Zabezpečuje agendu strategického rozvoje území Hradecko–pardubické aglomerace. Vytváří a řídí územní Strategii Hradecko-pardubické aglomerace, tj. činnosti související s úlohou nositele ITI, včetně zajištění komunikace s partnery v území aglomerace a řídicími orgány příslušných operačních programů. V přesené působnosti dále odbor zajišťuje naplňování integrované strategie a integrovaných územních investic v Hradecko-pardubické aglomeraci v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje a dalšími relevantními právními předpisy, v souladu s veřejnoprávními smlouvami uzavřenými mezi příslušnými ministerstvy (řídícími orgány) a statutárním městem Pardubice coby zprostředkujícím subjektem, a v souladu s relevantní řídící dokumentací, vydanou příslušnými řídícími orgány.

Detailní působnost odboru

Plní zejména tyto úkoly:

 • tvorbu a řízení strategie území Hradecko-pardubické aglomerace zabezpečuje vyhotovení příslušné dokumentace (včetně vyhodnocení SEA), spolupracuje v této oblasti s městem Hradec Králové i ostatním obcemi, kraji, univerzitami a dalšími partnery v území aglomerace, koordinuje vytváření a předkládání projektů města i ostatních subjektů, které tuto Strategii naplňují,
 • komunikuje s řídicími orgány a dalšími subjekty implementační struktury fondů EU, ale i dalších dotačních zdrojů, v rámci vytváření, monitoringu a případných změn
  Strategie,
 • koordinuje a zajišťuje tvorbu dalších tematických strategických a koncepčních dokumentů aglomerace, jejichž potřeba vyplyne při realizaci Strategie, případně z důvodu rozvojových aktivit aglomerace,
 • vede složky projektů a uchovává doklady o administrativní činnosti v souladu s řídící dokumentací, zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim z hlediska své působnosti informace vztahující se k realizac
  i integrované strategie rozvoje území,
 • vkládá údaje o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
 • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech,
 • spolupracuje s řídícími orgány při zpracování analýzy rizik příslušného operačního programu a plnění nápravných opatření,
 • informuje řídící orgán o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při implementaci operačního programu a integrovaných projektů,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro monitorovací výbor operačního programu,
 • je oprávněn zpracovávat a předkládat řídícímu orgánu, resp. monitorovacímu výboru návrhu souboru kritérií pro posouzení souladu projektu s integrovanou strateg
  ií rozvoje území,

 • poskytuje řídícímu orgánu součinnost při přípravě metodických materiálů, při kontrolách a auditech,
 • zpracovává své interní postupy, aktualizuje je v souladu s platnou řídicí dokumentací a připomínkami řídícího orgánu a řídí se jimi.