Detailní působnost odboru

Zabezpečuje agendu urbanismu a architektury a zajišťuje výkon státní správy v oblasti územního plánování. Vykonává činnosti úřadu územního plánování obce s rozšířenou působností podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a má postavení účastníka územního řízení vedeného stavebním úřadem.

 • pořizuje územní plán, regulační plány a územní studie pro území města Pardubic,
 • pořizuje územně plánovací podklady,
 • pořizuje územní plány, regulační plány, územní studie a vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územních řízeních z hlediska uplatňování záměrů územního plánování a v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území, vedeném stavebními úřady v území obce s rozšířenou působností vyjma stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštních předpisů, ve kterém se rozhoduje o změnách v území obce s rozšířenou působností,
 • koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
 • v rámci své působnosti poskytuje územně plánovací informace,
 • navrhuje koncepci rozvoje města Pardubic,
 • zpracovává odborná stanoviska k zásadním otázkám rozvoje města, k urbanistickým a architektonickým záměrům a projektům pro orgány města Pardubic,
 • zpracovává jednoduchá urbanistická a architektonická řešení pro lokality ve městě Pardubice,
 • zajišťuje průběh odborných soutěží,
 • konzultuje architektonická a urbanistická řešení,
 • navrhuje koncepci zeleně a životního prostředí jako podklad pro územní plánování,
 • zpracovává změny územního plánu města Pardubic,
 • zpracovává územní studie, regulační plány pro lokality ve městě Pardubice,
 • zpracovává územně analytické podklady pro správní území města Pardubic (území ORP),
 • spravuje digitální technickou mapu města,
 • poskytuje mapový a grafický servis.