Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu. Řeší správní delikty proti stavebnímu řádu. Zabezpečuje státní dozor. Provádí vyvlastnění podle vyvlastňovacího zákona. Vydává koordinovaná závazná stanoviska. Plní další související úkoly v rámci působnosti magistrátu města.

Detailní působnost odboru

Plní zejména tyto úkoly:

 • vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o ochranném pásmu, o dělení nebo scelování pozemků,
 • rozhoduje ve zjednodušeném územním řízení,
 • rozhoduje ve společném územním a stavebním řízení,
 • vydává územní souhlas k záměru žadatele,
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o provedení stavby,
 • vydává stanoviska pro speciální stavební úřady,
 • provádí státní dozor v rozsahu stanoveném stavebním zákonem,
 • rozhoduje o výjimkách z obecných technických požadavků na výstavbu,
 • spojuje územní řízení s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního předpisu,
 • přijímá ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • vydává stavební povolení,
 • provádí úkony ve zkráceném stavebním řízení,
 • povoluje změny staveb před dokončením a předčasné užívání a zkušební provoz staveb,
 • vydává kolaudační souhlasy,
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce a vyklizení staveb,
 • vypracovává výkazy o vydaných stavebních povoleních a bytové výstavbě pro Český statistický úřad,
 • povoluje nebo nařizuje obnovu řízení ve věcech, v nichž rozhodl stavební úřad magistrátu v posledním stupni,
 • provádí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech podle stavebního zákona,
 • přiděluje čísla popisná,
 • vede archiv stavebního úřadu.