Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Studánka


Statutární město Pardubice zahájilo dne 23.3.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Studánka“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008317, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 29 155 837,63 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou 17 594 154,53 Kč, z toho příspěvek EU je 14 955 031,35 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 879 707,73 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 13 321 098,55 Kč včetně neuznatelných nákladů. 

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​ Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ