V rámci projektu dojde k realizaci konkrétního adaptačního opatření, a to výsadbu uličního stromořadí v ulici Jahnova a na části Náměstí Republiky ve městě Pardubice s vytvořením dostatečných prostorových podzemních podmínek pro zdárný růst dřevin a zasakování dešťové vody propustným povrchem.

Hlavní plánovanou aktivitou je výsadba stromořadí, která posílí mikroklimatické funkce území, zkvalitní veřejné prostranství a výsadbu kvalitních dřevin v kvalitně připraveném podzemním prostoru. Jedná se o výsadbu 26 ks stromů AKÁT Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA velikosti 16/18, z toho 6 ks na náměstí Republiky a 20 ks v ulici Jahnova. Při výměně stromů dojde k úpravě objemu pro kořeny tzv. vytvořením systému prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek pro pěstování stromů.

Cílem projektu je zlepšení podmínek dřevin a zajištění zlepšení mikroklimatických a ekologických hodnot v území -výsadba stromořadí posílí mikroklimatické funkce, hospodaření s dešťovými vodami.

Projekt je realizován ze Státního fondu životního prostředí a Norských fondů – výzva NF Call-4A-3.4.21 Bergen.English version:Restoration of the tree line in the sidewalk of Jahnova Street, Pardubice

The project will implement a specific adaptation measure, namely the planting of arboretum (street trees) in Jahnova Street and on a part of Náměstí Republiky square in the city of Pardubice with the creation of sufficient underground conditions for the successful growth of trees and the soaking of rainwater through a permeable surface.

The main planned activity is the planting of tree plantations, which will strengthen the microclimatic functions of the area, improve the public space and the planting of quality trees in a well-prepared underground space. It is the planting of 26 Acacia Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA trees of size 16/18, 6 of them in the náměstí Republiky square and 20 in Jahnova Street. During the replacement of the trees, the volume for roots will be modified by creating a system of rooting cells to improve the conditions for growing trees.

The aim of the project is to improve the conditions of the trees and to ensure the improvement of microclimatic and ecological values in the area. The planting of tree plantations will enhance microclimatic functions, stormwater management.

The project is implemented by the State Environmental Fund and Norwegian funds - call NF Call-4A-3.4.21 Bergen.