Rezervace termínů


Zarezervování termínu svatby pro rok 2024 je možné od středy 6. 12. 2023 dvěma způsoby, a to:

 • Formou elektronického objednání svatebního termínu prostřednictvím tohoto webu
 • Na matrice našeho úřadu – kancelář matriky manželství dveře č. 2116, kdy je třeba osobní přítomnost jednoho ze snoubenců. S sebou je nutné vzít svůj platný občanský průkaz nebo pas.

Rezervace svatebních termínů mimo radnici je nutné domluvit osobně v kanceláři matriky.

V případě, že jeden ze snoubenců (případně oba) je cizinec, rezervovat svatební obřad je možné pouze po osobní návštěvě matriky.

Jak postupovat


 1. Vyberte lokalitu.
 2. Vyplňte rezervační formulář.
 3. Vyčkejte na potvrzovací email, kde se dozvíte, jak dále postupovat.

Často kladené dotazy

Doklady potřebné k uzavření manželství u občanského sňatku
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • u ovdovělého snoubence úmrtní list zemřelého manžela/ky,
 • u rozvedeného snoubence pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Jaká je provozní doba matriky Magistrátu města Pardubic?

Provozní doba pro osobní návštěvu
Pondělí: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30
(pouze po předchozím telefonickém objednání)
Středa: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30
(pouze po předchozím telefonickém objednání)
Pátek: Pro veřejnost zavřeno

Bližší informace na níže uvedených telefonních číslech.

Telefony na matriku Magistrátu města Pardubic
466 859 695
466 859 701
466 559 692

Uzavření manželství, kdy jeden ze snoubenců je cizinec

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

Obecné informace k uzavření sňatku

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva města.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.