Před zahájením samotných prací, které by mohly být z hlediska možného nálezu nevybuchlé munice, zejména leteckých pum pocházejících z konce 2. světové války, rizikové, probíhá pyrotechnický průzkum. Ten může provést jen odborná firma, která je držitelem zbrojní licence skupiny "K" a bude mít příslušným útvarem Policie České republiky schválený technologický postup k provádění prací.

Pyrotechnický průzkum probíhá většinou nejméně ve dvou etapách. První etapa zahrnuje tzv. "plošný pyrotechnický průzkum". Druhá etapa se týká bližšího ověřování podezřelých míst, která vykazují znaky kovového předmětu v určité hloubce, a to pomocí technologie, která se nazývá magnetometrie, což je jedna z fyzikálních metod provádění pyrotechnického průzkumu, založená na měření absolutních hodnot intenzity magnetického pole. Na vybraných rizikových lokalitách musí být po celou dobu provádění zemních prací přítomen pyrotechnik, který provádí pyrotechnický dohled. Pyrotechnik musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny "F".

Pokud dojde v průběhu provádění pyrotechnického průzkumu k detekci podezřelého předmětu, jenž bude vykazovat znaky nebezpečné munice respektive letecké pumy, bude toto místo označeno. Neprodleně bude vyrozuměna Policie České republiky, která na místo vyšle svého pyrotechnika.

Po vyhodnocení dostupných informací bude svolána pracovní porada za účasti zástupců města, složek integrovaného záchranného systému a pyrotechniků. Na jednání bude stanoven další postup činností, zejména stanovení způsobu detailního prozkoumání podezřelého nálezu, datum a časový harmonogram provedení těchto prací. Ty budou plánovány na dobu, která bude z hlediska možného nařízení evakuace (v případě pozitivního vyhodnocení nálezu) nejpřijatelnější.

Pokud by při ověřování nálezu bylo skutečně potvrzeno, že se jedná o nevybuchlou leteckou pumu, budou zahájena všechna nezbytná opatření, se kterými se na těchto stránkách můžete seznámit.

Aby případná evakuace nezastihla občany nebo právnické a podnikající fyzické osoby nepřipravené, zveřejní město 
v dostatečném časovém předstihu prostřednictvím internetových stránek, provozovatelů hromadných informačních prostředků (rozhlasové a televizní vysílání) a místního informačního systému (drátový a bezdrátový rozhlas), zejména tyto informace:

  • k čemu došlo, tzn. kde přesně byl učiněn nález nevybuchlé letecké pumy, nebo podezřelý nález, který by mohl leteckou pumou být,
  • jaký bude další postup vedoucí k minimalizaci rizika nekontrolovaného výbuchu munice,
  • kdy budou probíhat výkopové práce za účelem zjištění o jaký předmět se jedná,
  • doporučení občanům, jejichž místo trvalého pobytu se nachází ve vzdálenosti až 1000 metrů okolo místa podezřelého nálezu, aby jej na uvedenou dobu opustili a vyhnuli se tak případné nečekané evakuaci v případě potvrzeného nálezu letecké pumy, v opačném případě, aby se alespoň na eventualitu evakuace v uvedený den připravili.


Díky tomuto postupu situace nezastihne občany zcela nepřipravené a právnickým či podnikajícím fyzickým osobám
v nebezpečné zóně poskytne dostatek času se připravit na eventualitu, že budou muset na stanovenou dobu ukončit prodej, výrobu, poskytování služeb apod. Současně se budou moci všechny subjekty, které se na případné evakuaci budou podílet, předem připravit na konkrétní dobu jejího zahájení.

Fotogalerie

Princip magnetometrie při provádění pyrotechnického průzkumu a vyhodnocení při zobrazení nad leteckým snímkem (zdroj: www.borgata.cz)