Jana Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy

Předmětem veřejné zakázky byla změna dokončené stavby – odstranění stávající rampy pro pěší zajišťující bezbariérový přístup do 2. NP objektů čp. 982 a čp. 983 v ulici Jana Zajíce na sídlišti Dubina v Pardubicích a nová stavba – vybudování exteriérového elektrického výtahu umístěného v samonosné šachtě technicky napojeného na ochoz objektu čp. 983.

Popis akce:
Stavba byla rozdělena na dvě na sebe navazující etapy. V 1. fázi bude vybudován a zprovozněn nový výtah. 
Ve 2. fázi byla odstraněna stávající rampa.

Jana Zajíce čp. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy

Bourání konstrukcí rampy
V okolí stavby jsou pouze zpevněné plochy určené pro pohyb osob a cyklistů s výjimečným zatížením vozidly s hmotností do 3,5 t. Přístup na staveniště byl z jihozápadní strany objektu ze stávající komunikace – ul. Jana Zajíce. Požadavkem pro provádění veškerých prací bylo použití mechanizace s hmotností max. do 3,5 t. 
Vlastní bourání – rozpojování bylo postupné s postupným odpadáváním materiálu – muselo se zabránit zřícení velkých kusů nebo celých konstrukcí, ke kterému by mohlo dojít například přerušením deskových konstrukcí uprostřed rozpětí (ramena R1 až R4, schodišťové rameno SCH1 a prodloužená část hlavní podesty P4). Tyto deskové části rampy se rozpojovali postupně po pruzích rovnoběžných s výstupní čárou, podesty P1 až P4 a pilíře nesoucí podesty se rozpojovali přirozeným postupem shora dolů. 

Specifikace výtahu
Pro nový výtah byla před započetím realizace zvoleným dodavatelem technologie zpracována podrobná výrobní dokumentace, která byla předložena projektantovi k odsouhlasení.
Pro napájení výtahu byla provedena úprava stávajícího rozváděče umístěného ve 2. NP objektu čp. 983 na chodbě v prostorech ÚMO Pardubice III.
U výtahu je možnost časového omezení přístupu běžné veřejnosti do výtahu. Technologie proto byla provedena s ovládáním časovými hodinami, které vymezí dobu během dne, kdy je možné výtah ovládat běžným způsobem. Nad rámec tohoto je výtah vybaven systémem pro čtení čipových karet nebo obdobného zařízení, kterými bude možné spustit ovládání výtahu také mimo vymezenou časovou dobu pro běžné užívání. Čipové karty (nebo jiné ovládací prvky) byly předány Objednateli. Elektrický výtah je umístěný v samostatné samonosné šachtě, která je zapuštěna do terénu a dilatačně napojena na stávající ochoz. Nejedná se o evakuační výtah.

Technologie:

 • Nosnost 630 kg
 • Elektrický pohon
 • Příkon 5 kW
 • Synchronní bezpřevodový jednorychlostní stroj s dvojčinnou brzdou
 • Provedení bez strojovny, veškerá technologie pro pohon bude umístěna v šachtě
 • Ocelová lana
 • 2 stanice (1 a 2)
 • Mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním měničem


Šachta:

 • Vnitřní půdorysná světlost 1 700 x 1 800 mm
 • Vnější půdorysný rozměr 2 300 x 2 200 mm.
 • Šachetní dveře 900 x 2 000 mm, automatické teleskopické, povrchová úprava vypalovací lak
 • Dno v úrovni 1 200 mm pod terénem v místě nástupu do stanice 1.
 • Protizávaží včetně vidících čelistí vedle kabiny.
 • Ovladačové kombinace a signalizace viz: STZ – odst. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby.


Plášť:

 • Samonosná nosná ocelová konstrukce.
 • Prosklený plášť doplněný pohledovými prvky z barevného plechu v úrovni soklu a střechy.
 • Plášť je v úrovni 1. NP ve výšce 1 000 a 1 600 mm opatřen pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.


Kabina:

 • Neprůchozí
 • Vnitřní půdorysná světlost 1 100 x 1 400 mm
 • Opláštění z dekorovaného nerezového plechu
 • Provedení „antivandal“
 • Dveře 900 x 2 000 mm, automatické teleskopické, povrchová úprava vypalovací lak
 • Osvětlení LED diodami
 • Protiskluzová podlaha
 • Zařízení v kleci a ovladačové kombinace a signalizace viz: STZ – odst. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Výtahový rozváděč je umístěn v interiéru ÚMO III, z důvodu zajištění bezpečnosti před poškozením a povětrnostními vlivy. 

PŘÍPRAVA STAVBY:
Zpracovatel projektové dokumentace:HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ: 275 02 180
Zodpovědný projektant:Ing. Jan Vitík
Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení:Leden 2020
Dokumentace pro provedení stavby:Červen 2020
Cena za zpracování PD:hradil Magistrát města Pardubic


REALIZACE STAVBY:
Zhotovitel stavby:BAUSET CZ a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
IČ: 63217139
Zahájení stavby:říjen 2021
Dokončení stavby:květen 2022


CENA DÍLA dle skutečnosti:Cena bez DPHDPH 21 %Cena s DPH 21 %
SO 001 – Vybudování výtahu2 293 390,01 Kč481 611,90 Kč2 775 001,91 Kč
SO 002 – Odstranění rampy1 879 755,98 Kč394 748,76 Kč2 274 504,74 Kč
SO 003 – Vedlejší rozpočtové náklady293 000,00 Kč61 530,00 Kč354 530,00 Kč
CELKEM 4 466 145,99 Kč937 890,66 Kč5 404 036,65 Kč
Autorský dozor
generálního projektanta
10 200 Kč2 142 Kč12 342 Kč
Výkon činnosti koordinátora BOZP17 000 Kč3 570 Kč20 570 Kč
Technický dozor investora
při realizaci stavby
95 000 Kč19 950 Kč114 950 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY4 588 345,99 Kč963 552,66 Kč5 551 898,65 Kč


Soubory ke stažení

EL04 Hromosvod a uzemnění PDF, 156.99 kB EL03 Půdorys 2NP PDF, 189.41 kB EL01 Seznam příloh + technická zpráva PDF, 158.53 kB D_ST_04 Dojezd - vana - vyztuz PDF, 264.71 kB D_ST_03 Dojezd - obezdivka - vyztuz PDF, 180.98 kB D_ST_02 Staticky vypocet PDF, 1.05 MB D_ST_01 Seznam priloh Technicka zprava statiky PDF, 220.64 kB D.PBŘ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PDF, 285.79 kB D.AR.14 VÝPIS VÝROBKŮ PSV PDF, 338.83 kB D.AR.13 KATALOG DETAILŮ PDF, 1.01 MB D.AR.12 PŮDORYS STŘECH - NOVÝ STAV PDF, 84.76 kB D.AR.11 PŮDORYS STŘECH - STÁVAJÍCÍ STAV PDF, 80.90 kB D.AR.10 VIZUALIZACE - NOVÝ STAV PDF, 4.94 MB D.AR.09 POHLEDY - NOVÝ STAV PDF, 148.30 kB D.AR.08 ŘEZ A-A´, B-B´ - NOVÝ STAV PDF, 139.82 kB D.AR.07 PŮDORYS 2NP - NOVÝ STAV PDF, 182.06 kB D.AR.06 PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV PDF, 368.73 kB D.AR.05 PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV PDF, 79.99 kB D.AR.04 ŘEZ 1-1´ A R-R´ - STÁVAJÍCÍ STAV PDF, 83.46 kB D.AR.03 PŮDORYS 2NP - STÁVAJÍCÍ STAV PDF, 201.62 kB D.AR.02 PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV PDF, 163.11 kB D.AR.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SEZNAM PŘÍLOH PDF, 412.19 kB D.01.OK.04_DISPOZICE PDF, 311.79 kB D.01.OK.03_VYPIS PDF, 131.52 kB D.01.OK.02_STATICKY_VYPOCET PDF, 688.71 kB D.01.OK.01_TECHNICKA_ZPRAVA PDF, 199.39 kB C.04 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1_250 PDF, 220.49 kB C.03 SITUACE - ZÁKRES DO KN PDF, 159.66 kB C.02 SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY PDF, 9.06 MB C.01 PŘEHLEDNÁ SITUACE PDF, 910.15 kB B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PDF, 417.16 kB A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PDF, 272.10 kB