Popis projektu

Autor studie a projektu
HIGHWAY DESIGN s.r.o.


Návrh

Zadání studie zabývající se lokalitou Prodloužená - Sluneční bylo následující: pokračování úprav provedených v rámci akce Předprostor ZŠ Polabiny 2 směrem k ulici Bělehradské, posunutí začátku zóny 30 ke křižovatce s Bělehradskou, navýšení kapacity parkovacích míst v ul. Sluneční, zkvalitnění parkové úpravy a dořešení pěšího propojení od zastávky a od Kauflandu na nároží ulic Sluneční – Okrajová. Potenciál pro úpravy skýtá rovněž tzv. vnitroblok za Policií.

Studie byla dokončena v červnu 2020 a následně byla zveřejněna na webu a v Pravobřežním zpravodaji. Zmíněný posun začátku zóny 30 k Bělehradské ulici doplňuje nový kapacitnější přístřešek na kontejnery v refýži mezi vozovkou a odsazeným chodníkem. Dodáváme, že v jiném projektu se počítá i s posunem začátku zóny 30 ve Sluneční ulici ke křižovatce s Okrajovou. Navýšení počtu parkovacích míst ve Sluneční ulici je navrženo zejména před domem 298-299, kde je přidána druhá řada stání. Stejná úprava u domu 300-301 není navržena z důvodu blízkosti vzrostlých pěkných stromů. Záměr dále počítá s vybudováním zpevněných (nejspíše ale jen mlatových) pěších cest na nároží ulic Okrajová a Sluneční, kde je dosud síť silně vyšlapaných pěšin. Nově navržené chodníčky respektují hlavní trasy a nejhodnotnější stromy dle dendrologického posudku. Vzhledem k hustotě zdejšího porostu se však kácení nelze zcela vyhnout. Cílem je zachovat kvalitní a perspektivní dřeviny a odstranit poškozené a neperspektivní. I zde je navržena výstavba nového přístřešku na kontejnery. Největší změny jsou navrženy v jihozápadním segmentu vnitrobloku, kde je na ploše nevyužívaného a zarostlého mlatového hřiště nabídnuta možnost vybudování nového parkoviště. Dále je navrženo rozšíření stávajícího parkoviště před čp. 295 a 296 jižním směrem. V neposlední řadě se úprav má dočkat i dětské hřiště.

Na základě připomínek občanů, SVJ a zejména projednání s odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic byla na jaře 2021 zpracována projektová dokumentace, která oproti studii doznala určitých změn. Jak je patrné z přiloženého výkresu (situace), odlišně je řešeno zejména parkování u domů 294-7 a 286-93. Cílem bylo soustředit nové plochy pro dopravu do blízkosti stávajících a co nejméně s nimi zasahovat do centrálního prostoru se zelení a hřišti. V místě stávajícího fotbalového plácku je navíc navrženo umístění multifunkčního oploceného hřiště.