Tiskový úsek, úsek vnějších vztahů, organizační oddělení, oddělení krizového řízení

Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti orgánů města a jeho volených představitelů. Poskytuje organizační, informační a další potřebnou podporu pro činnost zastupitelstva města a rady města. Zajišťuje komunikaci města a magistrátu s veřejností a dalšími subjekty. Zabezpečuje plnění činností krizového řízení magistrátu. Zajišťuje agendu prezentace města a zahraničních vztahů města.

Detailní působnost odboru

Organizační oddělení

Poskytuje administrativní služby uvolněným představitelům města, v případě potřeby i dalším členům zastupitelstva a zaměstnancům města. Organizuje a zabezpečuje zasedání zastupitelstva a schůzí rady města, v případě potřeby i dalších orgánů (komisí rady nebo výborů zastupitelstva). Podílí se na zajištění průběhu voleb, případně i referenda.

Plní zejména tyto úkoly:

 • zabezpečuje přípravu a realizaci pracovního programu primátora a náměstků, organizačně zajišťuje průběh jednání členů vedení města,
 • vede agendu udělování záštit (rady města, primátora města, náměstka primátora),
 • z hlediska protokolárního se spolupodílí na přípravě a průběhu oficiálních přijetí či podobných akcí, a to v prostorách magistrátu i mimo magistrát,
 • kontroluje formální správnost úkonů města realizovaných primátorem a náměstky, zejména prostřednictvím smluv, dohod a dalších písemností, a materiálů předkládaných pro jednání orgánů města,
 • zabezpečuje technickou a organizační stránku průběhu zasedání zastupitelstva a schůzí rady města, zpracovává zápisy z těchto jednání, zajišťuje jejich distribuci, archivaci a zveřejnění na webových stránkách města. Sleduje evidenci plnění úkolů zastupitelstva města a rady města a podílí se na přípravě zpráv kontrolního výboru o plnění usnesení,
 • přijímá a eviduje návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a po organizační stránce zajišťuje jejich řešení,
 • vede evidenci změn v personálním obsazení komisí rady města a výborů zastupitelstva, podílí se na přípravě podkladů pro schválení těchto změn, a dále na přípravě podkladů pro ustavení uvedených orgánů, a pro odměňování jejich členů,
 • zabezpečuje jednání kolegia starostů, vyhotovuje z těchto jednání zápisy,
 • podílí se na organizaci a průběhu voleb či referenda,
 • vyřizuje korespondenci primátora a náměstků, vede její evidenci,
 • redistribuuje písemnosti orgánům města a orgánům zastupitelstva a rady,
 • organizuje provoz svěřených prostor, zasedacích místností a sálů.


Oddělení krizového řízení

Plní úkoly v oblasti krizového řízení, v obranném a havarijním plánování, poskytuje podporu ostatním subjektům a orgánům v systému krizového řízení města.

Plní zejména tyto úkoly:

 • plní úkoly orgánů krizového řízení města a obce s rozšířenou působností,
 • zabezpečuje činnost pracoviště krizového řízení, včetně jeho materiálně technického vybavení,
 • podílí se na varování osob nacházejících se na ohrožených územích, jejich evakuaci a ukrytí, včetně zajištění nouzového přežití,
 • podílí se na vyrozumívání osob zařazených do systému krizového řízení města,
 • zajišťuje plnění úkolů obranného plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zabezpečuje činnost bezpečnostní rady a krizového štábu obce s rozšířenou působností,
 • spolupracuje s povodňovými orgány města,
 • podílí se na zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • připravuje a zabezpečuje plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, hospodářské mobilizace, regulačních opatření apod.,
 • zajišťuje plnění úkolů spojených s ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností, vedoucí oddělení je zároveň bezpečnostním ředitelem přímo podřízeným tajemníkovi magistrátu,
 • vede evidenci staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany na území města Pardubic a zabezpečuje údržbu těchto staveb, pokud jsou v majetku města,
 • zabezpečuje skladování, evidenci a ošetřování materiálu civilní ochrany a dalších prostředků využitelných v případě vzniku mimořádných událostí, krizových situací apod.,
 • podílí se na seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva,
 • ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje se podílí na výkonu kontroly orgánů krizového řízení obcí ve správním obvodu ORP,
 • zabezpečuje plnění úkolů na úseku požární ochrany vyplývající ze zákona o požární ochraně a spolupracuje s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany,
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců magistrátu města při práci.


Tiskový úsek

Zabezpečuje oblast mediální prezentace města, činnosti jeho orgánů a představitelů, případně i pracovníků.

Plní zejména tyto úkoly:

 • informuje veřejnost, resp. sdělovací prostředky, o činnosti města, jeho orgánů a představitelů, podílí se na vytváření příznivého image města na veřejnosti,
 • zajišťuje vydávání vlastních tiskovin magistrátu, zodpovídá za jejich obsah i grafickou podobu,
 • po obsahové a redakční stránce se podílí na vydávání prezentačních a informačních materiálů, a to v tištěné i elektronické podobě,
 • organizuje průběh tiskových konferencí či jiných setkání představitelů města se sdělovacími prostředky, podílí se na organizaci veřejných setkání představitelů města s občany,
 • zajišťuje monitoring sdělovacích prostředků, vede archiv zveřejněných informací, navrhuje a zpracovává stanoviska představitelů města,
 • zabezpečuje vedení kroniky města,
 • zabezpečuje fotodokumentaci pro propagační materiály a tiskoviny vydávané městem, podílí se na jejich grafické úpravě, zajišťuje fotografickou dokumentaci pro webové stránky města, pořizuje fotografickou dokumentaci z ceremoniálních a významných akcí města,
 • zajišťuje komunikaci města prostřednictvím elektronických médií, především facebooku a twitteru, vede facebookové stránky města.


Úsek vnějších vztahů

Zajišťuje oblast partnerských vztahů města, organizačně zabezpečuje zahraniční služební cesty představitelů města, poskytuje tlumočnické a překladatelské práce. Zajišťuje propagaci, spravuje jednotný vizuální styl města a další potřebné činnosti a kontakty v oblasti vnějších vztahů, které nespadají do jiných útvarů magistrátu.

Plní zejména tyto úkoly:

 • spravuje oblast zahraničních partnerských vztahů města, hodnotí jejich úroveň, zejm. z hlediska jejich účelnosti a efektivnosti; navrhuje případná opatření ke zlepšení či ukončení zahraničních vztahů, realizuje navazování vztahů nových,
 • spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery při tvorbě a realizaci mezinárodních projektů,
 • zajišťuje propagaci města,
 • zajišťuje prezentaci města na veletrzích, výstavách či venkovních prezentačních akcích,
 • zajišťuje odborné stáže a semináře pro zahraniční delegace, organizuje pobyt zahraničních hostů města,
 • po organizační stránce zajišťuje zahraniční služební cesty členů zastupitelstva či pracovníků města,
 • poskytuje tlumočnické a překladatelské práce pro město, jeho představitele či pracovníky,
 • zajišťuje vydávání prezentačních a informačních materiálů,
 • spolupracuje s odborem školství, kultury a sportu, informačním centrem a dalšími organizacemi na činnostech v oblasti cestovního ruchu,
 • organizuje pietní a ceremoniální akce na území města,
 • poskytuje souhlas s užitím znaku města podle § 34 a, odst. 3 zákona o obcích,
 • vede agendy čestného občanství a dalších ocenění města,
 • spravuje Corporate Design (jednotný vizuální styl) statutárního města Pardubice, dohlíží na vizuální vzhled všech tiskovin a aplikování konstant jednotného vizuálního stylu, vč. jednorázových letáků týkajících se akcí Magistrátu města Pardubic, Městské policie, vybraných složek a aktivit Kulturního centra Pardubice a Informačního centra, Rozvojového fondu Pardubice,
 • dohlíží na vizuální vzhled všech tiskovin vytvořených jak pro interní, tak externí účely statutárního města Pardubice a aplikování konstant jednotného vizuálního stylu, vč. jednorázových letáků týkajících se akcí, internetových stránek či jiných multimediálních výstupů Magistrátu města Pardubic, Městské policie, vybraných složek a aktivit Kulturního centra Pardubice a Informačního centra, konzultuje dílčí projekty Rozvojového fondu Pardubice a ostatních subjektů, které se přihlásí k jednotnému vizuálnímu stylu statutárního města Pardubice,
 • schvaluje používání loga statutárního města Pardubice na tiskovinách externích subjektů.