Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Průmyslová 381
533 01 Černá za Bory
Datová schránka:
ukzbx4z

Provozní doba


Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:30
Název Telefon Email
Registr vozidel 466 859 370, 466 859 373

Životní situace

Zápis vozidla (přihlášení nového nebo přeregistrování z jiného členského státu). Co potřebuji?

K zaregistrování vozidla se použije tiskopis „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“.

K žádosti se přikládá:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla (tj. technický průkaz silničního vozidla; prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán; osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla; rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla - v případě vozidla dovezeného ze státu mimo Evropskou unii, případně Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, nebo osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech),
 • doklad o technické prohlídce,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové,
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu,
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla (pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla (údaje doplní stanice technické kontroly),
 • písemný souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla, když je odlišný od provozovatele (např. leasingová společnost) s úředně ověřeným podpisem.

 

V případě zastupování jinou osobou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, doklady vlastníka a provozovatele.

 

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla (převod ojetého, již registrovaného vozidla). Co potřebuji?

Ke změně vlastníka nebo provozovatele se použije tiskopis "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla".

K žádosti se přikládá:

 • technický průkaz (velký techničák),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý techničák)
 • protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dní,
 • zelená karta, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu.

 

Pokud jste dostali k podání žádosti plnou moc, musí být opatřená úředně ověřeným podpisem. Dále předložíte doklady vlastníka a provozovatele, případně doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR.

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Žádost o vyřazení vozidla z provozu. Co potřebuji?

K provedení vyřazení vozidla z provozu použijete tiskopis "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".

K žádosti se přikládá:

   • technický průkaz (velký techničák),
   • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák),
   • registrační značky (RZ),

 

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

 

V případě vyřazení z důvodu odcizení vozidla budete potřebovat:

 • policejní protokol,
 • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák, je-li k dispozici),
 • tabulky s registrační značkou (jsou-li k dispozici,)
 • technický průkaz silničního vozidla (velký techničák, je-li k dispozici).

 

Ukončení vyřazení provede úřad, který vozidlo z provozu vyřadil.

K žádosti se přikládá:

 • technický průkaz,
 • platná zelená karta,
 • doklad o platné technické způsobilosti (např. zápis v technickém průkazu),

Tento úkon je bez poplatku.

Zánik vozidla. Co potřebuji?

K zapsání zániku vozidla použijete tiskopis "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".

K žádosti silničního vozidla jiného než přípojného, se přikládá:

 • doklad o předání provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (pakliže žadatel nemá doklad k dispozici, úřad ekologickou likvidaci sám ověří); doklad o ekologické likvidaci v jiném členském státě; doklad o zničení (vydaný např. Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR); doklad o jiném zániku, bylo-li pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,
 • technický průkaz (velký techničák),
 • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák),
 • registrační značky (RZ),

 

Tento úkon je bez poplatku.

Zápis změn ostatních údajů (např. tažné zařízení, zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola). Co potřebuji?

K provedení zápisu změn údajů v registru silničních vozidel použijete tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel”

 

K žádosti se přikládá:

 • technický průkaz (velký techničák),
 • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák),
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů (např. typový list v případě tažného zařízení nebo ráfků, příloha vydaná tím, kdo plyn namontoval v případě LPG).

 

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Žádost o přidělení registrační značky na přání. Co potřebuji?

Dostavíte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností s žádostí, na které uvedete údaje o své osobě a navrhované znění značky na přání. V případě přidělení navrhovaného znění a po zaplacení poplatku dostanete značku do 15 dnů. V případě auta je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků.

 

Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W - z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.

 

Na značku na přání také není možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. PČR, HZS, MDCR) a není zaměnitelná s registrační značkou elektrického vozidla.