ODDĚLENÝ SBĚR BIOODPADU

Vážení spoluobčané,

odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s. a Městským obvodem Pardubice II připravil od dubna 2023 

„Projekt odděleného sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě městského obvodu Pardubice II“

Cílem projektu je umožnit občanům ze sídlištní zástavby odkládat bioodpad vzniklý v domácnostech odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Umožnit tak chovat se ekologicky a přátelsky k životnímu prostředí. Do kontejneru lze odkládat např. odřezky zeleniny, pokojové rostliny (podrobněji v přiloženém informačního letáku).

Vytříděný bioodpad bude následně odvážen na kompostárnu v Dražkovicích, kde bude zpracován na kvalitní kompost. Vhazováním jakýchkoliv jiných, než kompostovatelných odpadů by došlo ke znehodnocení obsahu celého kontejneru a oddělený sběr by postrádal smysl. Zároveň by vznikly další náklady spojené s odvozem znehodnoceného obsahu na skládku.

Proto žádáme, abyste bioodpad nevhazovali do kontejneru v plastových pytlích, taškách apod. Doporučujeme jej v domácnosti třídit např. do plastového kbelíčku, který lze po vysypání a vymytí opakovaně použít.

Aby nedocházelo ke znehodnocení bioodpadu některými nezodpovědnými občany a bylo dosaženo co nejvyšší čistoty bioodpadu, budou kontejnery uzamčeny. Myšlenku tříděného bioodpadu podporujeme a věříme, že Vy s námi chcete odpad zodpovědně třídit, a proto jsme se rozhodli dát Vám klíč od těchto kontejnerů. Klíč pro Vaši domácnost si můžete od března 2023 bezplatně vyzvednout na Úřadě městského obvodu Pardubice II, případně na odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubice a dále třídit a jít tou správnou udržitelnou cestou. Klíč je univerzální pro všechny kontejnery na bioodpad na celém území města.

Pro ukládání bioodpadu budou přistaveny hnědé kontejnery o objemu 1100 l na těchto stanovištích:

  • ul. Ohrazenická 168 
  • ul. Lonkova 469 
  • ul. Prodloužená 261
  • ul. Valčíkova u garáží
  • ul. Křičkova z boku domu 418
  • ul. Brožíkova 434
  • ul. K Rozvodně 97

 

Vaše případné dotazy zodpoví pracovníci Služeb města Pardubic a.s. na tel: 466 260 833, nebo odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubice na tel: 466 859 196, nebo Úřadu městského obvodu Pardubice II na tel. 466 798 626