Odbor dopravy zabezpečuje řádný stav a správu pozemních komunikací v majetku města včetně jejich evidence, podílí se na zabezpečení řádného stavu komunikací v majetku či správě jiných subjektů. Zastupuje město při právních úkonech před stavebními úřady ve věcech pozemních komunikací, při uzavírání dohod a smluv o správcovství objektů na pozemních komunikacích. Vydává stanoviska města jako vlastníka pozemních komunikací, pokud tato činnost není výslovně svěřena jinému odboru. Vykonává přenesenou působnost magistrátu na úseku dopravy ve svěřeném správním obvodu, působí jako odvolací orgán proti rozhodnutím městským obvodů; vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací, zabezpečuje dopravně správní agendy, registr vozidel a působnost silničního správního úřadu.

Detailní působnost odboru

Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu

Je orgánem státní správy příslušným pro stavební a navazující či související řízení ve věcech staveb místních a veřejně přístupných účelových komunikací a silnic II. a III. tříd. Vykonává dopravně správní činnosti podle zákona o silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích.

Plní zejména tyto úkoly:

 • provádí stavební řízení a kolaudační řízení na pozemních komunikacích,
 • vydává souhlas s ohlášením stavby, předčasné užívání a rozhoduje o zkušebním provozu,
 • spolupracuje s ostatními stavebními úřady a odbory v otázkách dopravních staveb,
 • provádí kontrolní činnost na stavbách,
 • rozhoduje o zařazení a zatřídění místních komunikací,
 • zajišťuje výstavbu bezbariérových prvků na komunikacích a chodnících ve městě,
 • projednává s příslušnými orgány umístění dopravního značení a dopravní zařízení,
 • zabezpečuje agendy spojené se zvláštním užíváním silnic II. a III. třídy, vydává rozhodnutí,
 • zabezpečuje agendy spojené připojením komunikací a sjezdů na silnice II. a III. třídy, vydává rozhodnutí,
 • vydává závazná stanoviska, připomínkování a vyjadřování se ke stavbám povolovaným obecným stavebním úřadem,
 • zabezpečuje agendy spojené s uzavírkami a objížďkami na silnicích II. a III. třídy,
 • projednává přestupky podnikajících fyzických osob a právnických osob za porušení povinností ve svěřené působnosti ve věcech silnic s výjimkou přestupků, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad,
 • provádí dražby vozidel, zabezpečuje agendy spojené s omezováním veřejného přístupu na účelových komunikacích, agendy spojené s vedením pasportu a evidencí místních a účelových komunikací a agendy spojené s deklarováním existence účelové komunikace,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
 • uděluje výjimky z místní úpravy silničního provozu.


Oddělení koncepce dopravy

Je orgánem samosprávy a státní správy, řeší tvorbu a implementace koncepcí a generelů. Zabývá se propojováním dopravních systémů na různých úrovních. V oblasti městské hromadné dopravy vykonává činnost silničního správního úřadu. Podle zákona o drahách, ve stanoveném rozsahu provádí výkon drážního správního úřadu a podle zákona o pozemních komunikacích vykonává samosprávnou činnost na úseku pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.

Plní zejména tyto úkoly:

 • vykonává analytickou činnost na datech spojených s dopravou, přetváří je do uchopitelných výstupů a prezentuje je,
 • zabývá se propojováním dopravních systémů z pohledu jak infrastrukturálního, tak i organizačního,
 • vytváří a implementuje do provozu dopravní koncepce a generely,
 • věnuje se vytváření tzv. „měkkých opatření“ v dopravě,
 • zajišťuje správu, údržbu a opravy majetku na úseku pozemních komunikací, pokud tato činnost nebyla svěřena výslovně někomu jinému,
 • vede pasporty místních komunikací, mostů a jejich součástí a příslušenství, dopravního značení, světelného signalizačního zařízení ve fyzické i digitální podobě, vede evidenci účelových komunikací v majetku města,
 • vydává vyjádření o zatřídění a vlastnictví pozemních komunikací v majetku města, včetně vyjádření pro zápisy změn v katastru nemovitostí,
 • uplatňuje vůči rozpočtu města požadavky na investice a opravy místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, a na investice a opravy mostních objektů,
 • stanoveným způsobem zabezpečuje čistění místních komunikací, zpracování harmonogramu čištění a jeho kontrolu u dodavatele služeb, zabezpečuje zimní údržbu místních komunikací, zpracovává harmonogram zimní údržby a dalších dokumentů,
 • zajišťuje provádění předepsaných kontrol mostních objektů, zadává provedení jejich oprav a rekonstrukcí,
 • provádí kontrolní prohlídky,
 • podílí se na obnově veřejného osvětlení, realizaci osvětlení přechodů pro chodce a vydává souhlas se svícením,
 • komplexně zajišťuje dopravní informační systém města,
 • komplexně zabezpečuje oblast placeného státní na místních komunikacích od návrhů, projektů, jejich projednání s příslušnými orgány, rozhodnutí ve věci, realizaci, až po kontrolu účelnosti řešení, návrhů změn, v rámci svěřených kompetencí vystavuje výjimky z nařízení,
 • přebírá majetek pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství po jeho výstavbě či rekonstrukcích, zavádí jej do majetku města,
 • vede účetní evidenci majetku pozemních komunikací, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, informačního systému, parkovacích automatů, nedokončených investic, závazků a pohledávek v rámci svěřené rozpočtové kapitoly, žulového materiálu v majetku města,
 • pro městskou hromadnou dopravu provozovanou trolejbusy vydává licence, schvaluje jízdní řády, vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla, provádí výkon státního dozoru ve věcech drah na území města Pardubic,
 • pro městskou hromadnou dopravu provozovanou autobusy vydává licence, schvaluje jízdní řády, provádí státní odborný dozor, vyjadřuje se k vedení autobusových linek na území města,
 • zajišťuje výstavbu bezbariérových komunikací ve městě, bezbariérovou úpravu komunikací včetně navazujících nemovitostí, zpracovává a prezentuje bezbariérovou mapu města,
 • za vlastníka komunikací provádí lustrace vozidel.


Oddělení dopravně správních agend

V rámci přenesené působnosti vykonává dopravně správní agendu dle příslušných právních předpisů.

Plní zejména tyto úkoly:

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
 • vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • vede registr řidičů, provádí záznamy do registru řidičů a vydává data z registru řidičů,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu řidiče, paměťovou kartu vozidla a paměťovou servisní kartu dle příslušných právních předpisů,
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče.


Úsek zkušebních komisařů

Plní zejména tyto úkoly:

 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • rozhoduje o zařazení učitelů, výcvikových vozidel a výukových prostor pro výcvik v autoškole,
 • posuzuje profesní způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel,
 • zajišťuje školení řidičů referentů pro magistrát a městskou policii.


Oddělení registru vozidel

Vede registr silničních vozidel a plní zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu,
 • vede registr historických a sportovních vozidel v rámci celého Pardubického kraje,
 • přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
 • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla,
 • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,
 • registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla,
 • vede údaje o testování historických a sportovních vozidel,
 • zajišťuje provoz pokladny pro příjmy vyplývající z činnosti oddělení registru vozidel,
 • vydává oprávnění a osvědčení k provozování stanic měření emisí a vede jejich evidenci.