Rada města Pardubic předkládá v tomto Programovém prohlášení cíle, které si stanovila pro období 2019 – 2022.

Dotační politika

 • Zahájíme přípravu dalšího programového období, které začne v roce 2021. Připravíme k realizaci strategické projekty s přesahem do aglomerace pro nové plánovací období.
 • Připravíme samosprávné projekty města a jím zřízených právnických osob (coby žadatelů) na další programové období.
 • Národní dotace – budeme koordinovat strategický plán s ekonomickými možnostmi při spoluúčasti na vyhlašovaných grantových výzvách a pro maximální využití dotačních příležitostí na strategické investice či rekonstrukce.
 • Před přijetím jakékoliv dotace budeme velmi důsledně zvažovat, jestli je potřebná pro město a v souladu se Strategickým plánem a posuzovat spolufinancování města a zejména pozdější náklady na provoz dotované akce.
 • Budeme pokračovat v přípravě a realizaci projektů zahrnutých do stávajícího programového období s maximálním možným využitím dotačních titulů.


Strategický plán a rozvoj města

 • Provedeme aktualizaci strategického plánu města s ohledem na finanční možnosti a priority města.
 • Budeme provádět pravidelné aktualizace strategického plánu ve vazbě na plán „Významných investičních akcí do roku 2025“
 • Připravíme strategii pro rozvoj městských areálů (zejména kasáren Hůrka a kasáren T. G. Masaryka), ve které budeme prosazovat i veřejně prospěšné stavby – školky, seniorcentra atd.)
 • Aktualizujeme strategii Smart City s důrazem na:
  • projekty úsporného veřejného osvětlení (ve vhodných lokalitách a ulicích),
  • využití energeticky úsporných technologií (např. fotovoltaických článků apod.) při postupné obnově a rekonstrukcích budov a mobiliáře v majetku města.
  • Podpoříme bikesharing. Město nebude provozovatelem a klíčovým investorem.
  • Podpoříme bezemisní dopravu,
  • zprovozníme energetický dispečink na všech objektech v majetku města (školy, školky aj.) za účelem snížení provozních i investičních nákladů na energie,
  • budeme rozvíjet projekt Tech Revolution v rámci operačního programu URBACT III.
  • Připravíme koncepci pokrytí hlavních lokalit města veřejnými WIFI hotspoty,
  • vytvoříme městskou mobilní aplikaci pro on-line komunikaci občanů s městem a pro přímou elektronickou distribuci požadavků občanů přímo příslušným organizačním útvarům města (doprava, parkování, kultura, on-line hlášení a focení závad a problémů ve městě apod.)
 • S největšími zaměstnavateli ve městě budeme jednat o společném budování infrastruktury města v nejširším smyslu (nejenom doprava, ale i komplexní péče o jejich zaměstnance – důstojné bydlení, lékařská péče, vzdělávání dětí i dospělých, vyžití ve volném čase, kultura, sport atd.).
 • Budeme vytvářet podmínky pro živnostníky, malé, střední i velké firmy pro zvyšování zaměstnanosti ve městě.
 • Budeme pokračovat v kulatých stolech s Oblastní radou Pardubice Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.
 • Podpoříme začínající podnikatele v rámci Pardubického podnikatelského inkubátoru P-Pink.
 • Na základě vyhodnocení fungování projektového managementu aktualizujeme směrnici řízení projektů a připravíme zavedení softwarového nástroje pro podporu projektového řízení.


Bezpečnost

 • Navýšíme počet strážníků v rizikových lokalitách města a posílíme hlídky dohlížející na dodržování nočního klidu. Zvýšíme dohled nad prostory s větším pohybem dětí (školy, školky, hřiště). Připravíme nové služebny Městské policie u hlavního nádraží a na Hůrkách.
 • Prohloubíme oboustranně prospěšnou spolupráci s místní vojenskou posádkou.
 • Zajistíme stabilní financování na vybavení a výchovu mládeže v jednotkách Sborů dobrovolných hasičů působících na území města.
 • Budeme podporovat další rozvoj kamerového systému města sloužícího k ochraně bezpečnosti občanů města, a přitom důsledně respektujícího soukromí občanů města. Budeme prosazovat nasazení kamerových systémů na všech místech, kde je to účelné a efektivní (prostranství před školami, podchody apod.).
 • Zajistíme výstavbu nového útulku pro zatoulaná zvířata s celodenní odchytovou službou městské policie.
 • Nebudeme podporovat vznik nových heren, budeme spolupracovat s PČR a Celní správou v boji proti nelegálním hernám


Doprava

 • Budeme podporovat efektivní rozvoj a optimalizaci městské hromadné dopravy (ekologizace vozového parku, rozvoj trolejbusové infrastruktury a hybridních trolejbusů).
 • Připravíme realizaci centrálního dopravního dispečinku ke zlepšení průjezdnosti města (dopravní informace a data pro řidiče o dopravní situaci ve městě).
 • Zlepšíme dopravu v klidu (poskytování informací o volných/obsazených parkovacích místech, navádění na volná místa).
 • Revidujeme parkovací politiku (systém placeného stání, parkovací zóny, parkovací karty).
 • Zajistíme vybudování nových parkovacích ploch a domů ve vhodných lokalitách města. 
 • Podpoříme realizaci významných dopravních staveb:
  • Výstavba Terminálu B
  • Rekonstrukce nadjezdu u nemocnice a přímé propojení rychlodráhy a ulice Kyjevská
  • Zkapacitnění ulice S. K. Neumanna úpravami Anenského podjezdu
  • Lávka přes Labe - Závodu míru – Polabiny
  • Funkční a ekonomicky i technicky realizovatelný způsob propojení třídy Míru a historického centra města
  • Revitalizace Palackého třídy na moderní a přívětivý městský bulvár
 • Intenzivně budeme jednat se státními orgány o dokončení MÚK Palackého, budování severovýchodního a jihovýchodního obchvatu města.
 • Budeme koordinovat dopravní stavby ve městě s Pardubickým krajem a vlastníky inženýrských sítí pro eliminaci negativních dopadů staveb na dopravní situaci.
 • Podpoříme ekonomicky racionální rozvoj pardubického letiště.
 • Budeme udržovat a budovat cyklostezky, cyklotrasy a stezky pro in-line bruslení s napojením na další obce a města v okolí.
 • Budeme podporovat bezbariérovost cyklistiky.
 • Zpracujeme reálný Plánu udržitelné městské mobility (SUMP), který bude strategickým dokumentem v oblasti řešení mobility a dopravy ve městě.
 • Zástavby brownfields a výstavby větších objektů v intravilánu města budou podmíněny předcházejícím zpracováním dopravní studie daného území. Ta bude obsahovat mj. údaj o objemu nutných vyvolaných investic do dopravní infrastruktury z rozpočtu města včetně jejich výše.    


Územní plán, architektura a urbanismus

 • Dokončíme proces přijetí nového územního plánu města
 • Budeme zajišťovat podmínky pro další přirozený rozvoj města, pro přirozené zvyšování počtu obyvatel města, pro zatraktivnění a zkvalitnění života ve městě, včetně zvýšení kvality veřejných prostranství.
 • Budeme hledat možnosti pro využití brownfields na území města.
 • Budeme využívat potenciál nábřeží Labe a Chrudimky pro zkvalitnění života ve městě.
 • Budeme vyhlašovat architektonické soutěže u významných investičních záměrů ve veřejném prostoru.
 • Vyhledáme vhodnou lokalitu pro kryté tržiště ve městě.
 • Podpoříme návrat k variantě „2“ návrhu územního plánu schválené zastupitelstvem města dne 22. 6. 2017.


IT

 • Budeme podporovat elektronickou komunikaci občanů s městem v agendách veřejné správy a budeme podporovat digitalizaci úřadu.
 • Připravíme jednotný informační systém města.
 • Budeme rozšiřovat funkce rozklikávacího rozpočtu města (propojení na mapový portál města, propojení na smlouvy uložené v registru smluv apod.).
 • Budeme rozvíjet metropolitní optickou síť zejména v rámci realizací investičních akcí města. 


Majetek a investice

 • Budeme účelně spravovat byty v majetku města.
 • Budeme v případě prodejů větších pozemků určených pro zástavbu pro bydlení akcentovat v podmínkách prodeje rovněž výstavbu cenově dostupných nájemních bytů nebo využívání forem družstevního bydlení.
 • Budeme zvyšovat počet nájemních bytů pro mladé rodiny – vyčleňováním v rámci stávajícího bytového fondu, resp. přípravou menších projektů.
 • Provedeme revizi nákladů na údržbu a správu nebytových prostor v majetku města.
 • Zeštíhlíme majetek města od zbytného majetku, snížíme náklady města na zbytečnou údržbu zbytného majetku, a to cestou transparentních prodejů (od určité hodnoty majetku vždy pouze formou veřejné soutěže).
 • Zpracujeme charakteristiku pro zařazení majetku města do tzv. majetku nepotřebného, vhodného k prodeji, a to především z pohledu předpokládaných požadavků na veřejnou správu, především v oblasti sociální   
 • Provedeme revizi zásad pronájmu nebytových prostor (rozdělení cen dle městských obvodů – snaha reflektovat jinou cenu v centru a jinou cenu na okraji města).
 • Budeme centrálně koordinovat probíhající investice včetně projektových dokumentací.
 • V rámci významných projektů budeme zpracovávat studie proveditelnosti s důrazem na budoucí náklady na provoz a opravy.
 • Připravíme realizaci nového městského domova pro seniory a podpoříme výstavbu soukromých domovů pro seniory.
 • Po důkladném provedení nákladové revize projektu Letního stadionu zrealizujeme rekonstrukci letního stadionu.
 • Budeme rekonstruovat areály základních a mateřských škol, sportoviště a vývařovny.
 • Připravíme revitalizace panelových sídlišť ve spolupráci s městskými obvody s maximálním využitím dotací. 


Životní prostředí 

 • Po zrušení usnesení ZmP o nákupu spalovny připravíme nový postup města s cílem zastavit zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Součástí řešení může být další využití pozemku po spalovně nebezpečných odpadů v rámci nové koncepce nakládání s odpady, kterou musí město připravit.
 • Připravíme novou koncepci nakládání s odpady v souladu s legislativní změnou evropské odpadové legislativy.
 • Vytvoříme strategii pro umisťování kontejnerů na odpad ve veřejném prostoru.
 • Budeme jednat s ministerstvem životního prostředí o možnosti výstavby suchého poldru proti záplavám a o jeho využití i pro zadržení vody v krajině.
 • Využijeme stávající legislativní možnosti, ale i samosprávné možnosti města nad rámec legislativní úpravy, pro zadržení vody v krajině na území města a jejich využití v investičních akcích města.
 • Budeme využívat nejlepší dostupné technologie pro nakládání s odpady v Pardubicích, včetně jejich energetického využití.
 • Budeme podporovat realizace střešních zahrad či zelených střech za podmínky zpracování studie proveditelnosti s důrazem na budoucí náklady na provoz a opravy.
 • Na vhodných zemědělských pozemcích ve vlastnictví města budeme vysazovat lesy, nebo zřídíme remízky s cílem zvýšení rozmanitosti krajiny v okolí města, pozitivního ovlivnění vodního režimu v krajině a zlepšení životního prostředí jako celku.
 • Zajistíme výsadbu nových stromů ve veřejném prostoru.


Školství

 • Garantujeme zajištění míst v mateřských a základních školách pro pardubické děti
  • provedeme revizi členění školských obvodů,
  • zajistíme metodickou podporu ředitelům a ředitelkám při stanovování pravidel pro zápisy,
  • vytvoříme strategii pro rozvoj vzdělávání na území města a pro zajištění dostatečných kapacit vzdělávacích zařízení.
 • Realizujeme dostavbu ZŠ Svítkov a výstavbu nové MŠ Svítkov.
 • Budeme pokračovat v modernizaci odborných učeben, řešení bezbariérovosti a IT technologií na dalších školách a zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání.
 • Budeme podporovat zájem dětí o technické a přírodovědné obory skrze realizaci projektu Centrální polytechnické dílny v areálu Automatických mlýnů a dokončíme přípravy projektu rekonstrukce Hvězdárny barona Artura Krause.
 • Udržíme školní psychology na školách a zajistíme jejich financování.
 • Budeme podporovat systematickou prevenci šikany ve školách.
 • Připravíme projekt pro nové zázemí ZUŠ Polabiny – Lonkova.
 • Zrealizujeme a zrekonstruujeme prostory pro nově vznikající ZŠ Montessori na Dubině jako příspěvkové organizace města.
 • Budeme podporovat moderní trendy ve vzdělávání, podporovat profesní rozvoj pedagogů, motivovat pedagogy a nadané žáky oceňováním těch nejúspěšnějších.
 • Podpoříme kvalitní nabídky volnočasových aktivit zajišťovaných DDM.
 • Vytvoříme koncepci pro rekonstrukci a rozšíření kapacit tělocvičen v areálech základních škol s cílem pro využití i pro širokou veřejnost.
 • Budeme systematicky obnovovat a modernizovat školní sportovní areály a související zázemí v souladu s Plánem rozvoje sportu v Pardubicích. Umožníme využití těchto školní školních hřišť pro veřejnost a budeme podporovat jejich provoz.
 • Každoročně zrevitalizujeme alespoň jedno školní hřiště.


Sport

 • Podpoříme tradiční sporty a sportovní kluby – dostihy, plochou dráhu, fotbal, hokej, basketbal a sportovní eventy financované z Programu podpory Pardubičtí tahouni.
 • Podpoříme a zajistíme maximální součinnost s pořadateli pro konání národních, evropských a světových pohárů a šampionátů na území města.
 • Budeme důsledně kontrolovat čerpání dotací do sportu. Zjednodušíme systém podávání a vyhodnocování žádostí o dotace prostřednictvím elektronizace.
 • Dukla sportovní – vyvineme maximální snahu pro získání dotačních prostředků a potřebných financí na zajištění realizace první etapy projektu – vybudování atletické haly, sportoviště pro úpolové sporty a napojení na stávající basketbalovou halu.
 • Zajistíme transparentní dotační podporu činností sportovních klubů, tělovýchovných jednot atd. zajišťujících spolkovou sportovní činnost mládeže, podporu vrcholového a výkonnostního sportu, provozu a údržby stávajících sportovních zařízení, sportovních akcí pro širokou veřejnost v souladu s Plánem rozvoje sportu v Pardubicích.
 • Budeme systematicky podporovat hendikepované sportovce. 

 

Sociální politika a zdravotnictví

 • Zajistíme víceleté financování prostřednictvím dotací poskytovatelům sociálních služeb pro handicapované, seniory, ohroženou mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 • Navýšíme kapacity pobytových služeb pro seniory. Dokončíme analýzu vhodnosti lokalit pro navyšování kapacit cenově dostupných a městem zřízených pobytových služeb pro seniory (domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem), budeme otevřeným partnerem pro potenciální investory do soukromých pobytových zařízení pro seniory, ale bez jakýchkoliv dotací ze strany města.
 • Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro důstojné stáří, aby senioři mohli co nejdéle žít v domácím prostředí – pečovatelská služba, domácí hospicová péče, respitní péče, denní stacionáře a paliativní péče.
 • Sociální a sociálně-zdravotnické služby budeme rozvíjet v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
 • Podpoříme rozvoj činností Seniorcentra, aktivit klubů seniorů v jednotlivých částech města v nebytových prostorách patřících městu. Zapojíme aktivní seniory do veřejného života města.
 • Podpoříme sociálního podnikání.
 • Podpoříme pokračování projektu Senior taxi.
 • Budeme pokračovat v odstraňování bariér na veřejných prostranstvích skrze Program podpory bezbariérovosti a hledání dalších dotačních zdrojů
 • Dostupné bydlení
  • Jsme zásadně proti další privatizaci bytového fondu ve smyslu předchozích privatizačních vln, tzn. velkých bytových domů s velkým počtem nájemníků. Připouštíme odprodej nemovitého majetku, kde město vlastní tzv. zbytkové byty v počtu jednotek nebo nebytové prostory v domech při SVJ po provedení důkladné analýzy (s ohledem na sociální strukturu, polohu bytového domu a například potřebu zachování těchto prostor pro dostupnost některých služeb například pro seniory).
  • Prioritně chceme pokračovat v postupné rekonstrukci a opravách stávajícího bytového fondu města, aby mohl tento majetek sloužit primárně pro potřeby startovacího bydlení a cenově dostupného bydlení (např. formát Domů s pečovatelkou službou, komunitní bydlení pro seniory, apod.) V tomto smyslu bude ambicí města jako nositele projektu žádat o dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo IROPu. Město bude při prodeji větších pozemků pro zástavbu akcentovat v podmínkách prodeje rovněž výstavbu cenově dostupných nájemních bytů nebo forem družstevního bydlení.
 • Budeme pokračovat v každoroční finanční podpoře z rozpočtu města do přístrojového vybavení Pardubické nemocnice.
 • Prohloubíme spolupráci s Pardubickým krajem, Pardubickou nemocnicí a podnikatelským sektorem.
 • Budeme pokračovat v projektu ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 • Podpoříme projekty bezplatného zrakového screeningu v mateřských školách a fungování Komplexního centra pro děti s poruchou binokulárního vidění a projektu „Zdravá chodidla“ na základních školách ve spolupráci s Hamzovou léčebnou.

 

Ekonomika a rozpočet

 • Budeme dodržovat zásady reálnosti městského rozpočtu.
 • Nebudeme zvyšovat dluhovou zátěž města a jeho občanů.
 • Optimalizujeme a zefektivníme správu města tak, aby se město zabývalo především agendami strategickými a koncepčními; městské obvody je pak potřebné maximálně využít při agendách, kde je uplatňována znalost daného obvodu a lokální působnost.
 • Optimalizujeme celé činnosti města i městských obvodů s cílem snížit režijní výdaje města.
 • Důsledně posoudíme přijetí dotací s ohledem na spolufinancování města a zejména pozdější náklady na provoz dotované akce.
 • Zpracujeme odbornou koncepci cenotvorby všech veřejných služeb města (zejména MHD, odpady, parkování apod.), na jejichž nákladech se občané podílejí buď zcela, nebo z části přímou platbou a na základě této koncepce rozhodneme o nových cenách uvedených veřejných služeb v Pardubicích. 


Kapitálová správa

 • Specifikujeme účel fungování jednotlivých právnických osob.
 • Revidujeme zakladatelské právní jednání s důrazem na (předchozí) schvalovací působnost nejvyššího orgánu a kontrolního orgánu.
 • Rada města Pardubic bude aktivně vystupovat při strategickém a koncepčním řízení právnických osob, a zároveň bude aktivně přistupovat k případným žádostem o udělení pokynu do oblasti obchodního vedení.
 • Budeme klást důraz na odbornost členů volených orgánů spojený s odpovídajícím finančním ohodnocením.
 • Zvýšíme kvalitu správy všech městských právnických osob (zvýšení kompetenčních požadavků na členy statutárních i kontrolních orgánů, snížení počtu členů statutárních orgánů a revize počtu členů kontrolních orgánů podle specifik jednotlivých právnických osob, revize odměňovacích pravidel členů statutárních a kontrolních orgánů).
 • Nastavíme systém pravidelného toku informací mezi městskými právnickými osobami a samosprávnými orgány města včetně pravidelného vyhodnocování těchto informací a aktivní a rychlé přijímání opatření.
 • Lépe využijeme finanční a ekonomický potenciál Služeb města Pardubic a.s. 

 

Kultura

 • Stabilizujeme financování podpory kultury ve městě.
 • Budeme efektivně podporovat kulturní instituce ve městě, tradiční kulturní akce i pravidelnou činnost kulturních souborů.
 • Budeme podporovat další provoz letního kina v Pardubicích.
 • Budeme naplňovat Strategii rozvoje kultury a kreativity Pardubic.
 • Provedeme pasportizaci prostor budov i veřejného prostoru pro kulturu.

 

Cestovní ruch
​​​​​​​

 • Budeme podporovat tradiční akce a pomůžeme při vytváření podmínek k prodloužení pobytu návštěvníků v Pardubicích.
 • Budeme podporovat kandidatury při výběrových řízeních na pořádání mistrovství světa a Evropy v různých sportovních a kulturních odvětvích.
 • Budeme podporovat vznik nových atrakcí pro turisty i občany města.
 • Podpoříme revitalizaci Automatických mlýnů spoluprací města, kraje a soukromých vlastníků
 • Budeme naplňovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko.
 • Budeme podporovat činnosti spolku Turistická oblast Pardubicko – Perníkové srdce Čech z rozpočtu města.
 • Budeme podporovat soukromé investory realizující výstavbu nových ubytovacích kapacit pro návštěvníky města.