Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Odpady 466 859 196 roman.slach@mmp.cz

Životní situace

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, osvobození od poplatku – 2022

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č.7/2021 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, stanoví i pro rok 2022 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 650,- Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. června 2022. Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň všichni vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě Pardubicích. V roce 2022 jsou předpokládány celkové náklady na systém odpadového hospodářství ve výši 92,8 mil. Kč. Skutečné – vypočítané náklady odpadového hospodářství ve městě Pardubice činí na občana 1 064,- Kč. Přestože město Pardubice bude „systém odpadového hospodářství“ (úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, separační dvory, ruční čištění města a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat částkou 36,1 mil. Kč ze svého rozpočtu, připravilo ještě širokou škálu osvobození od platby.

Místní poplatek neplatí:

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Pardubice a která je:
  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo:
  • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
    
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Pardubice a která:
  • v příslušném kalendářním roce nedovršila věku 6 let,
  • je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti,
  • se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce zdržuje mimo území České republiky (nárok na osvobození od poplatku se vztahu pouze na dobu prokazatelného pobytu v zahraničí).
    
 3. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města Pardubice a zároveň jsou všichni vlastníci přihlášení nebo mají sídlo ve statutárním městě Pardubice.

 

Úhrada poplatku

 1. Složenkou – správci poplatku - úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII budou složenky rozesílat v průběhu měsíců leden až duben těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést „výši celkového nedoplatku“ (tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let). Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich rozeslání ze strany jednotlivých správců poplatku (jednotlivé úřady městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky.
 2. Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).
 3. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic (náměstí Republiky čp. 12) do 30. 6. 2022. Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu.

Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění osvobození od místního poplatku – vyrovnání případných přeplatků, upřednostňujte platbu na pokladně, patřící obvodu dle místa Vašeho trvalého pobytu. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby. K dispozici na pokladnách, resp. v elektronické podobě na webových stránkách jednotlivých úřadů městských obvodů.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu – vrácení přeplatku?

V případě, že se občan přestěhuje do jiného města a má řádně uhrazen místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, má nárok na vrácení poměrné částky. Správcem místního poplatku je příslušný úřad městského obvodu, kde měl občan trvalé bydliště. V případě přestěhování jen v rámci „města“ , nic se pro občana nemění a již dříve uhrazená platba platí.

Kam se obrátit, když dojde ke zcizení nebo poničení odpadové nádoby (popelnice)?

Občané s trvalým pobytem ve městě Pardubice, mají v rámci platby místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu nárok na bezplatné přidělení – přistavení odpadové nádoby do místa bydliště. Pokud dojde ke zcizení nebo nezaviněnému poničení této nádoby, může občan požádat o její výměnu u firmy Služby města Pardubic a.s. (pí Suchánková, tel. 777 612 403).

Kontejnery na separovaný sběr - kde mohu požádat o navýšení jejich počtu?

V případě, že je ve vybrané lokalitě nedostatečný počet kontejnerů na separovaný sběr, mohou se občané, jednotlivé úřady městských obvodů, nebo svozová firma obrátit s požadavkem přímo na Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, který je odpovědný za tuto činnost. Rozšíření služby separovaného sběru je vždy v návaznosti na množství přidělených finančních prostředků z rozpočtu města.

Aktuální přehled rozmístěných kontejnerů na separovaný sběr v rámci teritoria města:

PLASTY + PAPÍR + SKLO     

ÚMO  I.

 

plasty

papír

sklo

zvony

STŘED MĚSTA A NEJBLIŽŠÍ OKRAJE

15

10

10

0

Bělobranské nám. č.p. 8

3

2

1

 

Bratranců Vevekových za čp. 2558 u garáží

2

1

2

 

Na Hrádku 2574

1

 

 

 

Na Třísle za MŠ č.p.70

2

1

1

 

Pernerova 2802 - proti Kutilovi

1

1

1

 

Sladkovského za Kutilem

2

1

1

 

Třída Míru 2670 - za Albertem

1

1

1

 

Sukova třída u potravinářské školy 1260

1

1

1

 

Za Pasáží - přístřešek MRF

1

1

1

 

Za Pasáží 1430

1

1

1

 

ZA VODOU

33

20

15

0

Bulharská 925

1

1

1

 

Bulharská u samoobsluhy proti čp. 114

3

2

1

 

Bulharská pod rychlodráhou

2

1

1

 

Gebauerova x Sakařova

2

1

1

 

Mezi Mosty 1844 - 1846

1

1

1

 

Na Bukovině 1417 - 1420

2

1

1

 

Ke Kamenci 1381 z ulice Studánecké ke Spořilovu

2

2

1

 

park Na Špici - nové stanoviště od 6/2016

1

 

 

 

Pospíšilovo náměstí 1597

1

 

 

 

Polská 904

1

1

1

 

Sakařova u samoobsluhy u čp.1325

3

2

2

 

Sezemická x Winterova

2

2

1

 

Škroupova x Bulharská

1

 

 

 

Schwarzovo náměstí - nové stanoviště od 6/2016

1

1

1

 

U Kostelíčka čp. 1335 ve dvoře, garáže

2

1

1

 

Wintrova x JUDr. Krpaty

1

 

 

 

Židov - Husova x Do Nového

3

2

1

 

Židov - Husova x Holubova

2

1

 

 

Židov - Na Haldě - nová výstavba - nově od 05/2011

2

1

1

 

KARLOVINA

18

11

10

2

Arnošta z Pardubic 2607

1

1

1

 

Arnošta z Pardubic 2614

2

1

1

 

Žitná čp. 2600

3

1

2

1

Jiráskova čp. 1295 na chodníku u Eurohotelu

2

 

1

 

Jiráskova - přístřešek proto č.p. 169

1

1

1

 

Karla IV. 43

1

 

 

 

Karla IV. parkoviště za Penny

2

1

1

 

Karla IV. Za Penny 2037 - 2039

2

2

1

 

Štolbova DD 2665

1

1

1

1

Žitná čp. 2599

2

2

1

 

Žitná čp. 2608 - nové stanoviště od 6/2016

1

1

 

 

PALACKÉHO

20

15

11

1

Havlíčkova čp. 445 u věžáku

4

3

2

 

Havlíčkova dvůr proti věžáku

2

1

1

 

Havlíčkova čp. 84 (u rychlodráhy)

1

 

 

 

K Polabinám čp. 1893-5 za Mexikem

1

1

1

 

Macanova roh u Marka  čp. 2540-4

2

1

1

1

Nerudova 2772

1

1

 

 

Palackého čp. 1929-32 za Rathouským

2

1

1

 

Palackého čp. 1958-1959

1

1

1

 

Palackého čp. 2406-13 ve dvoře

1

1

1

 

Palackého čp. 2417-23 ve dvoře

1

1

1

 

Jungmanova 579 - 580 slepá směrem k ulici Palackého

3

3

1

 

Palackého za Severkou 1947 - 1949

1

1

1

 

ZÁVODU MÍRU

13

11

11

0

čp. 1822

1

1

1

 

čp. 1823

1

1

1

 

čp. 1828

1

1

1

 

čp. 1844 za Sportovkou

2

1

1

 

čp. 1856

1

1

1

 

čp. 1857

1

1

1

 

čp. 1858

1

1

1

 

čp. 1884

1

1

1

 

čp. 1885

1

1

1

 

čp. 1886

1

1

1

 

čp. 1888 u ZŠ

1

1

1

 

čp. 2712 u Telecomu směrem K Labi

1

 

 

 

SÍDLIŠTĚ TESLA

15

11

15

0

čp. 1198 - 1209

1

 

1

 

čp. 1200

1

1

1

 

čp. 1230

1

 

1

 

čp.1228 - 1214

1

1

2

 

čp.1234 - 1086

1

1

1

 

Dašická 1176 u zábradlí

2

2

1

 

Dašická 1223

1

1

2

 

Ke Kamenci u čp. 1204 u MŠ

1

1

1

 

Ke Kamenci u čp. 1260-1261 - nové stanoviště od 6/2016

1

1

1

 

Na Okrouhlíku proti čp. 1246

1

1

1

 

Na Okrouhlíku u čp. 1180

1

 

1

 

Spořilov čp. 1257

2

1

1

 

Wintrova u čp. 1314

1

1

1

 

         

 

 

 

 

 

ÚMO  II.

 

plasty

papír

sklo

zvony

POLABINY I. 

22

17

20

0

Bělěhradská 513 - malobyty

1

1

1

 

Družstevní 101 - 105

1

1

1

 

Družstevní 118 - 123

1

 

1

 

Družstevní čp. 109 -111

1

 

1

 

Družstevní čp. 112 - 114

1

1

1

 

Družstevní 115 - 117 

1

1

1

 

Družstevní čp. 138 

1

2

1

 

Chemiků čp. 129

1

1

1

 

Chemiků čp. 144

1

1

1

 

Kosmonautů čp. 194 (slepá proti Pergole)

2

2

1

 

Mladých čp.180 - 184

2

1

2

 

Ohrazenická čp. 169 -172

1

1

1

 

Ohrazenická čp.173 - 176

1

1

1

 

Ohrazenická čp.177 - 180

1

1

1

 

Ohrazenická x Kosmonautů 164 - 168 u Herny

3

1

1

 

Rosická čp. 145

1

 

1

 

Stavbařů 149 - 152

1

 

2

 

Stavbařů čp. 153 - 156

1

2

1

 

POLABINY II.

20

12

16

0

J. Tomana 252-256

2

1

1

 

J. Tomana 239-242

 

1

 

 

J. Tomana 243 - 246

2

 

 

 

Bělehradská 269

 

 

1

 

Bělehradská 270

 

 

1

 

Bělehradská 271

 

 

1

 

Bělehradská 272

 

 

1

 

Karla Šípka naproti nábytku

2

1

1

 

Karla Šípka x J.Potůčka proti čp. 279

2

1

1

 

Prodloužená 257-261

2

1

1

 

Prodloužená x Bělehradská u čp. 286-293

2

1

1

 

Prodloužená proti policii 262-267

1

1

1

 

Sluneční 301

1

1

1

 

Sluneční čp. 308

2

1

1

 

Sluneční čp. 298

1

 

1

 

Varšavská za potravinami

 

 

1

 

Varšavská čp. 211 - 212

1

2

1

 

Varšavská čp. 213 - 214

2

1

1

 

STAVAŘOV

4

2

2

0

Stavařov u čp. 85 - 91

1

2

1

 

Stavařov 97 - 98

2

 

1

 

Stavařov u čp. 100 ( u výměníku)

1

 

 

 

CIHELNA

11

10

10

0

K Cihelně 117

1

1

1

 

K Rozvodně čp. 91

1

1

1

 

K Rozvodně čp. 96

1

1

1

 

K Rozvodně 97

1

1

1

 

K Rozvodně 99

1

1

1

 

Kunětická čp. 100

1

1

1

 

Kunětická čp. 101

1

1

1

 

Kunětická čp. 107

1

1

1

 
Objemný odpad - kam s ním?

Občané Pardubic, kteří nemohou využít k odkládání objemného odpadu služeb separačních dvorů, mají možnost využít pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů. Harmonogram přistavení, stejně tak výběr a umístění jednotlivých zasávek je v kompetenci příslušných úřadů městských obvodů. Vlastní servis (přistavování kontejnerů, odvoz odpadu a úklid stanoviště) je v kompetenci svozové firmy Služeb města Pardubic.