly také opraveny a srovnány lesní cesty a současně zde byla vybudována vodní tůně. Na konci roku 2023 se v lesoparku Dukla a ve Studáneckém lese vyčistily informativní cedule, které byly z důvodu grafitů nečitelné.

V loňském roce vyšly těžební a pěstební zásahy na bezmála 3,2 milionu korun, přitom město získalo z prodeje dřevní hmoty z městských lesů téměř 3,4 milionu korun. Současně odbor životního prostředí obdržel od státu prostřednictvím krajského úřadu 242 tisíc korun příspěvku na zajištění a výchovu lesních porostů a ekologické/k přírodě šetrné technologie.

 

Plány na rok 2024

“Stále probíhá těžba v lesích u Staročernska, kterou jsme zahájili na konci roku 2023. Po zbytek roku počítáme převážně s nahodilými těžbami, ale také úmyslnými, a to v případě přestárlých porostů,” nastínil vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča a dodal, že se také stále počítá se zásahy podél silnic či poblíž rodinných domů kvůli odstranění rizikových stromů.

Nadále se budou instalovat lapače pro kontrolu výskytu kůrovců, přičemž se v uplynulém roce zajistil jen velmi slabý výskyt kůrovců na území městských lesů.

Současně se pro letošní rok plánuje vylepšení výsadeb z minulých let, pro které je přichystáno na 5 tisíc kusů borovic a 3 tisíce dubů. Doplněná budou i prosvětlená místa v lesoparku Dukla.

“I v tomto roce plánujeme lesy zvelebovat, aby v nich byl pobyt pro Pardubáky co nejpříjemnější. Stejně jako loni i v tomto roce se odstraní podrosty v blízkosti mlatových cest Studáneckého lesa a podél lesních cest ve Svítkovském lese nebo v lesoparku Dukla. Dle potřeby dojde také k opravě mobiliářů – bavíme se o lavičkách nebo altánu,” doplnila náměstkyně Klčová a dodala, že město automaticky počítá i s odstraňováním černých skládek.

O městských lesích

Statutární město Pardubice spravuje na území města lesy o výměře zhruba 464 hektarů. Nicméně narozdíl od například Hradce Králové se jedná o menší lesy, které jsou navíc územně roztříštěné, přičemž největší souvislé porosty jsou Spojilský les a Studánecký les. Důležité je však zmínit i fakt, že ne všechny lesy na území Pardubic městu patří – jedná se zejména o lesy v západní části města, kdy lesy mezi Svítkovem a Opočínkem převážně patří Lesům ČR nebo soukromým majitelům.

Tiskový úsek