Oddělení strategického rozvoje města, oddělení projektového a dotačního managmentu, oddělení veřejných zakázek

​​​​​​​Zabezpečuje vytvoření strategického plánu města, monitoruje a vyhodnocuje jeho realizaci. Zajišťuje činnosti projektových manažerů u projektů, které předkládá město do národních dotačních titulů i do dotačních titulů EU či jiných mezinárodních. Zajišťuje agendu přípravy a realizace čerpání fondů EU v příslušném programovacím období. Spravuje databázi rozvojových lokalit a dalších investičních příležitostí ve městě a navrhuje jejich využití včetně komunikace s potenciálními i současnými investory. Zajišťuje komunikaci s partnery při tvorbě a realizaci rozvojových plánů (včetně plánů, na základě kterých město čerpá prostředky EU) a projektů, které tyto plány naplňují. Zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek. Zajišťuje agendu související s účastí města na podnikání jiných právnických osob. Koordinuje zpracovávání a naplňování udržitelné městské strategie. V souladu s příslušnou řídící dokumentací koordinuje činnosti v rámci agendy integrovaných územních investic (ITI) aglomerace Pardubice-Hradec Králové, s výjimkou činností svěřených Zprostředkujícímu subjektu ITI.

Sleduje vydávané obecně závazné právní předpisy, které spadají do jeho působnosti a vyhodnocuje jejich dopad na město, jeho orgány a činnosti, upozorňuje na ně tajemníka magistrátu a eventuálně dotčené odbory, v případě potřeby prostřednictvím tajemníka či přímo i k výkonu funkce uvolněné členy zastupitelstva.

Vede operativní evidenci účasti města na podnikání jiných právnických osob a posuzuje smlouvy z daňového a ekonomického hlediska, zajišťuje plnění úkolů souvisejících se změnami ve složení orgánů podniků města či s majetkovou účastí města a související úkony, vede aktuální evidenci účastí města na podnikání jiných právnických osob a jiných majetkových a obdobných účastí města, eviduje složení jejich orgánů, zastoupení města v nich, v případě potřeby i další skutečnosti, sleduje podnikatelské aktivity, podnikatelské záměry, jednání orgánů, průběh a výsledky hospodaření právnických osob, v nichž má město obchodní podíl či jiný zájem, hodnotí je a na základě zjištěných skutečností navrhuje potřebné kroky a opatření.

Detailní působnost odboru
Oddělení implementace Strategie ITI

Zabezpečuje agendu strategického rozvoje metropolitní oblasti ITI Hradecko – pardubické aglomerace. Vytváří plány a finanční harmonogramy, které jsou vyžadovány pro administraci a naplnění strategie ITI, v této oblasti komunikuje s partnery.

Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje vytvoření plánu rozvoje aglomerace Pardubice-Hradec Králové,
 • připravuje a řídí agendu strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti – zabezpečuje vyhotovení příslušné dokumentace (včetně SEA hodnocení), spolupracuje v této oblasti s městem Hradcem Králové i ostatními obcemi v aglomeraci, spolupracuje s ostatními partnery při realizaci této strategie, koordinuje vytváření a předkládání projektů města i ostatních subjektů, které naplňují tuto strategii,
 • komunikuje s řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury fondů EU v rámci vytváření, monitoringu a případných změn strategie metropolitní oblasti,
 • koordinuje řízení a realizace strategie ITI,
 • připravuje a řídí zpracování strategických dokumentů potřebných k rozvoji města v souladu se strategií ITI.


Oddělení dotačního managementu

Vykonává odbornou a administrativní podporu při řízení projektů města spolufinancovaných z jiných zdrojů (Evropská unie, státní rozpočet, rozpočet kraje, nadace apod.). Vyhledává příležitosti pro získání dotací a jiných zdrojů financování projektů města.

Plní zejména tyto úkoly:

 • administruje smlouvy s poskytovateli dotace (řídícím orgánem), seznamuje aktéry projektu se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, monitoruje dodržení závazných podmínek, konzultuje a administruje změny v projektu s poskytovatelem dotace, zpracovává monitorovací zprávy a závěrečná vyhodnocení a další dokumenty nezbytné k úspěšné realizaci projektu,
 • administruje projekty města, které jsou spolufinancované ze zdrojů EU, i v době udržitelnosti projektů,
 • shromažďuje informace o možnostech dotačních zdrojů pro financování projektů města, včetně vyhodnocování jejich vhodnosti pro město,
 • centrálně eviduje prostředky města získané z dotačních titulů a spravuje archiv s dokumentací realizovaných projektů podpořených z finančních prostředků dotačních titulů,
 • poskytuje informace o možnostech financování projektů pro subjekty založené nebo zřízené městem, organizační jednotky a složky města, další neziskové organizace ve městě,
 • zastupuje město při připomínkování podmínek dotačních titulů,
 • stanovuje postupy implementace evropských fondů v podmínkách města, metodicky vede a koordinuje postupy v oblasti finančních podpor z fondů.


Oddělení veřejných zakázek

Plní úkoly města jako veřejného zadavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek. Odpovídá za proces zadávání veřejných zakázek, přípravu navazujících právních úkonů a výkon souvisejících činností.

Plní zejména tyto úkoly:

 • odpovídá za proces zadávání veřejných zakázek v souladu s obecnými právními předpisy a interními předpisy,
 • zabezpečuje řádnou přípravu smluv a dalších úkonů přímo plynoucích z procesu zadávání veřejných zakázek,
 • vede evidenci o veřejných zakázkách, zpracovává požadované statistiky, rozbor, zveřejňování informací apod.,
 • vede aktualizovanou databázi subjektů pro zpracování projektové dokumentace, pro realizaci staveb, apod.


Oddělení strategického plánu a projektového managementu

Zabezpečuje vytváření Strategického plánu rozvoje města (SPRM), jakož i akčních plánů v rámci SPRM. Vykonává odbornou a administrativní podporu při řízení projektů města, projektově řídí strategické projekty a koordinuje řízení projektů napříč magistrátem města i ve vztahu k řízeným organizacím a městem založeným společnostem.

Zajišťuje činnost projektových manažerů všech projektů, které jsou projektově řízeny dle vnitřních směrnic.

Plní zejména tyto úkoly:

 • je odborným garantem řízení projektů, programů a portfolia města a metodicky řídí ustavené projektové týmy, v případě, kdy je garantem pracovník mimo odbor rozvoje a strategie,
 • koordinuje strategické projekty, identifikuje projekty, formuluje žádoucí výsledky, partnery projektů, cílové skupiny, koncepci projektů, vhodné aktivity pro naplnění plánovaných indikátorů,
 • rozpracovává strategické projekty, připravuje či zajišťuje podklady pro schvalování projektů, např. studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů, poptávky po projektu, potřebnost projektu, variantnost řešení, logický rámec projektu, harmonogram projektu,
 • ve vazbě na schválené strategie aktualizuje a vyhodnocuje harmonogramy strategických investičních projektů, zpracovává rozpočet projektu, prověřuje možnosti financování a zpracovává návrh financování projektu, cash-flow projektu ve spolupráci s oddělení dotačního managementu, zabezpečuje vypracování a aktualizaci SPRM a navazujících akčních plánů, spolupracuje při vytváření dalších rozvojových dokumentů města,
 • zajišťuje metodiku a podporu procesů sledování, řízení a vyhodnocování realizace akčních plánů a plánování a řízení realizace rozvojových projektů města
 • administruje Program regenerace městské památkové rezervace,
 • plní úkoly vyplývající z energetické koncepce města, koordinuje činnosti v oblasti energetiky s Pardubickým krajem a městem Hradec Králové,
 • z pohledu energetiky vydává odborné stanovisko ke všem projektovým dokumentacím města,
 • zajišťuje přípravu radou svěřených strategických projektů zaměřených zejména na oblast dopravy a projekty na principu smart city, na projekty obnovitelných zdrojů tepla a úspor energií,
 • zabezpečuje sledování energetické legislativy a koordinace návrhů energetických opatření s Energetickou koncepcí statutárního města Pardubice, vyhodnocení úsporných opatření z energetických auditů objektů v majetku města a zajištění jejich realizace, hledání dalších možných úsporných opatření, řešení případné instalace alternativních a obnovitelných zdrojů energií,
 • vyhodnocuje spotřeby energií v majetku města, zajišťuje statistiky paliv a energií, podklady pro nákup elektrické energie a zemního plynu pro objekty magistrátu, základních škol, mateřských škol a společností města na komoditní burze,
 • zabezpečuje nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze,
 • zabezpečuje zpracování analýz, studií a všech stupňů projektových dokumentací energeticky úsporných projektů,
 • zajišťuje činnosti spojené s dodávkou externích energetických služeb,
 • zajišťuje provoz energetického dispečinku.