Jedná se o vybudování terminálu po obou stranách komunikace v ulici Hradecké v Pardubicích. Společně s vybudováním terminálu by mělo dojít k rekonstrukci zpevněných ploch - chodníků a cyklostezky tak, aby byl kladen co největší důraz na bezpečnost všech cílových skupin využívajících výstupy předkládaného projektu. Vybudování nového terminálu bude mít za následek zlepšení dopravní infrastruktury a revitalizaci veřejného prostoru ve městě.

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. V návaznosti na výstavbu terminálu jsou v plánu i související prvky zvyšující bezpečnost dopravy, jimiž jsou např. bezbariérová komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, ale i informační systémy pro cestující a výsadba doprovodné zeleně.

Na hlavní aktivity projektu bude vynaloženo minimálně 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Vedlejší aktivity, které budou v rámci projektu realizovány jsou: a) realizace stavbou vyvolaných investic (NZV), zpracování projektových dokumentací, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě a publicita

Realizace projektu 2021 - 2023

Předpokládané náklady na realizaci projektu byly předběžně vyčísleny na cca 26 mil. Kč s účastí EU fondů a státního rozpočtu do výše cca 20 mil. Kč.