Detailní působnost odboru

Na svém úseku vykonává úkoly obecního úřadu s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu v rámci výkonu státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, lesů, myslivosti a vodního hospodářství a realizuje v oblastech životního prostředí úkoly samosprávy.

Územní působnost odboru

Odbor zajišťuje činnosti na území: - obce s rozšířenou působností
 • obce s pověřeným obecním úřadem
 • města Pardubic

Oddělení ochrany přírody

Plní úkoly obecního úřadu s rozšířenou působností a úkoly pověřeného obecního úřadu v uvedených oblastech ochrany životního prostředí.

Plní zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu,
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do výměry 1 ha,
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas s vedením trasy nadzemních a podzemních vedení po zemědělských pozemcích,
 • uděluje souhlas s uložením sedimentů na zemědělskou půdu,
 • uděluje souhlas ke změně druhu pozemků z trvalého travního porostu na ornou půdu,
 • ukládá pokuty za nezákonná jednání ve svěřených oblastech působnosti,
 • vydává rybářské lístky,
 • jmenuje a odvolává rybářskou, lesní a mysliveckou stráž,
 • vydává lovecké lístky,
 • vyhlašuje významné krajinné prvky, památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu,
 • hodnotí a vymezuje systém ekologické stability,
 • vyjadřuje se k odlesnění lesních pozemků a prohlašuje pozemky za pozemky určené k plnění funkce lesa,
 • vydává stanovisko k umístění stavby v ochranném pásmu lesa tj. 30 m od okraje lesa,
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha,
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než stanovené stáří 80 let,
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
 • vede evidenci honiteb, hospodářů a loveckých psů užívaných pro honitbu, vede statistické informace o stavu, chovu a lovu zvěře v honitbách, v případě nesouhlasu držitele honitby rozhoduje o plánu chovu a lovu zvěře v honitbě,
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře,
 • vyhlašuje a zadává pro vlastníky do 50 ha lesních pozemků zpracování lesních hospodářských osnov,
 • rozhoduje o povolení výjimek ze zákazu některých činností v lese,
 • plní úkoly samosprávy v dané oblasti např. zajišťuje správu městských lesů, zajišťuje provoz útulku pro zatoulaná zvířata, prostřednictvím Služeb města Pardubic svoz uhynulých zvířat z veřejných prostranství a předání těchto kadaverů asanační službě.


Oddělení odpadů a ovzduší

Zajišťuje výkon státní správy v odpadovém hospodářství, úkoly samosprávy v odpadovém hospodářství a ekologické osvěty.

Plní zejména tyto úkoly:

 • kontroluje dodržování povinností při nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech
  u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí,
 • vede a zpracovává evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů pro původce, který nakládá s odpady do 100 t nebezpečného odpadu za rok,
 • projednává přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona o odpadech,
 • zajišťuje sběr, svoz a stanovenou likvidaci komunálních odpadů, separovaný sběr, úklid kontejnerových stanovišť, provoz separačních dvorů, oddělený sběr bioodpadu, textilu a jedlých olejů,
 • zajišťuje stanovení ceny svozu a likvidace komunálního odpadu a související činnosti,
 • zajišťuje stanovení ceny služby odděleného sběru bioodpadu, správu evidence účastníků a rozesílání složenek k platbě za službu,
 • zabezpečuje, řídí a vede evidenci svozu nebezpečných odpadů od občanů,
 • zajišťuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení,
 • vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady § 79 odst. 4,
 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
 • může vyžadovat informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích,
 • je oprávněn požadovat přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům
  a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje,
  za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší,
 • může požadovat předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, vystaveného odborně způsobilou osobou a potvrzujícího, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší,
 • je oprávněn uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy popř. vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje a to u fyzických osob; u právnických osob
  a podnikajících fyzických osob pouze v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze
  č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
 • projednává přestupky podle zákona o ochraně ovzduší, projednává správní delikty v případech, že tyto jsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
 • zajišťuje celoplošnou a dílčí deratizaci veřejných prostor města, odchyt holubů,
 • v oblasti ekologické osvěty zajišťuje vydávání potřebných materiálů (brožurky, letáky apod.), pořádá ekologicko-výchovné programy především pro učitele a školní mládež, spolupracuje se sdělovacími prostředky, podle stanovených zásad zajišťuje poskytování finančních prostředků, koordinuje projekty apod.,
 • spravuje Program podpory ekologické výchovy a osvěty, na základě rozhodnutí příslušných orgánů města uzavírá prostřednictvím vedoucího odboru smlouvy o poskytnutí dotace z tohoto programu
  a jiných dotací poskytovaných z prostředků rozpočtové kapitoly odboru, kontroluje využití prostředků poskytnutých dotací,
 • zveřejňuje informace o projednávaných záměrech, které jsou projednávány v procesu EIA, zveřejňuje oznámení, kde a kdy je možno do projednávaných dokumentací nahlížet, přebírá připomínky veřejnosti k projednávaným dokumentacím.

Oddělení vodního hospodářství

Vykonává státní správu a samosprávu na úseku vodního hospodářství.
Plní zejména tyto úkoly:
 • povoluje nakládání s vodami,
 • povoluje zřízení, změnu a zrušení vodních děl,
 • povoluje zřízení, změnu a zrušení studní vč. odběru vod,
 • rozhoduje o zásadách manipulace na vodních dílech,
 • ukládá pokuty za porušení povinností v oblasti vodního hospodářství,
 • zajišťuje zejména provoz, údržbu a opravy vodohospodářských děl v majetku města,
 • spolupracuje se správci toků,
 • zajišťuje zpracování povodňového plánu města a obce s rozšířenou působností,
 • plní úlohu povodňového orgánu města v období mimo povodeň a zajišťuje činnost povodňové komise.