Často kladené otázky

Chci podnikat v zemědělství, co k tomu potřebuji?

Na základě žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele Vám bude vydáno „Osvědčení“, které vystaví kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností (www.statnisprava.cz). V Pardubicích získáte osvědčení na Živnostenském úřadě, Magistrátu města Pardubic, Gorkého 489. 

K podnikání v zemědělství není potřeba dokládat odbornou způsobilost ani výpis z rejstříku trestů. K vydání osvědčení vyplníte žádost a zaplatíte správní poplatek ve výši 1000,- Kč.  Právnická osoba připojí k žádosti doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden.

Jaká činnost spadá pod zemědělskou výrobu?

Zemědělskou výrobou se rozumí zejména rostlinná a živočišná výroba. Výčet činností je uveden níže:

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.