Hlavní cílem projektu „Oprava hrázky rybníčku v ulici Pohránovská v Ohrazenicích“ jsou opatření vedoucí k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu  na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích V rámci stavby je navrženo kompletní odbahnění malé vodní nádrže, oprava opevnění břehů nádrže, jakožto ochrana proti účinkům vln a kolísání hladiny.

Rovněž je navržena oprava návodního líce hráze, z důvodu jeho netěsnosti. V SZ části stavby bude doplněn úsek břehu nádrže. Z důvodu nevyhovující kapacity stávajícího objektu spodní výpusti je navržena stavba nového objektu s odpadním potrubím a stabilizací jeho vyústění kamennou dlažbou na vzdušním líci hráze, která zároveň plní funkci břehu Brozanského potoka. V neposlední řadě bude na hladině nádrže umístěn domeček pro vodní ptactvo.

V rámci stavby je rovněž navržena revitalizace břehové a doprovodné vegetace – kácení dřevin, odstranění ruderální vegetace a odklizení mrtvého dřeva.

Tento projekt se realizuje za přispění dotace z Národního plánu obnovy, prostřednictvím Ministerstva zemědělství

  • Podprogram: 129 393 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2.etapa“
  • Číslo projektu: 129D393006127