530,9 vozidel / 1000 obyvatel

Jedná se o hodnutu vycházející z průzkumů prováděných v rámci Plánu udržitelné městské mobility.
Datumově vztaženo k 1.1.2020.

Součinitel vlivu stupně automobilizace pro město Pardubice je tedy dle ČSN 73 6110 pomocí interpolace vypočten na hodnotu 1,33.

Pro navazující území ORP Pardubice je součinitel stupně automobilizace přepočten na hodnotu 1,375 vycházející ze stupně autmobilizace 550,6 vozidel / 1000 obyvatel.