Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Staňkova


Statutární město Pardubice zahájilo dne 29.5.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Staňkova“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008316, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 26 946 860,03 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou 11 315 913,95 Kč, z toho příspěvek EU je 9 618 526,86 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 565 795,70 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 16 762 537,48 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ