Popis akce

StudieMarcel Vondra, Dagmar Loskotová-Nechanická, Tereza Havránková
ProjektMarcel Vondra


...Nadpis

Studie

Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic nechal zpracovat architektonickou studii centrálního prostoru sídliště Sever. Zadání bylo vypracováno ve spolupráci s městským obvodem Pardubice II a bylo projednáno na setkání s veřejností dne 26. 4. 2018. Pracovní verze studie byla prezentována na veřejném setkání dne 3. 4. 2019. 

Na základě studie bude městský obvod Pardubice II připravovat další fáze projektové dokumentace s tím, že realizace se předpokládá ještě v tomto volebním období 2019-2022. Náklady na realizaci všech navržených opatření studie odhaduje na 54 mil. Kč, což přesahuje možnosti rozpočtu městského obvodu. Budeme tedy usilovat o participaci rozpočtu města, případně bude nutné projekt členit na etapy a realizovat postupně. 

Hlavní myšlenkou návrhu je otevření veškerých veřejných prostor a jejich funkční i optické propojení. Nejdůležitějším zásahem je zrušení oplocení areálu školy a připojení tohoto území k veřejnému prostranství. Dále se počítá s odstraněním bariér - zejména betonových záhonů - květináčů před samoobsluhou. Při vytváření nové tváře veřejného prostranství je využito modelace terénu u budovy školy pro osazení prvků městského mobiliáře i herních prvků pro dětské hřiště. Podél svahu je zamýšleno suché retenční koryto pro sběr a postupné vsakování dešťových vod z vydlážděných ploch náměstí. V řešeném území jsou vytvořeny tři základní funkční zóny. V centru sídliště je to společensko-kulturní zóna, tvořící nové „náměstí” mezi budovami služeb a škol. K náměstí přiléhá prostor mezi restaurací a stánky vyčleněný pro restaurační předzahrádky a osazený pravidelným rastrem stromů vytvářejícím příjemné místo pro posezení. Druhá zóna je přírodně rekreační (prostor od náměstí směrem k ulici K Cihelně) a třetí sportovně-relaxační (upravené plochy stávajících hřišť a sportovišť včetně zpřístupněného školního hřiště).

Plné znění finální verze studie naleznete na níže připojeném odkazu.

Projekt

Na základě studie městský obvod Pardubice II zadal zpracování další fáze projektové dokumentace. Zpracovatelem se na základě výběrového řízení stal Marcel Vondra (hlavní autor studie).

Zadání projektové dokumentace doznalo oproti studii určitých změn, a to na základě připomínek z odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a z řad SVJ a obyvatel. Jedná se o následující odlišnosti: zjednodušení sortimentu dlažby, zrušení mlatových ploch podél chodníků, zrušení šlapákové cesty, přeřešení prostoru před vstupem do domu 117, dořešení okolí domu 99 a 115, zajištění možnosti zásobování domů 91-6 a 108-14 zezadu a obecně zajištění přístupu vozidel integrovaného záchranného systému ke všem domům. V průběhu přípravy projektu došlo ještě k úpravě řešení areálu školy, který bude dle původního záměru z větší části začleněn do veřejného prostoru, nicméně na severní straně bude oplocení ponecháno, aby do budoucna nevyloučilo možnost vybudování plnohodnotného školního hřiště. 

Projektová dokumentace zahrnuje následující objekty:

  1. komunikace - rekonstrukce převážně pěších komunikací s omezeným vjezdem zásobování, nové řešení zpevněných ploch okolo objektu občanské vybavenosti včetně prostoru pro případné předzahrádky osáze-ného pravidelným rastrem stromů,
  2. odvodnění (suchý poldr / zasakování),
  3. přesun oplocení školy (resp. jeho částečné zrušení a začlenění svahu u školy do veřejného prostoru),
  4. veřejné osvětlení,
  5. sadové úpravy (včetně dendrologického průzkumu a plánu péče),
  6. dětská hřiště - maximalistické pojetí studie bude spíše redukováno, nicméně změny se kromě velkého hřiště s raketou dotknou i tří dalších menších hřišť,
  7. sportoviště - multifunkční oplocené s umělým povrchem 
  8. mobiliář (betonové stupně na svahu u školy, sloup s hodinami, lavičky, koše, stojany na kola aj.)
  9. úpravy prodejních stánků (opláštění stavebních buněk v dohodě s majiteli)

V dubnu 2021 bylo zahájeno územní řízení a předpokládáme, že v roce 2021 bude rovněž vydáno stavební povolení.