Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevStatutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III
2. Důvod a způsob založeníMěstský obvod Pardubice III je organizační jednotkou územně členěného statutárního města Pardubice. Byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Pardubice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“ a obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice, kterou se vydává Statut města (v platném znění) a byly na něj přeneseny kompetence k plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Městský obvod a jeho orgány jsou oprávněny jednat jménem města v rámci statutem vymezených kompetencí na území místních částí Dubina, Drážka, Slovany, Studánka a Hůrka, sám však nemá právní subjektivitu.
3. Organizační struktura

Zastupitelstvo městského obvodu je nejvyšším orgánem městského obvodu, rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se obvodu. Tvoří ho 15 volených zástupců různých politických stran a seskupení, volební období je čtyřleté.

https://pardubice.eu/zastupitelstvo-mo3

Rada městského obvodu je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, rozhoduje o věcech, které nebyly svěřeny zastupitelstvu. Je 5 členná, tvoří ji starosta, místostarosta a další 3 členové volení z řad zastupitelstva.

https://pardubice.eu/rada-mo3

Starosta městského obvodu je členem rady i zastupitelstva, který je k výkonu své funkce uvolněn. Zastupuje městský obvod navenek, jedná jeho jménem, řídí jednání rady a zastupitelstva a plní úkoly uložené těmito orgány, stojí v čele Úřadu městského obvodu Pardubice III. V případě potřeby ho zastupuje místostarosta, který pro výkon funkce není uvolněn.

Výbory Zastupitelstva městského obvodu a komise Rady městského obvodu jsou kontrolními, poradními a iniciativními orgány.

Úřad městského obvodu je výkonným orgánem městského obvodu, který připravuje podklady pro rozhodování ostatních orgánů městského obvodu, zajišťuje jejich realizaci, poskytuje orgánům a jednotlivým členům zastupitelstva a rady potřebné služby, zajišťuje výkon státní správy dle svěřených kompetencí.

 

Organizační struktura Úřadu městského obvodu Pardubice III

https://pardubice.eu/data/files/6f/f09/d43f4df2e896fe2dc9517d16e6c328ad5e8/organizacni-schema-od-1-10-2019.pdf

Tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu. Úřad zabezpečuje jednotlivé činnosti dle organizační struktury:

Tajemník úřadu – plní úkoly vymezené zákonem o obcích, odpovídá za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti, řídí zaměstnance zařazené do úřadu.

Úsek sekretariátu starosty a tajemníka

Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti starosty a tajemníka a jednotlivých orgánů městského obvodu. Podílí se na poskytování organizační, informační a další potřebné podpory pro činnost zastupitelstva a rady, zajišťuje komunikaci MO a úřadu s veřejností a dalšími subjekty. Vyřizuje stížnosti a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Zajišťuje prezentaci MO. 

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

Komplexně zajišťuje oblast ekonomického plánování a hospodaření MO a vnitřní správy, v tom zejména zabezpečuje:

 • rozpočet (sestavení, změny, hodnocení)
 • účetnictví (všeobecné, mzdové a evidenci majetku)
 • správu daní a poplatků
 • poskytování veřejné finanční podpory (příspěvky, dotace)
 • pokladní činnost
 • vymáhání pohledávek MO
 • kulturní, sportovní a společenské akce MO (plánování, organizace, hodnocení)
 • chod podatelny, základní informační službu a spisovou službu
 • vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů)
 • provoz kontaktního místa CzechPOINT
 • agendu Úřední desky

Odbor dopravy a životního prostředí

Komplexně zajišťuje výkon svěřené samostatné i přenesené působnosti v oblasti dopravy a životního prostředí, v tom zejména zabezpečuje:

 • zpracování programu rozvoje obvodu a jeho hodnocení
 • přípravu a realizaci investičních akcí
 • údržbu a opravy místních a účelových komunikací, veřejných prostranství, dětských hřišť a mobiliáře
 • působnost silničního správního úřadu pro místní a účelové komunikace
 • státní dozor nad místními a účelovými komunikacemi
 • řešení správních deliktů podle zákona o pozemních komunikacích
 • odpadové hospodářství
 • péči o zeleň, veřejná prostranství a dětská hřiště
 • úklid veřejných prostranství zaměstnanci pracovní skupiny
 • správní řízení na úseku životního prostředí
 • povoluje kácení dřevin, ukládá nebo zabezpečuje náhradní výsadbu
 • přestupkové řízení

Knihovna MO Pardubice III

Komplexně zajišťuje provoz knihovny, v tom zejména zabezpečuje:

 • výpůjční činnost a péči a údržbu knihovního fondu
 • evidenci výpůjček a čtenářů
 • individuální práci se čtenáři
 • kulturně výchovné projekty pro MŠ a ZŠ
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Pardubice III        „sídlo úřadu“
Jana Zajíce 983, Dubina
530 12 Pardubice

Knihovna městského obvodu Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00   Knihovna:     13:00 – 18:00
Úterý   8:00 - 15:30                  zavřeno
Středa   8:00 - 17:00           9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 - 15:30           9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pátek     8:00 - 14:00           9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

4.4 Telefonní čísla

466 799 131 sídlo úřadu                 466 264 313 knihovna MO

https://pardubice.eu/kontakty-mo3

4.5 Adresa internetové stránkyhttps://www.pardubice.eu/obvod3
4.6 Adresa podatelny

Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

https://pardubice.eu/kontakty-mo3

4.7 Elektronická adresa podatelnypodatelna@umo3.mmp.cz
4.8 Datová schránka

5pmbyi2

https://pardubice.eu/kontakty-mo3

5. Případné platby lze poukázat

na účet č. 181632479/0300 u ČSOB a. s., Pardubice nebo složit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně ÚMO Pardubice III v hotovosti v Knihovně Městského obvodu Pardubice III

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. DokumentyStatut města, právní předpisy města, program rozvoje MO, aktuální rozpočet MO
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Statut města:  
https://pardubice.eu/statut-mesta

Právní předpisy města (vyhlášky a nařízení):
https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

Program rozvoje MO Pardubice III:
​​​​​​​https://pardubice.eu/program-rozvoje-mo3

8.2 Rozpočet

Rozpočet MO Pardubice III:
https://pardubice.eu/rozpocet-mo3

9. Žádosti o informace

Žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možno učinit písemně na adresu MO Pardubice III nebo ústně do protokolu v budově Úřadu MO Pardubice III anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

https://pardubice.eu/poskytovani-informaci-mo3

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace z působnosti jednotlivých pracovišť úřadu a jiná podání, které je možno vyřídit mimo výše uvedený zákon, přijímají a vyřizují příslušní zaměstnanci

https://pardubice.eu/kontakty-mo3

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

https://pardubice.eu/poskytovani-informaci-mo3

Všechny další zákony a vyhlášky včetně v odkazu uvedených je možné si vybrat a prohlédnout na stránkách sbírky.

11.2 Vydané právní předpisyhttps://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni
12. Úhrady za poskytování informací

https://pardubice.eu/poskytovani-informaci-mo3

(článek č. 5 dokumentu)

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • kopírování nebo tisk na A4 formát 2,-Kč/černobílá strana, 5,- Kč/barevná strana
 • kopírování nebo tisk na A3 formát 4,-Kč/černobílá strana, 10,- Kč/barevná strana
 • datový nosič (CD, DVD) 20,- Kč/kus
 • mimořádně rozsáhlé či náročné vyhledávání informací 150,- Kč/hodina práce jednoho zaměstnance
 • Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb.
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno žádné usnesení.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluvV současné době městský obvod neposkytuje žádné vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licenceV současné době městský obvod neposkytuje žádné výhradní licence 
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.https://pardubice.eu/vyrocni-zpravy-106-mo3