Oddělení strategie a IT služeb, oddělení technické podpory
Poskytuje informační podporu pro činnost magistrátu města.

Detailní působnost odboru

Oddělení strategie a IT služeb

 • ve spolupráci s příslušnými odbory provádí analýzu toku informací, informačních vazeb a rozhodovacích procesů v rámci města a jeho orgánů, včetně vazeb na řízené subjekty, na základě nich navrhuje a realizuje optimální informační systémy,
 • sleduje technický vývoj výpočetní a související techniky a vývoj v oblasti programového vybavení, vyhodnocuje optimální produkty pro řešení potřeb města a jeho orgánů a možnosti jejich využití,
 • zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů v oblasti IT, je členem projekčních týmů, koordinuje projekty z pohledu dodržování IT strategie,
 • analyticky a projektově zajišťuje implementaci eGON centra magistrátu,
 • zabezpečuje provoz vybraných systémů eGON Centra,
 • spravuje a tvoří GIS, vytváří GIS pracoviště úřadu,
 • zajišťuje technické a softwarové vybavení GIS včetně tvorby koncepce GIS na úrovni magistrátu, kompletní podpora uživatelů GIS,
 • spravuje intranet, tvoří a umisťuje dokumenty na intranetu,
 • ve spolupráci s redakční radou spravuje a rozvíjí webové stránky města, kontroluje bezpečnost přístupu k www stránkám magistrátu, zajišťuje technickou podporu uživatelů redakčního systému,
 • zajišťuje administraci systému GINIS – ekonomické agendy a spisová služba včetně tvorby potřebných výstupů,
 • zajišťuje administrativní služby odboru.


Oddělení technické podpory

 • plánuje, koordinuje a spravuje metropolitní síť města,
 • zajišťuje technické zázemí pro práci zaměstnanců magistrátu a ÚMO,
 • zajišťuje zavádění, rozvoj a údržbu schválených informačních systémů po stránce odborné, metodické, technické a materiální, zajišťuje potřebnou a vhodnou výpočetní techniku a programové vybavení,
 • zajišťuje a vede přehled o zavedeném a užívaném programovém vybavení, zajišťuje oprávněnost jeho užívání, sleduje jeho kvalitu, stav a využívání,
 • zodpovídá za zálohovací systém,
 • zajišťuje opravy IT techniky, výměnu spotřebního materiálu, výměny a instalace PC, tiskáren, scannerů, plotrů a kopírek, evidenci veškerého hardware,
 • technicky zabezpečuje chod telefonní ústředny.