V rámci realizace projektu dojde k přesunu stávajícího autobusového nádraží, které se nachází na jiných pozemcích, než je místo realizace Terminálu B. Vznikne terminál regionální a dálkové autobusové dopravy, který bude mít přímou vazbu na sousední Terminál A (MHD) a hlavní železniční stanici. Budou vybudována nová příjezdová a odjezdová stanoviště a plochy pro krátkodobá odstavení autobusů, v místě Terminálu B bude zřízeno parkování pro jízdní kola v podobě stojanů. 

Hlavním cílem projektu je vybudování veřejného prostoru s fungujícím terminálem pro veřejnou regionální ale i dálkovou dopravu, zejména autobusovou. Úspěšnou realizací tohoto projektu bude vznik místa určeného pro přestup, ale i nástup (jelikož místo mohou využívat i lidé, co přijdou pěšky) na složky veřejné dopravy. Vznik Terminálu B zajistí přímou vazbu na sousední hlavní železniční stanici v Pardubicích a také Terminál A, který se nachází hned vedle budoucího Terminálu B. Terminál A představuje síť trolejbusů a a autobusů MHD.

Dostavbou Terminálu B dojde k vytvoření uceleného přestupního uzlu kombinující železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu v Pardubicích , což povede ke zvýšení dostupnosti, atraktivnosti a komfortu pro kombinovaný druh přepravy - pěší, cyklo, MHD, bus, železnice. 

Hlavní aktivitou projektu je výstavba Terminálu B jako významného přestupního uzlu veřejné dopravy, jehož parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Projekt tak naplňuje hlavní podporovanou aktivitu dle kap. 3. 1. 2 Specifických pravidel. Doplňkově budou vybudovány prvky zvyšující bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení), prvky telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systém pro cestující), prvky zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba zeleně) parkovací plochy pro jízdní kola. Vedlejší aktivity budou realizovány jsou realizace stavbou vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě.

Realizace projektu 2021 - 2023

Předpokládané náklady na realizaci projektu byly vyčísleny na cca 130 mil. Kč s účastí EU fondů a státního rozpočtu do výše cca 100 mil. Kč.