Ministerstvo vrátilo dokumentaci ke spalovně k přepracování společnosti AVE CZ

Kromě nedostatků v oblasti hodnocení zdravotních rizik ministerstvo firmě AVE vytýká i nedostatky a nejasnosti ohledně dopravního napojení areálu, svozové oblasti spalovny, protihlukových opatření, testů slučitelnosti odpadů, které by měly snižovat riziko potenciálně nebezpečných reakcí a havárií, nebo ohledně expozice a bilance toxických látek.
Poté, co společnost AVE CZ dokumentaci doplní, bude její text zveřejněn v informačním systému EIA a bude možné ji znovu připomínkovat.