Informace zveřejňované o povinném subjektu

Označení a uvozovací text položkyObsah položky
1. NázevStatutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VIII
2. Důvod a způsob založení

Městský obvod Pardubice VIII je organizační jednotkou územně členěného Statutárního města Pardubice. Městský obvod Pardubice VIII byl zřízen vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice, kterou se vyhlašuje Statut města (v platném znění).

Na městský obvod v jejich rámci byly přeneseny kompetence k plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Městský obvod a jeho orgány jsou oprávněny jednat jménem města v rámci statutem vymezených kompetencí na území místní části Hostovice.

3. Organizační struktura

Orgány Městského obvodu Pardubice VIII:

 • Zastupitelstvo městského obvodu tvoří 9 volených zástupců různých politických stran a seskupení, je nejvyšším orgánem voleným vždy na 4 roky
 • Starosta městského obvodu je členem zastupitelstva. Zastupuje městský obvod navenek, jedná jeho jménem, řídí jednání zastupitelstva, je v čele úřadu městského obvodu.
 • Výbory zastupitelstva městského obvodu jsou kontrolními, poradními a iniciativními orgány.
 • Úřad městského obvodu je výkonným orgánem městského obvodu, připravuje podklady pro rozhodování ostatních orgánů městského obvodu, zajišťuje jejich realizaci, poskytuje orgánům a jednotlivým členům zastupitelstva potřebné služby, zajišťuje výkon státní správy.
 • Místní knihovna Hostovice se sídlem Hostovice 20, 530 02 Pardubice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III se sídlem tamtéž jsou organizačními složkami Městského obvodu Pardubice VIII a jsou zřízeny na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu.

Úřad městského obvodu Pardubice VIII:

 • Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu Úřad zabezpečuje jednotlivé činnosti dle organizační struktury:
 • Tajemník úřadu – funkci tajemníka úřadu vykonává starosta – je statutárním orgánem, odpovídá za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti, řídí zaměstnance zařazené do úřadu, je orgánem ochrany přírody v přenesené působnosti.
 • Na úseku přestupků zabezpečuje přestupkové řízení, dále agendu výherních hracích automatů, zabezpečení kulturních a sportovních akcí a agendu knihoven
 • Na úseku investic, dopravy, životního prostředí a hospodářské správy zajišťuje přenesenou a samostatnou působnost v oblasti dopravy, údržby komunikací. Samostatnou působnost v oblasti životního prostředí. Dále zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí, údržbu dětských hřišť, zajišťuje výběr poplatků za užívání veřejného prostranství a za provoz a systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zabezpečuje údržbu zeleně a drobné architektury.

 • V oblasti ekonomiky komplexně zajišťuje oblast plánování a hospodaření městského obvodu a vnitřní správy, dále vidimaci a legalizaci, pokladní činnost, vybírání poplatků, agendu úřední desky, vyřizuje stížnosti a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Hostovice 20
530 02 Pardubice


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Hostovice 20
530 02 Pardubice

4.3 Úřední hodiny
 • Úřad: st  18:00 – 20:00 hod.

 • Starosta: po, st  8:00 – 16:00 hod, po telefonické domluvě

 • Knihovna: po 13:00 – 14:00 hod.

4.4 Telefonní čísla
 • Úřad: 466 950 429

 • Starosta: 602 210 440

4.5 Adresa internetové stránky/obvod8
4.6 Adresa podatelny

Hostovice 20
530 02 Pardubice

4.7 Elektronická adresa podatelny4.8 Datová schránka

a92b54z


5. Případné platby lze poukázat

Případné platby lze poukázat na číslo účtu: Česká spořitelna 1205484349/0800

6. IČ00274046
7. DIČCZ00274046
8. Dokumenty

Statut města, aktuální rozpočet obvodu, právní předpisy města

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Statut města:  
https://pardubice.eu/statut-mesta

Právní předpisy města (vyhlášky a nařízení):
https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

8.2 Rozpočet

Rozpočet MO Pardubice VIII:
https://pardubice.eu/rozpocet-mo8

9. Žádosti o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možno učinit písemně na adresu Městského obvodu Pardubice VIII, nebo ústně do protokolu v budově Úřadu městského obvodu Pardubice VIII, v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky. Dále je možno žádost vyslovit elektronicky.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace z jednotlivých odborů a úseků úřadu a podání, která je možno vyřídit mimo zákon č. 106/1999 Sb., vyřizují příslušní pracovníci.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Všechny právní předpisy jsou elektronicky k dispozici na adrese:
https://portal.gov.cz/caste-dotazy/portal-obcana

Výběr důležitých právních předpisů:
Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

11.2 Vydané právní předpisy

https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni

12. Úhrady za poskytování informací

Úřad MO Pardubice VIII je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žádat může i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Sazby úhrad nákladů jsou stanoveny v sazebníku úhrad nákladů.

V případě, že Úřad MO Pardubice VIII bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně tuto skutečnost oznámí spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Úřad MO Pardubice VIII žádost odloží.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií:

 • formát A 4 jednostranně – 2,00 Kč/list
 • formát A 4 oboustranně – 3,00 Kč/list
 • formát A 3 jednostranně – 4,00 Kč/list
 • formát A 3 oboustranně – 6,00 Kč/list

Náklady na opatření technických nosičů dat: disk CD – 7,00 Kč/ks

Náklady na odeslání informací žadateli:
náklady na poštovné – dle platného ceníku České pošty, s.p.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace 130,00 Kč/hod.

K dispozici vytištěné v budově úřadu městského obvodu a dále na webových stránkách:
https://pardubice.eu/formulare?district%5B0%5D=Městský+obvod+VIII

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy

Nemáme licenční smlouvy ani vzory licenčních smluv.

13.1 Vzory licenčních smluv


13.2 Výhradní licence


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.