​​​​​​​Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Celkové investiční náklady jsou 13 617 128,04 Kč vč. DPH.  Celkové uznatelné náklady jsou 5 425 918,36Kč, z toho příspěvek EU je 4 612 030,60 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 271 295,92 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 8 733 801,52 Kč včetně neuznatelných nákladů.  

Řešené území nábřeží Chrudimky je ohraničené ze severu soutokem řek Labe a Chrudimky, z jihu pak parky Vinice a Vinice - stará vojenská plovárna, kdy v prostoru jsou řešeny/doplněny úseky cyklostezek, a to po obou březích řeky Chrudimky. Projekt je naprojektován na celé zájmové územní, nicméně v rámci této akce "Náhrdelník Chrudimky (úsek 66)" bude realizována jen část projektu. Na pravém břehu budoucí cyklostezka začíná od lávky u Ideonu a pokračuje prostorem "U Rybárny", dále pak pokračuje k lávce u Vinice. Levý břeh řeší území od lávky u Ideonu až k lávce u Vinice. V rámci projektu bude realizován SO 100 Komunikace (cyklostezka na pravém břehu a mlatové stezky na pravém a levém břehu), SO 201 Oprava lávky, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 801 Kácení dřevin - pouze 2 ks stromů v trase cyklostezky včetně 3 ks náhradní výsadby.

Územím prochází částečně vyježděné a prošlapané či dožilé komunikace pěší i cyklistické a obyvatelé města tento prostor využívají pro zkrácení své cesty do zaměstnání, školy či za službami. V rámci projektu je plánována obnova stávajících cest umožňující rozšíření systému cyklostezek na území města. Úsek náhrdelník Chrudimky tvoří část plánovaného propojení podél Chrudimky v rámci konceptu Pardubice (centrum) - Hostovice. Budovaný úsek/projekt náhrdelník Chrudimky (úsek 66) je součástí uceleného plánu/konceptu ParduBIKE (http://www.pardubike.cz), který spojuje veškeré aktivity, jejichž cílem je podpora a rozvoj cyklistické dopravy v Pardubicích. Projekt je primárně určen obyvatelům města dojíždějícím na kole či docházejícím pěšky za prací či službami. Sekundárně je síť cyklostezek využívána i návštěvníky z okolních obcí, pro které se bezpečnější cyklistická doprava do zaměstnání stává atraktivnější než motorová/automobilová doprava.