Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Městské lesy 466 859 301 karel.linhart@mmp.cz
Státní lesy 466 859 146, 466 859 188 frantisek.meduna@mmp.cz
Ochranné pásmo lesa 466 859 188 pavel.dvoracek@mmp.cz

Životní situace

Je možné stavět v blízkosti lesa?

Pro stavbu vzdálenou do 50 m od lesa musíte požádat na odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic o souhlas se stavbou ochranném pásmu lesa. K žádosti je nutné doložit snímek katastrální mapy se zákresem stavby.

Jak postupovat při podání žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa?

Žádost o souhlas s odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa do 1 ha je třeba podat na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic. V případě odnětí nad 1 ha je příslušný k vyřízení žádosti krajský úřad.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa stanoví náležitosti žádosti. Těmi jsou zdůvodnění požadavku, výpis z evidence nemovitostí na lesní pozemek, snímek katastrální mapy se zákresem, souhlas vlastníka a uživatele lesního pozemku se stavbou, vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře, výpočet poplatku za odnětí funkcí lesa, IČO nebo datum narození žadatele, pokud žadatelem není vlastník také výpočet ztrát na produkci vypracovaný odborným soudním znalcem. Dále pak územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává.

Kdo je odborný lesní hospodář (OLH) a ke kterému majiteli lesa je přiřazen?

Je to osoba, která zabezpečuje vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření. Tato osoba musí mít k tomuto účelu udělenou licenci. Můžete si ho sám vybrat nebo je Vám ustanoven orgánem státní správy lesa. Informaci o tom, kdo je odborným lesním hospodářem ustanoveným pro Vaše lesy na území obce s rozšířenou působností Pardubice Vám můžeme podat na Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Je možné získat v lesích města Pardubice palivové dřevo?

V městských lesích Statutárního města Pardubice lze získat palivové dřevo dvěma způsoby.

  1. Po dohodě se správcem městských lesů lze vydat povolení ke zpracování „těžebních zbytků“, tzn. na zemi ležící dřevní hmotu, odřezané větve a vršky stromů. Bližší specifikace jsou vždy uvedeny v povolení, tato možnost je především odvislá na aktuální situaci v městských lesích. Těžební zbytky jsou ve většině případů k dispozici bezplatně za úklid určené lokality, tím se rozumí uložení zbytků dřevní hmoty, které se nezpracují v rámci vydaného povolení, na hromadách mimo lesní cesty a pěšiny.

V případě zájmu kontaktujte pracovníka Magistrátu města Pardubic, Odboru životního prostředí, p. Linharta tel.: 466 859 301, email: karel.linhart@mmp.cz

  1. V případě zájmu odkupu palivového dřeva je možné kontaktovat pracovníky Služeb města Pardubic a.s.
  • odkup sortimentu z lesních skládek tel.: 602 626 792 
  • odkup např. štípaného palivového dřeva tel.: 777 783 153 

(http://www.smp-pce.cz/61/Prodej_palivoveho_dreva/)

Jsem vlastníkem lesa. Kde mohu nalézt informace o svém lese?

Pro vlastníky lesa do 50 ha zadáváme zpracování lesních hospodářských osnov. Jsou v nich obsaženy informace o věku a zastoupení dřevin, zásobě dřeva, kategorii lesa a další. Vaše část lesních hospodářských osnov (vlastnický separát) je Vám na odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic bezplatně k dispozici a můžete si ji kdykoliv převzít.

Kontaktujte nás

Ohledně lesů nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.