Řád elektronické podatelny


Preambule
Řád elektronické podatelny vznikl v návaznosti na Nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Řád stanoví pracovní postupy elektronické podatelny při přijímání písemností v elektronické podobě.

Příjem písemností

1. Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě opatřených i neopatřených elektronickým podpisem (dále jen"písemnost"). Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb (např. I.CA - http://www.ica.cz).

2. Podání elektronických písemností může být učiněno:
a) elektronickou poštou po veřejné datové síti na e-mailovou adresu elektronické podatelny sprava@pardubice7.cz
b) přímým předáním na technickém nosiči dat ( CD-ROM, disketa 3,5" ) na podatelnu úřadu.

​​​​​​​3. Příjem písemností probíhá celých 24 hod. U každé písemnosti je zaznamenám čas a datum, kdy byla písemnost přijata. Okamžitě po odeslání písemnosti obdržíte potvrzení o přijetí.
Elektronická podání se zaručeným elektronickým podpisem přijaté prostřednictvím elektronické podatelny, která splňují předepsané náležitosti ( čitelnost, podepsáno osobou uvedenou na kvalifikovaném certifikátu, platnost certifikátu ), budou vyřizována stejnými postupy a ve stejných lhůtách, jako podání neelektronická. V případě zjištění, že podání nebo jeho část je nečitelné, datová zpráva neobsahuje platný kavalifikovaný certifikát nebo datová zpráva neobsahuje adresu veřejně přístupného seznamu kvalifikovaných certifikátů a jednoznačné identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících odstraňování vad podání ( např. zákon č.500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další ).
Podání došlé elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu jsou vyřizována jako běžná korespondence.

4. Podatelna přijímá písemnosti ve formátech:
RTF - Rich Text Format
HTML - HyperText Markup Language
PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXT - prostý text
DOC - dokument aplikace MS WORD
XLS - sešit aplikace MS EXCEL
Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.