Zhotovitel studieHIGHWAY DESIGN, s.r.o.


Širší vztahy

 • v řešeném území je žádoucí postupně zkompletovat systém cyklistické infrastruktury v souladu se zpracovaným cyklogenerelem
 • na stezky podél Hradecké ve směru od centra navázat novou stezkou podél Fáblovky v trase ulice Hradecká (II/324) severním směrem na Staré Hradiště
 • počítat s propojením této trasy se stezkou podél budoucího severovýchodního obchvatu
 • stávající stezky podél Poděbradské rekonstruovat s ohledem na jejich nevyhovující technický stav
 • propojit je bezpečně přes II/324 se stezkou v ulici K Cihelně směrem ke křižovatce U Josefa a dále směrem do ulice K Jezu a do centra přes zdymadlo
 • propojit je s realizovaným zařízením pro cyklisty v ulici Studentská
 • zajistit koordinaci s budoucími úpravami pro cyklisty v křižovatce Hradecká/Bělehradská/Studentská
 • navrhnout bezpečné řešení v prostoru napojení na podjezd/podchod pod Hradeckou mezi Polabinami a areálem Univerzity Pardubice

Návaznost na stávající cykloinfrastrukturu

 • chybí propojení ve směru sever – jih v prostoru křižovatky Hradecká/Bělehradská/Studentská jako alternativa ke stávajícímu podchodu
 • chybí propojení ve směru západ – východ v prostoru této křižovatky
 • chybí propojení od této křižovatky směr Hradiště
 • kolizní je provoz cyklistů v prostoru zastávek BUS+MHD na obou stranách Hradecké proti Univerzitě Pardubice
 • kolizní je stav opatření v prostoru křižovatky Poděbradská/Kosmonautů


Návrh

Úsek č. 1 - Rekonstrukce sdružené stezky v ulici Poděbradská + Hradecká – západní
strana

 • začátek úseku křižovatka ulic Kosmonautů x Poděbradská
 • za křižovatkou navazuje na další stezky
 • trasa vedená podél západní části ulic Poděbradská, Hradecká oddělená od vozovky zeleným pásem š. 2,0 m
 • ukončení u stávající zastávky v ulici Hradacké
 • v ukončení navazuje na chodník a stezky vedené k podchodu pod ul. Hradeckou a do ulice Mladých
 • u zastávky přesun přístřešku a vedení stezky za přístřeškem, před přístřeškem pouze chodník a nástupní plocha
 • rekonstrukce stávající sdružené stezky v délce 570 m
 • šířka stezky 3,0 m, povrch živičný
 • provoz cyklistů a chodců společný bez rozdělení (mimo zastávku)


Úsek č. 2 – Rekonstrukce a novostavba stezky v ulici Hradecká – východní strana

Úsek č. 2A – Hradecká - rekonstrukce chodníku

 • začátek úseku za severním koncem zastávky na ulici Hradecké směr ul. Poděbradská
 • trasa vedená podél východní části ulice Hradecká oddělená od vozovky zeleným pásem š. 2,0 m
 • ukončení u nového části stezky
 • rekonstrukce na stávající sdružené stezce v délce 90 m
 • šířka stezky 2,0 m povrch živičný nebo dlážděný
 • provoz pouze chodců


Úsek č. 2B – Hradecká – novostavba sdružené stezky

 • začátek úseku na severní konci prostoru před univerzitní knihovnou
 • trasa vedená v trase původního chodníku s přímým napojením na stezku podél východní části ulice Hradecké
 • ukončení u rekonstruované části stezky
 • novostavba sdružené stezky v délce 120 m
 • šířka stezky 3,0 m, povrch živičný
 • provoz cyklistů a chodců společný bez rozdělení


Úsek č. 2C  Hradecká – rekonstrukce sdružené stezky

 • začátek úseku u rozdělení rekonstrukce chodníku a novostavby stezky
 • trasa vedená podél východní části ulice Hradecká oddělená od vozovky zeleným pásem š. 2,0 m
 • ukončení u přechodu od ulice K Cihelně
 • návaznost na další stezky podél Hradecké a Poděbradské ulice, případně zpět do ulice K Cihelně
 • rekonstrukce stávající sdružené stezky v délce 130 m
 • šířka stezky 3,0 m, povrch živičný
 • provoz cyklistů a chodců společný bez rozdělení
 • součástí je vybudování přechodu a přejezdu pro chodce a cyklisty přes ulici Hradeckou
 • přechod bude vybaven ochranným středním dělícím ostrůvkem
 • provoz pěších a cyklo přes ostrůvek „Z pohybem"


Úsek č. 3 – Rekonstrukce stezky a úprava napojení v ulici Poděbradská – východní 
strana

Úsek č. 3A – Poděbradská – rekonstrukce sdružené stezky

 • začátek úseku u přechodu přes ulici Hradeckou
 • trasa vedená podél východní části ulice Poděbradské oddělená od vozovky zeleným pásem min. š. 2,0 m
 • ukončení u přesunutého přechodu přes ulici Poděbradskou
 • úpravy vjezdu na přilehlé parkoviště SOU
 • návaznost na další stezky podél Poděbradské ulice, přes přechod do ulice Družstevní
 • rekonstrukce stávající sdružené stezky v délce 200 m
 • šířka stezky 3,0 m, povrch živičný
 • provoz cyklistů a chodců společný bez rozdělení
 • součástí je vybudování přechodu pro chodce ulici Poděbradskou, se zrušením stávajícího přechodu, který nemá logické návaznosti na další trasy
 • přechod bude vybaven ochranným středním dělícím ostrůvkem


Úsek č. 3B – Poděbradská – rekonstrukce dělené stezky

 • začátek úseku u přesunutého přechodu přes ulici Poděbradskou
 • trasa vedená podél východní části ulice Poděbradské oddělená od vozovky zeleným pásem min. š. 2,0 m
 • ukončení za křižovatkou s ulicí Kosmonautů
 • úpravy vjezdu na přilehlé parkoviště a zrušení jednoho výjezdu s přesunutím trasy přes parkoviště
 • návaznost na další stezky podél Poděbradské ulice, přes přechod do ulice Kosmonautů
 • rekonstrukce stávající dělené stezky v délce 200 m
 • šířka stezky 4,5 m, povrch živičný v šířce 3,0 m a dlážděný v šířce 1,5 m
 • provoz cyklistů a chodců rozdělený


Úsek č. 3C – Poděbradská – úprava napojení a parkoviště

 • úprava napojení stávajícího parkoviště
 • zrušení jednoho účelového sjezdu na ulici Poděbradskou a přeložení jeho trasy přes parkoviště
 • doplnění parkovacích ploch rozšířením parkoviště


Úsek č. 4 – Novostavba sdružené stezky v nároží křižovatky Hradecká/Studentská

 • začátek úseku u přechodu přes ulici Studentskou
 • trasa vedená podél jižní části ulice Studentské přes ulici na Stavařov a dále v JV nároží křižovatky Hradecká x Studentská x Bělehradská
 • ukončení na stávající na východní hraně ulice Hradecké u čp. 100
 • návaznost na další stezky podél Hradecké ulice
 • novostavba sdružené stezky v délce 110 m
 • šířka stezky 3,0 m, povrch živičný
 • provoz cyklistů a chodců společný bez rozdělení


Úsek č. 5 - Novostavba sdružené stezky v ulici Hradecká – severní úsek

Úsek č. 5A – Hradecká v úseku Cihelna/ulice Fáblovka

 • začátek úseku u přechodu přes ulici Hradeckou
 • trasa vedená podél severní (západní) části ulice Hradecké směrem ke Starému Hradišti
 • ukončení v křižovatce s ulicí Fáblovka
 • trasa vedena za zeleným pásem podél ulice
 • stávající vjezdy do areálů podél severní hrany ulice jsou řešeny jako chodníkový přejezd pro preferenci cyklistů a chodců na stezce
 • vzhledem k prostorovému uspořádání bude nutné upravit některé parkovací plochy podél navrhované stezky
 • novostavba sdružené stezky v délce 860 m
 • šířka stezky 3,0 m, povrch živičný
 • provoz cyklistů a chodců společný bez rozdělení


​​​​​​​Úsek č. 5B – Hradecká v úseku ulice Fáblovka/parkoviště Staré Hradiště

 • začátek úseku v křižovatce s ulicí Fáblovka s návazností na úsek 5A
 • trasa vedená podél západní části ulice Hradecké (silnice II/324) směrem ke Starému Hradišti v délce cca 150m
 • trasa vedena za zeleným pásem podél ulice
 • pak převedena přes ulici Hradeckou pomocí nového přechodu se středním dělícím ostrůvkem na východní stranu
 • na výchoní straně vedena v zeleném pásu mezi komunikací a horkovodem
 • ukončení na parkovišti ve Strarém Hradišti
 • novostavba sdružené stezky v délce 640 m
 • šířka stezky 3,0 m, povrch živičný
 • provoz cyklistů a chodců společný bez rozdělení