Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Odpady 466 859 196 roman.slach@mmp.cz

Životní situace

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, osvobození od poplatku – 2024

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 12/2023 „O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“, stanoví i pro rok 2024 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 650,- Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2024.

Závazný je pro všechny fyzická osoby přihlášené ve statutárním městě Pardubice, včetně cizinců. Dále pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Pardubice.

V roce 2024 jsou předpokládány celkové náklady na systém odpadového hospodářství ve výši 114,968 mil. Kč. Skutečné – vypočítané náklady odpadového hospodářství ve městě Pardubice činí na občana 1 248,- Kč.

Místní poplatek neplatí:

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Pardubice a která je
  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
    
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Pardubice a která
  • v příslušném kalendářním roce nedovršila věku 6 let,
  • je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti,
  • se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce zdržuje mimo území České republiky (nárok na osvobození od poplatku se vztahu pouze na dobu prokazatelného pobytu v zahraničí).
    
 3. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města Pardubice a zároveň jsou všichni vlastníci přihlášení nebo mají sídlo ve statutárním městě Pardubice.
   
 4. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 až 3 tohoto článku vyhlášky je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

Správcem místního poplatku za komunální odpad jsou příslušné úřady městských obvodů, pod který spadá poplatník trvalým pobytem nebo na jehož teritoriu vlastní nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu.

 

Úhrada poplatku

 1. Bankovním převodem (číslo účtu, variabilní symbol plátce sdělí správce poplatku – příslušný úřad městského obvodu).
 2. Prostřednictvím elektronického Portálu občana města Pardubice. Prostřednictvím e-portálu je možné zaplatit i místní poplatek za komunální odpad či za psa. Návod na registraci a provedení platby naleznete na https://eportal.pardubice.eu/.
 3. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic (náměstí Republiky čp. 12) do 30. 4. 2024. Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu.

Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění osvobození od místního poplatku – vyrovnání případných přeplatků, upřednostňujte platbu na pokladně, patřící obvodu dle místa Vašeho trvalého pobytu. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby. K dispozici na pokladnách, resp. v elektronické podobě na webových stránkách jednotlivých úřadů městských obvodů.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu – vrácení přeplatku?

V případě, že se občan přestěhuje do jiného města a má řádně uhrazen místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, má nárok na vrácení poměrné částky. Správcem místního poplatku je příslušný úřad městského obvodu, kde měl občan trvalé bydliště. V případě přestěhování jen v rámci „města“ , nic se pro občana nemění a již dříve uhrazená platba platí.

Kam se obrátit, když dojde ke zcizení nebo poničení odpadové nádoby (popelnice)?

Občané s trvalým pobytem ve městě Pardubice, mají v rámci platby místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu nárok na bezplatné přidělení – přistavení odpadové nádoby do místa bydliště. Pokud dojde ke zcizení nebo nezaviněnému poničení této nádoby, může občan požádat o její výměnu u firmy Služby města Pardubic a.s. (pí Suchánková, tel. 777 612 403).

Kontejnery na separovaný sběr - kde mohu požádat o navýšení jejich počtu?

V případě, že je ve vybrané lokalitě nedostatečný počet kontejnerů na separovaný sběr, mohou se občané, jednotlivé úřady městských obvodů, nebo svozová firma obrátit s požadavkem přímo na Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, který je odpovědný za tuto činnost. Rozšíření služby separovaného sběru je vždy v návaznosti na množství přidělených finančních prostředků z rozpočtu města.

Aktuální přehled rozmístěných kontejnerů na separovaný sběr v rámci teritoria města:

PLASTY + PAPÍR + SKLO     

ÚMO  I.

 

plasty

papír

sklo

zvony

STŘED MĚSTA A NEJBLIŽŠÍ OKRAJE

15

10

10

0

Bělobranské nám. č.p. 8

3

2

1

 

Bratranců Vevekových za čp. 2558 u garáží

2

1

2

 

Na Hrádku 2574

1

 

 

 

Na Třísle za MŠ č.p.70

2

1

1

 

Pernerova 2802 - proti Kutilovi

1

1

1

 

Sladkovského za Kutilem

2

1

1

 

Třída Míru 2670 - za Albertem

1

1

1

 

Sukova třída u potravinářské školy 1260

1

1

1

 

Za Pasáží - přístřešek MRF

1

1

1

 

Za Pasáží 1430

1

1

1

 

ZA VODOU

33

20

15

0

Bulharská 925

1

1

1

 

Bulharská u samoobsluhy proti čp. 114

3

2

1

 

Bulharská pod rychlodráhou

2

1

1

 

Gebauerova x Sakařova

2

1

1

 

Mezi Mosty 1844 - 1846

1

1

1

 

Na Bukovině 1417 - 1420

2

1

1

 

Ke Kamenci 1381 z ulice Studánecké ke Spořilovu

2

2

1

 

park Na Špici - nové stanoviště od 6/2016

1

 

 

 

Pospíšilovo náměstí 1597

1

 

 

 

Polská 904

1

1

1

 

Sakařova u samoobsluhy u čp.1325

3

2

2

 

Sezemická x Winterova

2

2

1

 

Škroupova x Bulharská

1

 

 

 

Schwarzovo náměstí - nové stanoviště od 6/2016

1

1

1

 

U Kostelíčka čp. 1335 ve dvoře, garáže

2

1

1

 

Wintrova x JUDr. Krpaty

1

 

 

 

Židov - Husova x Do Nového

3

2

1

 

Židov - Husova x Holubova

2

1

 

 

Židov - Na Haldě - nová výstavba - nově od 05/2011

2

1

1

 

KARLOVINA

18

11

10

2

Arnošta z Pardubic 2607

1

1

1

 

Arnošta z Pardubic 2614

2

1

1

 

Žitná čp. 2600

3

1

2

1

Jiráskova čp. 1295 na chodníku u Eurohotelu

2

 

1

 

Jiráskova - přístřešek proto č.p. 169

1

1

1

 

Karla IV. 43

1

 

 

 

Karla IV. parkoviště za Penny

2

1

1

 

Karla IV. Za Penny 2037 - 2039

2

2

1

 

Štolbova DD 2665

1

1

1

1

Žitná čp. 2599

2

2

1

 

Žitná čp. 2608 - nové stanoviště od 6/2016

1

1

 

 

PALACKÉHO

20

15

11

1

Havlíčkova čp. 445 u věžáku

4

3

2

 

Havlíčkova dvůr proti věžáku

2

1

1

 

Havlíčkova čp. 84 (u rychlodráhy)

1

 

 

 

K Polabinám čp. 1893-5 za Mexikem

1

1

1

 

Macanova roh u Marka  čp. 2540-4

2

1

1

1

Nerudova 2772

1

1

 

 

Palackého čp. 1929-32 za Rathouským

2

1

1

 

Palackého čp. 1958-1959

1

1

1

 

Palackého čp. 2406-13 ve dvoře

1

1

1

 

Palackého čp. 2417-23 ve dvoře

1

1

1

 

Jungmanova 579 - 580 slepá směrem k ulici Palackého

3

3

1

 

Palackého za Severkou 1947 - 1949

1

1

1

 

ZÁVODU MÍRU

13

11

11

0

čp. 1822

1

1

1

 

čp. 1823

1

1

1

 

čp. 1828

1

1

1

 

čp. 1844 za Sportovkou

2

1

1

 

čp. 1856

1

1

1

 

čp. 1857

1

1

1

 

čp. 1858

1

1

1

 

čp. 1884

1

1

1

 

čp. 1885

1

1

1

 

čp. 1886

1

1

1

 

čp. 1888 u ZŠ

1

1

1

 

čp. 2712 u Telecomu směrem K Labi

1

 

 

 

SÍDLIŠTĚ TESLA

15

11

15

0

čp. 1198 - 1209

1

 

1

 

čp. 1200

1

1

1

 

čp. 1230

1

 

1

 

čp.1228 - 1214

1

1

2

 

čp.1234 - 1086

1

1

1

 

Dašická 1176 u zábradlí

2

2

1

 

Dašická 1223

1

1

2

 

Ke Kamenci u čp. 1204 u MŠ

1

1

1

 

Ke Kamenci u čp. 1260-1261 - nové stanoviště od 6/2016

1

1

1

 

Na Okrouhlíku proti čp. 1246

1

1

1

 

Na Okrouhlíku u čp. 1180

1

 

1

 

Spořilov čp. 1257

2

1

1

 

Wintrova u čp. 1314

1

1

1

 

         

 

 

 

 

 

ÚMO  II.

 

plasty

papír

sklo

zvony

POLABINY I. 

22

17

20

0

Bělěhradská 513 - malobyty

1

1

1

 

Družstevní 101 - 105

1

1

1

 

Družstevní 118 - 123

1

 

1

 

Družstevní čp. 109 -111

1

 

1

 

Družstevní čp. 112 - 114

1

1

1

 

Družstevní 115 - 117 

1

1

1

 

Družstevní čp. 138 

1

2

1

 

Chemiků čp. 129

1

1

1

 

Chemiků čp. 144

1

1

1

 

Kosmonautů čp. 194 (slepá proti Pergole)

2

2

1

 

Mladých čp.180 - 184

2

1

2

 

Ohrazenická čp. 169 -172

1

1

1

 

Ohrazenická čp.173 - 176

1

1

1

 

Ohrazenická čp.177 - 180

1

1

1

 

Ohrazenická x Kosmonautů 164 - 168 u Herny

3

1

1

 

Rosická čp. 145

1

 

1

 

Stavbařů 149 - 152

1

 

2

 

Stavbařů čp. 153 - 156

1

2

1

 

POLABINY II.

20

12

16

0

J. Tomana 252-256

2

1

1

 

J. Tomana 239-242

 

1

 

 

J. Tomana 243 - 246

2

 

 

 

Bělehradská 269

 

 

1

 

Bělehradská 270

 

 

1

 

Bělehradská 271

 

 

1

 

Bělehradská 272

 

 

1

 

Karla Šípka naproti nábytku

2

1

1

 

Karla Šípka x J.Potůčka proti čp. 279

2

1

1

 

Prodloužená 257-261

2

1

1

 

Prodloužená x Bělehradská u čp. 286-293

2

1

1

 

Prodloužená proti policii 262-267

1

1

1

 

Sluneční 301

1

1

1

 

Sluneční čp. 308

2

1

1

 

Sluneční čp. 298

1

 

1

 

Varšavská za potravinami

 

 

1

 

Varšavská čp. 211 - 212

1

2

1

 

Varšavská čp. 213 - 214

2

1

1

 

STAVAŘOV

4

2

2

0

Stavařov u čp. 85 - 91

1

2

1

 

Stavařov 97 - 98

2

 

1

 

Stavařov u čp. 100 ( u výměníku)

1

 

 

 

CIHELNA

11

10

10

0

K Cihelně 117

1

1

1

 

K Rozvodně čp. 91

1

1

1

 

K Rozvodně čp. 96

1

1

1

 

K Rozvodně 97

1

1

1

 

K Rozvodně 99

1

1

1

 

Kunětická čp. 100

1

1

1

 

Kunětická čp. 101

1

1

1

 

Kunětická čp. 107

1

1

1

 
Objemný odpad - kam s ním?

Občané Pardubic, kteří nemohou využít k odkládání objemného odpadu služeb separačních dvorů, mají možnost využít pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů. Harmonogram přistavení, stejně tak výběr a umístění jednotlivých zasávek je v kompetenci příslušných úřadů městských obvodů. Vlastní servis (přistavování kontejnerů, odvoz odpadu a úklid stanoviště) je v kompetenci svozové firmy Služeb města Pardubic.