Podpora integrace cizinců - Pardubice 2021


PROJEKTY obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021

Rada města Pardubic schválila usnesením č. R/4988/2021 ze dne 11. 1.2021 podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021.

Dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky
č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č.07/2021/IC OBCE o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 1 684 800,- Kč. Finanční spoluúčast města Pardubice činí 187 000,-Kč.

Finanční prostředky budou využity na projekt:

Podpora integrace cizinců – Pardubice 2021

POPIS PROJEKTU

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. Průmyslová výroba je tradičně orientována na chemický a elektrotechnický průmysl. Výhodná poloha města a rozvoj průmyslových zón přilákaly v průběhu minulých let množství firem, které se zabývají průmyslovou výrobou. Tyto firmy postupně začaly využívat práce zaměstnanců ze zahraničí, především z třetích zemí. Každoročně zaznamenáváme poměrně prudký nárůst cizinců, v prosinci roku 2018 zde bylo hlášeno celkem 9 687 cizinců z třetích zemí, v prosinci roku 2019 se počet zvýšil na 11 012 cizinců z třetích zemí.

Nejzranitelnější skupinou cizinců jsou z důvodu velké jazykové bariéry Mongolové. Mongolská komunita v Pardubicích má v současné době více než 1000 jedinců a stává se tak po občanech Ukrajiny a Vietnamu, Rumunska a Bulharska další nejpočetnější skupinou cizinců ze třetích zemí v tomto okrese. Velký nárůst pracovníků bez odpovídajícího množství tlumočníků vyvolává řadu problematických momentů především v oblasti komunikace s majoritou, a to ve většině oblastí života – od bydlení a zaměstnání přes zajištění lékařské péče, až po zajištění dětí a trávení volného času. S cizinci a jejich rodinami na území města dlouhodobě pracují organizace, jako je Most pro, o. p. s., a Centrum pro integraci cizinců pro Pardubický kraj. Tyto organizace každoročně pořádají nespočet společenských akcí a dalších integračních aktivit, které mají za cíl integrovat cizince do společnosti, poznat vzdálenější kultury a odbourat xenofobní nálady ve většinové společnosti. Při práci s cizinci však společně narážíme na překážky, které generuje současná situace a které nejsme schopni za stávajících podmínek odstranit.

Nejpalčivějším problémem, kterému v souvislosti s velkým nárůstem cizinců v území čelíme, je oblast školství. Rodiče přijíždějící za prací často usilují o to, aby i jejich děti mohly začít plnohodnotně žít
v naší zemi. Děti ani rodiče však často neznají jazyk, nerozumí kultuře a zvyklostem. Nedokážou komunikovat se školou, učiteli a spolužáky. Děti přijíždějí neorganizovaně během celého školního roku. Vstup dětí – cizinců do třídního kolektivu probíhá i několikrát do měsíce. Tato skutečnost vždy výrazně zpomalí pracovní tempo třídy. Tímto projektem bychom rádi podpořili především třídní učitele dětí cizinců, kteří se po skončení vyučování budou věnovat integraci dětí, doučování a výuce českého jazyka. Pro školou povinné děti je třídní učitel nejbližší osobou, která může pomoci s integrací do školního kolektivu a společnosti celkově. Třídní učitel pak také dokáže snadněji navázat kontakt s rodiči cizinci
a započne efektivní komunikaci např. při řešení problémů. Třídní učitel pak také dokáže nasměrovat rodiče na vhodnou instituci, pokud bude rodič řešit další, mimoškolní problémy. Stejně tak budou pracovat s dětmi cizinci i učitelky v mateřských školách, které jsou součástí projektu.

Cíle projektu:

Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci v oblasti školství a výchovy.

Efektivní integrace dětí do školského systému a školního kolektivu, snadnější porozumění kultury
a zvyklostí.

Snížení pocitu ohrožení na straně dětí cizinců – problémy jednotlivců narůstají s nemožností řešit je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při větším počtu asistentů dětí ve školách bude možné řešit nastalé situace pružněji a efektivněji, čímž dojde ke snižování frustrace dětí cizinců, a předejde se tak nechtěným následkům v budoucnosti.

Aktivizování základních a mateřských škol s nejvyšším počtem dětí – cizinců, se zacílením na pracovníky škol.

Projekt je realizován formou dílčích projektů – podprojektů
1. ZŠ Štefánikova
2. ZŠ Dubina
3. ZŠ Závodu míru
4. ZŠ Benešovo náměstí
5. ZŠ Prodloužená
6. MŠ Pardubice, K Polabinám
7. MŠ Pastelka, Pardubice – Polabiny, Rosická
8. MŠ Pardubice, Mladých
9. MŠ Odborářů
10. MŠ Benešovo náměstí
11. MŠ Pospíšilovo náměstí

Každý podprojekt je realizován přímo ve škole podle aktuální situace a potřeby, podle počtu dětí cizinců a jejich pokroku při adaptaci na české školní prostředí a podle individuální úrovně znalosti českého jazyka. Převažující aktivitou je výuka českého jazyka a doučování. V rámci dotace je hrazen také kurz českého jazyka a vzdělávání pedagogů v oblasti výuky českého jazyka pro cizince. Dotace také pomohla zajistit nákup pomůcek pro výuku českého jazyka pro děti a žáky cizince. Projekt chápeme také jako prevenci sociálně patologických jevů, které by mohly být spojeny s příchodem většího množství dětí a žáků s odlišným jazykem a kulturním prostředím.

Projekt „Podpora integrace cizinců – Pardubice 2021“ byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.