Oddělení personální, oddělení hospodářské správy, oddělení právní, oddělení kontroly, úsek modernizace a řízení kvality, oddělení spisové služby

Komplexně zabezpečuje agendy v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města (magistrátu města), personalistiky, modernizace městské správy a řízení jejího výkonu a kvality. Koordinuje přípravu vnitřních předpisů a vede jejich evidenci. Spravuje a zajišťuje hospodaření s prostředky sociálního fondu. Poskytuje právní a materiální podporu pro činnost zastupitelstva města, rady města a magistrátu města. Koordinuje vyřizování stížností, petic a agendu poskytování informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Vede v zastoupení tajemníka úřadu evidenci podle zákona o střetu zájmů. V rozsahu stanoveném kontrolním řádem a organizačním řádem provádí a koordinuje výkon kontrolní činnosti. Sleduje vydávané obecně závazné právní předpisy, které spadají do jeho působnosti a vyhodnocuje jejich dopad na město, jeho orgány a činnosti, upozorňuje na ně tajemníka magistrátu a eventuálně dotčené odbory, v případě potřeby prostřednictvím tajemníka či přímo i k výkonu funkce uvolněné členy zastupitelstva.

Detailní působnost odboru

Personální oddělení

Komplexně koordinuje a zajišťuje rozvoj oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování a vzdělávání zaměstnanců města zařazených do magistrátu, případně dalších zaměstnanců města či osob v obdobném vztahu. Stanovuje zásady a kriteria výběrových řízení. Zajišťuje odměňování členů zastupitelstva města a další úkony související s výkonem funkce člena zastupitelstva.

Plní zejména tyto úkoly:

 • hodnotí personální potřeby úřadu při zabezpečování jeho úkolů,
 • zajišťuje oblast organizačních vztahů a systemizace,
 • komplexně zajišťuje personální agendu,
 • koordinuje a zajišťuje vyhlašování výběrových řízení včetně organizačně-technického zabezpečení,
 • koordinuje adaptační proces,
 • komplexně zajišťuje oblast vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců - vstupní a průběžné vzdělávání, zvláštní odbornou způsobilost a vzdělávání vedoucích úředníků,
 • zabezpečuje jazykové vzdělávání,
 • plánuje a organizačně zabezpečuje odborná prezenční školení,
 • zajišťuje agendu plánů vzdělávání a administraci vzdělávacího portálu,
 • komplexně zpracovává podklady a provádí výpočet, výplatu a zúčtování platů, náhrad platů a dalších plnění, srážek, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění, agendy evidenčních listů, životního pojištění a penzijního připojištění zaměstnanců města vč. městské policie, případně dalších osob,
 • zajišťuje odměňování členů zastupitelstva vč. souvisejících agend,
 • při výkonu agendy odměňování spolupracuje s orgány státní správy, jako je Úřad práce, OSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny, soudy a exekutorské úřady,
 • zajišťuje veškeré statistické a jiné výkazy spojené s personální agendou a odměňováním,
 • zajišťuje vedení agendy Informačního systému o platech a agendy náhradního plnění,
 • komplexně zajišťuje a realizuje sociální programy pro zaměstnance úřadu a uvolněné členy zastupitelstva,
 • zabezpečuje dohody o stážích studentů v případě, že stáž bude probíhat u více než jednoho odboru,
 • připravuje a spravuje mzdový rozpočet a s tím související veškerou ekonomickou agendu,
 • zabezpečuje ekonomickou agendu vzdělávání,
 • zabezpečuje ekonomickou agendu sociálního fondu,
 • podílí se na přípravě a aktualizacích vnitřních směrnic a předpisů v personální oblasti.


​​​​​​​
Právní oddělení

Zajišťuje poskytování právních služeb pro magistrát, orgány města, k výkonu funkce uvolněné členy zastupitelstva, v případě potřeby i organizační složky města.

Dále plní zejména tyto úkoly:

 • zastupuje či jinak zajišťuje zastoupení města v právních a obdobných sporech, nevyplývá-li příslušné zastoupení z vnitřních organizačních předpisů,
 • plní úkoly magistrátu jako příslušného volebního orgánu dle zvláštních zákonů,
 • zastupuje město jako opatrovníka ustanoveného soudem v případech, které nejsou svěřeny do kompetence jiných odborů,
 • je zpracovatelem textu těch městem vydávaných právních předpisů, které nepodléhají působnosti některého z odborů magistrátu, a garantem zákonnosti všech městem vydávaných právních předpisů; eviduje právní předpisy města,
 • sleduje vydávané obecně závazné právní předpisy, vyhodnocuje jejich dopad na město, jeho orgány a činnosti, upozorňuje na ně tajemníka magistrátu a dotčené odbory, v případě potřeby prostřednictvím tajemníka či přímo i k výkonu funkce uvolněné členy zastupitelstva,
 • vede centrální evidenci smluv,
 • koordinuje přípravu, vydávání a zveřejňování právních předpisů města, vede evidenci právních předpisů města,
 • při své činnosti dohlíží na dodržování a respektování právních předpisů i vnitřních předpisů ze strany odborů magistrátu a jejich zaměstnanců, na zjištěné nedostatky upozorňuje kancelář tajemníka,
 • zastupuje město v soudních sporech týkajících se nájmů bytů, nebytových prostor a případů neoprávněného užívání bytů, ve vyžádané součinnosti Odborem majetku a investic zajišťuje úkony spojené s vyklizením bytů včetně návrhů na výkon rozhodnutí vyklizením bytu, ve vyžádané součinnosti Odborem majetku a investic zajišťuje vymáhání pohledávek
 • na nájemném z bytů, nebytových prostor a pozemků, ve vyžádané součinnosti Odborem majetku a investic po právní stránce konzultuje nakládání s nemovitým majetkem města,
 • dle potřeby Odboru majetku a investic po právní stránce zajišťuje úkony spojené s prodejem a převody nemovitého majetku, přípravou a prováděním veřejné dražby.Oddělení hospodářské správy


Úsek provozní
Zajišťuje provozní agendu spojenou s chodem magistrátu, vybavení magistrátu technickým a dalším zařízením či vybavením, není-li to výslovně svěřeno jinému odboru. Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje běžnou údržbu, opravy a ochranu objektů magistrátu,
 • zajišťuje nákup inventáře, spotřebního materiálu a jiného vybavení, technických zařízení,
 • zajišťuje pokladní službu magistrátu, příjmy a výdaje hotovostních prostředků, nakládání s ceninami,
 • zajišťuje agendu ztrát a nálezů,
 • připravuje podklady pro zpracování rozpočtu za odbor,
 • zodpovídá za fakturační a platební vztahy spojené s činností odboru,
 • zajišťuje evidenci a inventarizaci movitého majetku MmP.


Úsek autoprovozu
Zajišťuje provoz autoparku v majetku města pro potřeby magistrátu, včetně provozu garáží. Zodpovídá za řádný technický stav a optimální využití svěřených vozidel či jiných technických zařízení, zabezpečuje veškerou související agendu. Zajišťuje jejich pravidelnou či jinou údržbu a opravy.

Oddělení kontroly

Provádí veřejnosprávní kontrolu u zřizovaných organizací a dalších subjektů v souladu s příslušnou směrnicí, je metodickým orgánem pro oblast výkonu kontrolních činností magistrátu, v souladu s příslušnými předpisy organizuje a zajišťuje vnitřní kontrolu na odborech magistrátu, koordinuje dozor nad městskými obvody, jenž provádějí jednotlivé odbory magistrátu.

Úsek modernizace a řízení kvality

Zabezpečuje koordinaci a řízení činností magistrátu na poli modernizace městské veřejné správy a řízení kvality.
Plní zejména tyto úkoly:

 • ve stanoveném rozsahu analyzuje stav sledovaných parametrů výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy na úrovni magistrátu,
 • navrhuje, řídí a podílí se na stanovených projektech modernizace městské veřejné správy,
 • je implementátorem systému řízení kvality v rámci magistrátu města,
 • koordinuje a vyhodnocuje zpětnou vazbu klientů na služby magistrátu,
 • stanoveným způsobem eviduje přijaté stížnosti na činnost magistrátu a případně dalších orgánů města, analyzuje jejich obsah a důvody, a stanoveným způsobem se získanými informacemi nakládá.


Oddělení spisové služby

Zajišťuje chod podatelny, základní informační službu a archivní službu. Plní zejména tyto úkoly:

 • komplexně zajišťuje příjem listinné korespondence, její rozdělení, odesílání poštou, případně přímé doručování, zodpovídá za řádné vedení spisové a dokumentační služby,
 • vede archiv města a jeho orgánů,
 • v souladu se zněním zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přijímá datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům,
 • odesílá dokumenty, připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky,
 • zajišťuje provoz centrální podatelny a ostatních podatelen magistrátu,
 • zajišťuje podávání obecných informací veřejnosti týkajících se činnosti úřadu,
 • zajišťuje obsluhu kopírovacích, vázacích a laminovacích zařízení, evidenci, objednávání a distribuci tisku a odborných periodik, při nepřítomnosti pracovníků pokladny a ústředny jejich zástup,
 • zajišťuje metodickou podporu pro provoz spisovny a pro ostatní činnosti v rámci výkonu spisové služby, metodickou podporu pro uživatele elektronické spisové služby a kontrolu výkonu spisové služby v rámci magistrátu.